Annulatie/ Algemene voorwaarden

UITGELICHT : ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ANNULATIE

 

Een annulatie kan altijd voorvallen. Maar wat gebeurt er dan?

 

Hier zijn de verschillende opties :

                                                                    

Wellness


Een reservatie voor een wellnessbezoek kan steeds kosteloos geannuleerd worden. Wij stellen het op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt.

 

Beauty


Een reservatie voor een massage of behandeling kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit schriftelijk (info@waerwaters.com) gebeurt vóór 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling. Bij laattijdige annulatie d.w.z. na 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling, zal u een annulatiekost aangerekend worden. Deze bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

 

Sport/groepslessen

 

Voor de groepslessen werken we uitsluitend met reservaties. Wij stellen het dan ook op prijs om op de hoogte te worden gehouden ingeval van verhindering.

 

Ingeval van 3 no-shows tijdens dezelfde maand zal een boete t.w.v. 1 groepsles oftewel 8,50 EUR verhaald worden op de deelnemer. Bij een WWC-kaarthouder zal de boete gedebiteerd worden van de credits op zijn/haar Waer Waters Card. Een Lid zal voor de eerstvolgende groepsles waaraan wordt deelgenomen de boete van 8,50 EUR moeten betalen. Zoniet eigent Waer Waters zich het recht toe de toegang tot de groepslessen te weigeren.

 

Gelieve hieronder onze algemene voorwaarden terug te vinden


 

ALGEMENE VOORWAARDEN WAER WATERS VOOR EENMALIGE BEZOEKERS DIE GEEN LID OF WWC-KAARTHOUDER ZIJN

 

Artikel 1. ALGEMEEN

 

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle reservaties van bezoeken, behandelingen en arrangementen aangeboden door de BVBA ADVANCE, gekend onder de handelsnaam “Waer Waters”, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (hierna genoemd “Waer Waters”) aan consumenten en professionelen met woonplaats of maatschappelijke zetel in en buiten België.

 

1.2      Door het aanvinken van de knop “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gedurende de reservatieprocedure op de website van Waer Waters begrijpt verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die op hem/haar van toepassing zijn.

 

1.3       Waer Waters behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking op de eerste dag van de volgende maand.

 

1.4     De Algemene Voorwaarden zijn steeds vrij consulteerbaar op de website (www.waerwaters.com) of  steeds vrij verkrijgbaar op eerste verzoek aan de receptie van Waer Waters.

 

1.5      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

1.6      Het zich niet beroepen door Waer Waters op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

 

1.7       Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbindt de Klant zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de huisregels van Waer Waters. De huisregels zijn beschikbaar aan de receptie, aan de diverse faciliteiten en op de website van Waer Waters. Niet respecteren door de Klant  van de huisregels geeft Waer Waters het recht om het Klant de toegang tot Waer Waters te ontzeggen. Waer Waters behoudt zich het recht voor om de huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

 

Artikel 2. GEBRUIK DIENSTEN – FACILITEITEN WAER WATERS

 

Wellness

 

2.1       Reservatie: Een bezoek aan het wellnesscomplex is enkel mogelijk mits schriftelijke reservatie (via de website of receptie Waer Waters) en kan steeds kosteloos geannuleerd worden.

 

Fitness

 

2.2      Reservatie : Voorafgaandelijke reservatie is steeds verplicht bij voedingsadvies (diëtiste), voor groepslessen (spinning, aquagym, small group training) en personal coaching. In geval van afwezigheid  - zonder annulatie - op de gemaakte afspraak (hierna genoemd “no show”) verbindt de Klant zich er toe om Waer Waters hiervan onverwijld in kennis te stellen. De Klant verbindt zich er toe om steeds stipt op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, zijnde minstens 10 minuten op voorhand. Een reservatie is enkel geldig na schriftelijke bevestiging door Waer Waters.


Groepen binnen de wellness zijn beperkt tot 4 personen. Waer Waters behoudt zich het recht om toegang te weigeren aan groepen van meer dan 4 personen en aan personen van dezelfde groep die verschillende boekingen hebben ingevoerd die het aantal geaccepteerde personen overschrijden.

 

2.3     No-show en annulatie personal coaching en voedingsadvies : Bij reservering van één of meerdere sessies dient het volledige bedrag onmiddellijk en integraal te worden betaald bij de aanvang van de eerste sessie. Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid zal het bedrag van de sessie integraal worden aangerekend, doch zal enkel de resterende duurtijd worden benut. Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk en kosteloos tot 24uur voorafgaand aan het plaatsvinden van de sessie. Bij annulatie binnen de 24uur voorafgaand aan de aanvang van de sessie zal het bedrag van de sessie aangerekend worden aan de Klant.

2.4              No show groepslessen (spinning, aquagym, small group training) : In geval van drie no shows tijdens dezelfde maand bij groepslessen, spinning, aquagym en small group training zal een administratieve kost van 8,50 EUR aangerekend worden aan de Klant. Voornoemde administratieve kost dient te worden betaald voorafgaandelijk aan de volgende deelname aan groepslessen (spinning, aquagym en small group training). Bij gebrek aan voorafgaandelijke betaling heeft Waer Waters het recht om de Klant de deelname aan de door hem gekozen faciliteit te weigeren.

 

Lichaamsbehandelingen

 

2.5       Reservatie: Een reservatie van een lichaamsbehandeling is enkel geldig na het maken van een reservatie via de website, ontvangen van een bevestigingsmail van Waer Waters en registratie van een garantie. De reservering van een lichaamsbehandeling is pas finaal bevestigd wanneer er een garantie wordt geregistreerd. Deze garantie bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. De garantie dient te worden gegeven onder de vorm van een cadeaubon of een voorschot betaald via online banking.

 

2.6      Annulering : Een reservatie voor een massage of behandeling kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit schriftelijk (info@waerwaters.com) gebeurt vóór 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling. Bij laattijdige annulatie d.w.z. na 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling, zal u een annulatiekost aangerekend worden. Deze bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

 

Algemeen

 

2.7       Verplichte melding : Bij een reservatie is de Klant verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid bij de deelname aan of het beroep doen op één van de faciliteiten van Waer Waters.

 

2.8      Annulatie door Waer Waters : Annulatie door Waer Waters van een reservatie geeft aanleiding tot terugbetaling aan de Klant van de eventuele reeds betaalde voorschotten of tarieven. Het Klant heeft bij annulatie door Waer Waters geen recht op enige andere vergoeding of compensatie.

 

2.9   Indien een factuur wordt gezonden is Waer Waters ten allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2,00% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de Klant de factuur binnen de 8 dagen voldoet.

 

2.10      Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden.

 

2.11       Alle reserveringen aangegaan door een tussenpersoon (reisbureaus, andere sauna-, beauty-, horecabedrijven, etc.) al dan niet in naam van de begunstigde, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Deze tussenpersonen zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten. Waer Waters is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

2.12    Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Waer Waters tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

 

 

Artikel 3. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

U heeft vast al iets horen waaien over de General Data Protection Regulation of GDPR.

Ook wij bij Waerboom-groep zijn verplicht om tegen eind mei deze nieuwe Europese regels voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens te respecteren, en maar goed ook!

De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking  van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In het kader van die verordening zijn te beschouwen als verwerkingsverantwoordelijken :

NV VILLAS FANTASIA met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0439.580.244
NV BRUSSELS WAERBOOM EVENT (uitbatingsvennootschap voor de onderneming met commerciële naam: WAERBOOM), met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0460.822.848.
BVBA ADVANCE, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (uitbatingsvennootschap voor de onderneming met commerciële naam: WAER WATERS)
Hierna allen samen genoemd “WAERBOOM-groep”

WAERBOOM-groep hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid, van toepassing op de websites van de WAERBOOM-groep en de bedrijven die geassocieerd worden met de WAERBOOM-groep, geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van de WAERBOOM-groep of via een ander kanaal van de WAERBOOM-groep en is in lijn met de toepasselijke Europese wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de WAERBOOM-groep niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De WAERBOOM-groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden door de WAERBOOM-groep verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Het gebruik van onze diensten:
Communicatie.
Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen; naam, voornaam, telefoon, adres, taal, e-mailadres en kredietkaartgarantie. De gegevens worden gebruikt om de dienst/reservering op een correcte manier te kunnen uitvoeren met de daaraan verbonden rechten en plichten . De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de WAERBOOM-groep of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Gevoelige gegevens, waaronder kredietkaart gegevens zijn enkel consulteerbaar door de directie in geval van het nalaten van betaling bij het verlaten van de zaak, na het genoten hebben van een dienst (gerechtvaardigd belang).

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoon, adres, taal, geboortedatum en e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de WAERBOOM-groep of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om marktstudies uit te kunnen voeren, de Klant te infomeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes van de WAERBOOM-groep of uitzonderlijke gebeurtenissen van andere ondernemingen behorende tot onze groep. Deze nieuwsbrieven beperken zich tot maximaal 12 keer per jaar.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de WAERBOOM-groep, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Met uitzondering van onderstaande:

- de nakoming door de WAERBOOM-groep van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie;
- de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan de WAERBOOM-groep;
Derden

We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De WAERBOOM-groep geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal de WAERBOOM-groep de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Persoonsgegevens en de bescherming

De WAERBOOM-groep bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op marketingdoeleinden (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de WAERBOOM-groep te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

De WAERBOOM-groep streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de WAERBOOM-groep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

De WAERBOOM-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van de Klant.

Vragen en Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen:

BRUSSELS WAERBOOM EVENT NV
Jozef Mertensstraat 140
+32 2 463 15 00

info@waerboom.com

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@waerwaters.com

Om uw gegevens te bekijken of aan te passen kan u dit doen via: https://waerwaters.xplanonline.com/portaal

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

https://www.privacycommission.be/nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

De WAERBOOM-groep houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

De pagina is voor het laatst aangepast op 24/05/2018.

 

Artikel 4. VARIA

 

4.1       De door Waer Waters gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Waer Waters heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking op de eerste dag van de volgende maand en zijn raadpleegbaar via de website (www.waerwaters.com) of aan de receptie van Waer Waters.

 

4.2       Om de rust en ontspanning te kunnen blijven garanderen, kan de toegang tot het wellnesscomplex geweigerd worden indien het totale aantal bezoekers de vooropgestelde maximumcapaciteit heeft bereikt.

 

4.3       Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Waer Waters maakt tevens voorbehoud om haar openingsuren tijdelijk of permanent te wijzigen. Sluitingsdagen of wijzigingen in de openingsuren worden steeds voorafgaandelijk aangekondigd via de receptie of website van Waer Waters.

 

4.4       Waer Waters behoudt zich het recht voor om het complex geheel of gedeeltelijk exclusief ter beschikking te stellen aan organisatoren van evenementen met exclusieve toegang voor de gasten van het evenement. Mededelingen omtrent het plaatsvinden evenementen met exclusieve toegang worden gecommuniceerd via de website of receptie van Waer Waters.

 

4.5      Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten ten einde herstellings- of onderhoudswerken uit te kunnen voeren. De niet-beschikbaarheid van faciliteiten van Waer Waters wegens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken geeft in hoofde van Waer Waters geen aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding of compensatie t.o.v. haar Klanten.

 

4.6       Waer Waters accepteert volgende betalingsmiddelen : contante betaling, debetkaarten, kredietkaarten (Visa – Mastercard). American Express wordt niet geaccepteerd door Waer Waters.

 

Artikel 5. KLACHTEN

 

Klachten aangaande de faciliteiten van Waer Waters dienen binnen de 48 uur schriftelijk te worden gemeld aan Waer Waters. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de faciliteiten van Waer Waters geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe Waer Waters zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

 

Artikel 6. OVERMACHT

 

6.1      Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Waer Waters tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

6.2          In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Waer Waters opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Waer Waters zich hierdoor in de onmogelijkheid bevind om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn zowel Waer Waters als de Klant beide bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie. Indien er sprake is van integrale of gedeeltelijke betaling bij het maken van de reservatie, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door Waer Waters worden teruggestort.

 

 

 

 

 

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1       Elke Klant maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Waer Waters. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op haar terreinen bij het gebruik maken door het Klant van de aangeboden faciliteiten.

 

7.2      Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke goederen die eigendom zijn van de Klant.

 

7.3       Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden, andere Klanten, Leden of WWC-kaarthouders tijdens het gebruik door de Klant van de door Waer Waters aangeboden faciliteiten. 

 

Artikel 8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Bij geschillen zijn de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WAER WATERS VOOR LEDEN EN WWC-KAARTHOUDERS

 

Artikel 1. ALGEMEEN

 

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Abonnementen en WWC-kaarthouders aangeboden door de BVBA ADVANCE, gekend onder de handelsnaam “Waer Waters”, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (hierna genoemd “Waer Waters”) aan consumenten en professionelen met woonplaats of maatschappelijke zetel in en buiten België.

 

1.2      Door het aanvinken van de knop “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gedurende de reservatieprocedure op de website van Waer Waters begrijpt verklaart het Lid/de WWC-kaarthouder uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die op hem/haar van toepassing zijn.

 

1.3      Waer Waters behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking op de eerste dag van de volgende maand.

 

1.4      De Algemene Voorwaarden zijn steeds vrij consulteerbaar op de website (www.waerwaters.com) of  steeds vrij verkrijgbaar op eerste verzoek aan de receptie van Waer Waters.

 

1.5      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

1.6      Het zich niet beroepen door Waer Waters op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

 

1.7     Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbinden het Lid en de WWC-kaarthouder zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de Huisregels van Waer Waters. De Huisregels zijn beschikbaar aan de receptie, aan de diverse faciliteiten en op de website van Waer Waters. Niet respecteren door het Lid of de WWC-kaarthouder van de Huisregels geeft Waer Waters het recht om het Lid of de WWC-kaarthouder de toegang tot Waer Waters te ontzeggen en/of het Abonnement of het WWC-kaarthouderschap te beëindigen. Waer Waters behoudt zich het recht voor om de Huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

 

Artikel 2. DEFINITIES

 

2.1      “Lid” of “Leden”: elke natuurlijke persoon die een Abonnement heeft aangeschaft bij Waer Waters.

 

2.2       “WWC-kaarthouder: elke natuurlijke persoon die een WWC-kaart heeft aangeschaft bij Waer Waters.

 

2.3     “Abonnement” of “Abonnementen”: de door Waer Waters aangeboden formules “Resort”, “Wellness” en “Sports”.

 

2.4      “Huisregels” : de gedragscodes waaraan het Lid en de WWC-kaarthouder zich dient te houden bij het gebruik maken van de faciliteiten van Waer Waters.

 

2.5       “Waer Waters Card” : betalingsinstrument voor exclusief gebruik binnen het complex Waer Waters.

 

2.6       “Duo-Formule” : formule waarbij twee personen op hetzelfde tijdstip hetzelfde Abonnement aanschaffen tegen gunstigere voorwaarden.

 

2.7       “Peterschap” : het Lid die een derde-persoon of derde-personen laat kennismaken met Waer Waters via uitnodiging of aanbeveling.

 

2.8       “Petekind” : derde-persoon die via een bestaand Lid kennismaakt met Waer Waters. 

 

Artikel 3. AANVANG - DUURTIJD – VERLENGING ABONNEMENT - FITNESSABONNEMENT

 

3.1      Het Abonnement, met uitsluiting van fitnessabonnementen, heeft een duurtijd van 1, 6 of 12 maand, afhankelijk van de door het Lid gekozen termijn. Voor de duurtijd van fitnessabonnementen dient toepassing te worden gemaakt van subartikel 3.2 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

3.2      Fitnessabonnementen kunnen éénmalig voor een duurtijd van maximaal 1 maand worden afgesloten. Daarnaast kan een fitnessabonnement worden afgesloten voor 6 maand of 12 maand. Mits uitdrukkelijke toestemming van Waer Waters en het Lid kan de éénmalige duurtijd van maximaal 1 maand bij het verstrijken van deze periode omgezet worden in een duurtijd van 6 of 12 maand.

 

3.3      Het Abonnement treedt – behoudens afwijkend akkoord tussen Waer Waters en het Lid - in werking vanaf de eerste dag van de volgende maand.

 

3.4     Indien het Lid onmiddellijk bij afsluiting van de Abonnement gebruik wenst te maken van de faciliteiten van Waer Waters zal een aanvullende vergoeding aangerekend worden pro rata het aantal extra dagen, voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Abonnement. Deze aanvullende vergoeding dient onmiddellijk bij de afsluiting van het Abonnement te worden betaald.

 

3.5       Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving of kennisgeving aan de receptie van Waer Waters en dit uiterlijk één maand voor het verstrijken van de duurtijd van het Abonnement (inclusief fitnessabonnementen), dat het Lid het Abonnement (inclusief fitnessabonnement), afgesloten voor een bepaalde duur van 6 of 12 maand, niet wenst verder te zetten na het verstrijken van de initieel overeengekomen duurtijd, zal de duurtijd van het Abonnement (inclusief fitnessabonnement)  automatisch verlengd worden met periodes van telkens 1 maand. Onderhavig artikel 3.2 is enkel geldig voor Abonnementen (inclusief fitnessabonnementen) die betaald worden via domiciliëring. Prepaid Abonnementen (inclusief fitnessabonnementen) kunnen niet automatisch verlengd worden.

 

Artikel 4. EIGENSCHAPPEN ABONNEMENT

 

4.1      Elk Abonnement wordt ter beschikking gesteld aan het Lid in de vorm van een lidkaart. De lidkaart blijft eigendom van Waer Waters en dient na het verstrijken van de gebruiksperiode terugbezorgd te worden aan Waer Waters.

4.2      Elk Abonnement is strikt persoonlijk en kan slechts mits goedkeuring van Waer Waters overgedragen worden, rekening houdend met de bepalingen voorzien in art. 6.2 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

4.3      Waer Waters kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de lidkaart. Bij verlies van de lidkaart en niet-teruggave na de gebruiksperiode zal een administratieve kost van 10,00 EUR aangerekend worden.

 

4.4      Waer Waters behoudt zich het recht voor om ten allen tijde aan haar Leden te verzoeken om hun lidkaart voor te leggen. Indien het Lid niet in staat is om het lidmaatschap op afdoende wijze te bewijzen heeft Waer Waters het recht om het Lid de toegang tot de faciliteiten van Waer Waters te ontzeggen.

 

4.5       Kortingen en voordelen voortvloeiend uit het gebruik van het Abonnement zijn niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en voordelen.

 

4.6          Naast de lidkaart verkrijgt elk Lid ook een Waer Waters armband, ten einde toegang te verkrijgen tot de faciliteiten van Waer Waters.  Waer Waters kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Waer Waters armband. Bij verlies van de Waer Waters armband en niet-teruggave na de gebruiksperiode zal een administratieve kost van 25,00 EUR aangerekend worden.

 

4.7          Waer Waters behoudt zich het recht voor om het Abonnement, inclusief het gebruik van de lidkaart en de Waer Waters armband, op te schorten in geval van wanbetaling of niet-betaling door het Lid van de door hem/haar gebruikte betalende diensten of geconsumeerde producten.

 

Artikel 5. BEEINDIGING ABONNEMENT

 

5.1     Indien een Lid wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft het Lid het recht om zijn Abonnement op te zeggen, ingaand op de eerste dag van de maand waarin de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Bij gebreke aan beëindiging gaat het Lid uitdrukkelijk akkoord met de aangebracht wijzigingen.

 

5.2       Het Abonnement met een duurtijd van 1 maand is niet opzegbaar. Elk Lid heeft het recht om het Abonnement met een duurtijd van 6 of 12 maand ten allen tijde op te zeggen mits het respecteren van opzegperiode van 1 maand (bij Abonnement 6 maand) of 2 maand (bij Abonnement 12 maand). De opzegperiode gaat in op de eerste dag van de volgende maand na schriftelijke kennisgeving van de opzeg. Fitnessabonnementen vallen niet onder de toepassing van onderhavig subartikel, doch onder de toepassing van subartikel 5.3 en 5.4.

 

5.3      Fitnessabonnementen afgesloten met een éénmalige duurtijd van maximaal 1 maand zijn niet opzegbaar. Een fitnessabonnement afgesloten voor 6 maand of 12 maand is opzegbaar mits het respecteren van een opzegperiode van 1 maand.

 

5.4       Fitnessabonnementen die stilzwijgend werden verlengd overeenkomstig subartikel 3.5 van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn steeds kosteloos opzegbaar. Het fitnessabonnement neemt dan een einde op de laatste dag van de maand waarin de opzeg is geschied.

 

 

 

5.5      Manier van opzeggen : Elke opzeg dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een opzegformulier dat aan de receptie van Waer Waters verkrijgbaar is. Het opzegformulier dient ingevuld en ondertekend te worden afgegeven aan de receptie van Waer Waters, waarna een kopie ter beschikking zal worden gesteld als bewijs van opzegging. Alle andere wijzen van opzegging worden beschouwd als ongeldig. 

 

5.6     Kosten bij opzeg:  

1. Prepaid Abonnement : Indien er sprake was van integrale voorafbetaling van het Abonnement bij afsluiting ervan, zal bij opzegging van het Abonnement een administratieve kost van 50,00% van de restwaarde aangerekend worden.

De opzeg van een Prepaid Abonnement is kosteloos indien het Lid het resterend saldo van zijn Abonnement op een WWC-kaart plaatst. In voornoemd geval zal het volledige resterend saldo binnen de 30 dagen  na het verstrijken van de opzegperiode terugbetaald worden aan het Lid.

2. Abonnementen via domiciliëring en nog geen stilzwijgende verlenging : Indien er sprake was van betaling via SEPA Europese domiciliëring van het Abonnement, zal bij opzegging van het Abonnement een administratieve kost worden aangerekend van 50,00% van de restwaarde van het Abonnement.

3. Fitnessabonnementen via domiciliëring die stilzwijgend werden verlengd : Overeenkomstig subartikel 3.5 van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn fitnessabonnementen via domiciliering, die stilzwijgend verlengd werden, steeds kosteloos opzegbaar. Het fitnessabonnement neemt dan een einde op de laatste dag van de maand waarin de opzeg is geschied. 

 

5.8       Het Lid heeft het recht om zijn fitnessabonnement, ongeacht of deze voor bepaalde duur of onbepaalde duur werd afgesloten, zonder opzeg en zonder enige vorm van vergoeding te beëindigen, en dit in het geval dat Waer Waters wijzigingen aanbrengt aan de modaliteiten het fitnessabonnement die kennelijk in het nadeel zijn van het Lid, m.n. :

-        wanneer Waer Waters de openingsuren van de fitness dermate wijzigt dat het voor het Lid onmogelijk is geworden om zijn fitnessabonnement verder te zetten;

-         wanneer Waer Waters de essentiële voorwaarden van het fitnessabonnement eenzijdig heeft gewijzigd.

 

5.9       Het Lid heeft eveneens het recht om zijn fitnessabonnement, ongeacht of deze voor bepaalde duur of onbepaalde duur werd afgesloten, zonder opzeg en zonder enige vorm van vergoeding te beëindigen, en dit in het geval dat het Lid een medisch letsel heeft opgelopen dat het voor het Lid definitief onmogelijk maakt om nog te sporten/fitnessen. Het medisch letsel en de definitieve onmogelijkheid om te sporten/fitnessen, dient door het Lid met een omstandig medisch verslag te worden gestaafd.

 

5.10       Waer Waters heeft het recht om het Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van vergoeding te beëindigen indien er in hoofde van het Lid sprake is van niet-naleving van haar verplichtingen verbonden aan het Abonnement of schending van de huisregels van Waer Waters.

 

Artikel 6. OVERDRACHT - WIJZIGING ABONNEMENT

 

6.1      Elk Lid heeft het recht om, mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Waer Waters, het Abonnement om te zetten in een Waer Waters Card. De Waer Waters Card zal – indien mogelijk - worden opgeladen met het resterend saldo van het Abonnement, vermeerderd met de opleg noodzakelijk om aan de minimum oplaadbeurt van 300,00 EUR te komen zoals voorzien in artikel 9.4.

 

6.2      Elk Lid heeft tevens het recht om, mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Waer Waters, het Abonnement over te dragen aan een derde persoon. De overdracht van een Abonnement treedt pas in werking op de eerste dag van de volgende maand na overdracht. Overdracht van het Abonnement door het Lid geeft geen recht op terugbetaling van inschrijvingsgelden. Indien er sprake was van integrale betaling bij afsluiting van het Abonnement zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na overdracht worden terugbetaald. Bij overdracht van het Abonnement zal een administratieve kost van 50,00 EUR aangerekend worden.

 

6.3      Elk Lid heeft het recht om zijn Duo-formule Abonnement om te zetten in een individueel Abonnement. Elk lid zal hiertoe verplicht worden door Waer Waters wanneer de voorwaarden van een Duo-formule niet meer voldaan zijn. De tarieven en voorwaarden van toepassing bij een individueel Abonnement treden in werking op de eerste dag van de volgende maand na omzetting en zijn van toepassing voor beide Leden van de Duo-formule. Indien er sprake is van een resterend saldo wegens integrale betaling bij afsluiting van een Duo-formule, zal dit aangewend worden om het individueel Abonnement mee te bekostigen.

 

6.4       In geval van overdracht door een Lid van zijn Abonnement dat deel uitmaakt van een Duo-formule, dient naast uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Waer Waters tevens goedkeuring van het andere Lid van de Duo-formule bekomen te worden. Het tarief en de voorwaarden van het Abonnement van het niet-overdragende Lid zal bij gebrek aan goedkeuring door het niet-overdragende Lid van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving gelijkgesteld worden met de tarieven en voorwaarden van een individueel Abonnement.

 

6.5       Het is onmogelijk voor het Lid om zijn Abonnement te downgraden (lees : goedkoper Abonnement aanschaffen). Indien het Lid zijn Abonnement wenst te upgraden (lees : duurder Abonnement aanschaffen) zal het bestaande Abonnement worden stopgezet op het einde van de maand. Het resterend saldo van het Abonnement zal worden aangewend om het nieuwe Abonnement te bekostigen. Het nieuwe Abonnement neemt een aanvang op de eerste dag van de volgende maand.

 

Artikel 7. GEBRUIK DIENSTEN – FACILITEITEN WAER WATERS

 

Wellness

 

7.1       Reservatie: Een bezoek aan het wellnesscomplex is enkel mogelijk mits schriftelijke reservatie (via de website of receptie Waer Waters) en kan steeds kosteloos worden geannuleerd.

 

Fitness

 

7.2      Reservatie : Voorafgaandelijke reservatie is steeds verplicht bij voedingsadvies (diëtiste), voor groepslessen (spinning, aquagym, small group training) en personal coaching. In geval van afwezigheid  - zonder annulatie - op de gemaakte afspraak (hierna genoemd “no show”) verbindt het Lid of de WWC-kaarthouder zich er toe om Waer Waters hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het Lid of de WWC-kaarthouder verbindt zich er toe om steeds stipt op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, zijnde minstens 10 minuten op voorhand. Een reservatie is enkel geldig na schriftelijke bevestiging door Waer Waters.

 

7.3     No-show en annulatie personal coaching en voedingsadvies : Bij reservering van één of meerdere sessies dient het volledige bedrag onmiddellijk en integraal te worden betaald bij de aanvang van de eerste sessie. Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid zal het bedrag van de sessie integraal worden aangerekend, doch zal enkel de resterende duurtijd worden benut. Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk en kosteloos tot 24uur voorafgaand aan het plaatsvinden van de sessie. Bij annulatie binnen de 24uur voorafgaand aan de aanvang van de sessie zal het bedrag van de sessie aangerekend worden aan het Lid of de WWC-kaarthouder.

7.4              No show groepslessen (spinning, aquagym, small group training): In geval van drie no shows tijdens dezelfde maand bij groepslessen (spinning, aquagym en small group training) zal een administratieve kost van 8,50 EUR aangerekend worden aan het Lid of de WWC-kaarthouder. Waer Waters heeft het recht om het bedrag van 8,50 EUR te debiteren van de credits voorzien op de Waer Waters Card. Een Lid zal voor de eerstvolgende groepsles waaraan wordt deelgenomen de toegangsprijs van 8,50 EUR moeten betalen. Voornoemde administratieve kost dient te worden betaald voorafgaandelijk aan de volgende deelname aan groepslessen (spinning, aquagym en small group training). Bij gebrek aan voorafgaandelijke betaling heeft Waer Waters het recht om het Lid of WWC-kaarthouder de deelname aan de door hem gekozen faciliteit te weigeren.

 

Lichaamsbehandelingen

 

7.5       Reservatie: Een reservatie van een lichaamsbehandeling is enkel geldig na het maken van een reservatie via de website, het ontvangen van een bevestigingsmail van Waer Waters en de registratie van een garantie. De reservering van een behandeling of arrangement is pas finaal bevestigd wanneer er een garantie wordt geregistreerd. Deze garantie bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. De garantie dient te worden gegeven onder de vorm van een cadeaubon of een voorschot betaald via online banking.

 

7.6      Annulering : Een reservatie voor een massage of behandeling kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit schriftelijk (info@waerwaters.com) gebeurt vóór 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling. Bij laattijdige annulatie d.w.z. na 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling, zal u een annulatiekost aangerekend worden. Deze bedraagt 100% van de totale behandelingskost. Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

 

Algemeen

 

7.7       Verplichte melding : Bij een reservatie is het Lid of de WWC-kaarthouder verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid bij de deelname aan of het beroep doen op één van de faciliteiten van Waer Waters.

 

7.8      Annulatie door Waer Waters : Annulatie door Waer Waters van een reservatie geeft aanleiding tot terugbetaling aan het Lid of de WWC-kaarthouder van de eventuele reeds betaalde voorschotten of tarieven. Het Lid of de WWC-kaarthouder heeft bij annulatie door Waer Waters geen recht op enige andere vergoeding of compensatie.

 

7.9   Indien een factuur wordt gezonden is Waer Waters ten allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2,00% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien het Lid of de WWC-kaarthouder de factuur binnen de 8 dagen voldoet.

 

7.10    Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden.

 

7.11    Alle reserveringen aangegaan door een tussenpersoon (reisbureaus, andere sauna-, beauty-, horecabedrijven, etc.) en al dan niet in naam van de begunstigde, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Deze tussenpersonen zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten. Waer Waters is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.12  In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Waer Waters opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Waer Waters zich hierdoor in de onmogelijkheid bevind om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn zowel Waer Waters en het Lid of de WWC-kaarthouder beide bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie.

 

7.13    Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Waer Waters tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

 

Artikel 8. PETERSCHAP

 

8.1      Ten einde een Peterschap tot stand te brengen, dient het Petekind samen met het Lid een peterschapsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is beschikbaar aan de receptie van Waer Waters.

 

8.2      Het bewijs van peterschap dient door het Lid te worden bewaard. In geval van betwisting dient het Lid het Peterschap te bewijzen.

 

8.3      In geval van afsluiting van een Abonnement door een Petekind, heeft de Peter recht op één maand gratis Abonnement per nieuw Lid. De gratis maand treedt van rechtswege in werking – zonder afbreuk te doen aan de bestaande rechten en verplichtingen van het Abonnement – op eerste dag na het verstrijken van de duurtijd van het Abonnement. Indien de Peter houder is van een duo-Formule zal diens duo-Formule voor twee weken worden verlengd van beide Leden.

 

8.4      Een Lid kan het Peterschap van een onbeperkt aantal personen op zich nemen, doch heeft recht op maximum zes maanden (individueel Abonnement) of 12 weken (Duo-Formule) Abonnement.

 

8.5      Het Peterschap is slechts geldig voor Resort Abonnementen. Houders van een Waer Waters Card zijn tevens uitgesloten van het Peterschap.

 

8.6      Het Peterschap is niet van toepassing bij de omzetting door een Lid van een individueel Abonnement naar een Duo-formule.

 

Artikel 9. WAER WATERS CARD

 

9.1      De Waer Waters Card wordt ter beschikking gesteld aan het Lid in de vorm van een herlaadkaart. De herlaadkaart blijft eigendom van Waer Waters en dient na het verstrijken van de gebruiksperiode terugbezorgd te worden aan Waer Waters.

 

9.2      Waer Waters kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Waer Waters Card. Bij verlies van de Waer Waters Card en niet-teruggave na de gebruiksperiode zal een administratieve kost van 10,00 EUR aangerekend worden ten einde de kosten voor verlies te dekken of ten einde de kaarthouder te voorzien in een nieuwe Waer Waters Card.

 

9.3       Een Waer Waters Card heeft een beperkte geldigheidsduur van 1 jaar.

 

9.4     De eerste oplaadbeurt van een Waer Waters Card bedraagt minstens 300,00 EUR. De Waer Waters Card is steeds herlaadbaar aan de receptie van Waer Waters. De herlaadwaarde van de Waer Waters Card is niet terugbetaalbaar aan de houder van de Waer Waters Card.

 

9.5      Bij het verlaten van het complex van Waer Waters zal het aantal gebruikte credits gedebiteerd worden van de Waer Waters Card.

 

9.6      Bij vaststelling van een ontoereikend of geen saldo op het ogenblik van gebruik van de Waer Waters Card is de houder van de Waer Waters Card verplicht om ofwel de Waer Waters Card onmiddellijk te herladen ofwel het bij te passen/te betalen bedrag via een andere betalingsmiddel te voldoen (debetkaart, kredietkaart, cash, etc.).

 

9.7          Waer Waters maakt voorbehoud om het gebruik van de Waer Waters Card te weigeren bij ontoereikend saldo.

 

9.8          De houder van de Waer Waters Card kan ten allen tijde aan de receptie informatie verkrijgen omtrent het beschikbaar saldo. Dit saldo is bindend en niet vatbaar voor betwisting.

 

9.9          De houder van de Waer Waters Card heeft het recht om zijn/haar kaart op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid ter beschikking te stellen aan derden.

 

9.10     Kortingen en voordelen verbonden aan de Waer Waters Card zijn niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en voordelen.

 

9.11      Tijdelijke opschorting van het gebruik of de geldigheidsduur van de Waer Waters Card overeenkomstig artikel 11 is niet mogelijk.

 

Artikel 10. DOMICILIËRING – BETALING

 

10.1   Abonnementsgelden worden – bij afwezigheid van integrale betaling bij afsluiting van het Abonnement - maandelijks via SEPA Europese domiciliëring of overschrijving vooruitbetaald. De eerste maand van het Abonnement is niet onderworpen aan domiciliëring of overschrijving en dient onmiddellijk bij afsluiting van het Abonnement samen met de inschrijvingsgelden te worden betaald. Bij weigering om over te gaan tot onmiddellijke betaling van inschrijvingsgelden of de eerste maand behoudt Waer Waters zich het recht voor om de afsluiting van een Abonnement te weigeren.

 

10.2    Waer Waters biedt Leden de mogelijkheid om de Abonnementsgelden in één keer te betalen.

 

10.3   SEPA Europese domicilieringen worden telkens de vijfde dag van de maand ten voordele van Waer Waters uitgevoerd.

 

10.4   Bij niet-uitvoerbaarheid van een SEPA Europese domiciliëring, om welke reden dan ook, wordt het verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar bij het eerstvolgende bezoek van het Lid aan Waer Waters. Indien het Lid het verschuldigde bedrag heeft betaald voor de 29e van de maand waarop het verschuldigde bedrag van toepassing is, worden er geen bijkomende kosten aangerekend.

 

10.5   Niet-betaling van de maandelijkse SEPA Europese domiciliering ten voordele van Waer Waters voor de 29e van de maand waarop zij toepassing heeft, geeft van rechtswege aanleiding tot aanrekening van een administratieve kost aan het Lid ten bedrage van 15,00 EUR per vervallen maand.

 

10.6   Waer Waters houdt zich het recht voor om achterstallen, vergoedingen, compensaties en administratieve kosten via SEPA Europese domiciliëring via de gerechtelijke weg in te vorderen.

 

10.7   Bij niet-betaling door het Lid van achterstallen behoudt Waer Waters zich het recht voor om het Lid de toegang te ontzeggen tot het complex tot op datum van integrale betaling van de achterstallen.

 

10.8   Bij niet-betaling van achterstallen binnen de dertig dagen na de vervaldag behoudt Waer Waters zich het recht voor om alle (gerechtelijke) maatregelen te nemen noodzakelijk voor de invordering van deze achterstallen. Invordering van achterstallen geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het verschuldigd zijn door het Lid van een conventionele nalatigheidsintrest van 10,00% en een forfaitair schadebeding van 15,00%.

 

10.9   Bij niet-betaling of achterstallige betaling in hoofde van een Lid waarbij zijn Abonnement deel uitmaakt van een Duo-formule, behoudt Waer Waters zich het recht voor om de Duo-formule om te zetten in individuele Abonnementen, waarbij het tarief en de voorwaarden van een individueel Abonnement van toepassing zal worden verklaard voor beide Leden van de Duo-formule.

 

Artikel 11. ZIEKTE – LETSEL

 

11.1    In geval van tijdelijke ziekte of letsel kan het Lid mits schriftelijke toestemming van Waer Waters het Abonnement, voor een maximumperiode van zes maanden, opschorten. Opschorting van het Abonnement is enkel mogelijk mits voorlegging door het Lid van een gedetailleerd doktersattest of gelijkaardig medisch getuigschrift.

 

11.2    Gedurende de tijdelijke opschorting worden alle rechten en plichten verbonden aan het Abonnement opgeschort. Retroactieve opschorting van het Abonnement is niet mogelijk, noch worden reeds betaalde inschrijvings- of abonnementsgelden terugbetaald.

 

11.3    Reactivatie van het Abonnement, met de daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen, gebeurd – behoudens afwijkend akkoord van Waer Waters – automatisch na het verstrijken van de periode van opschorting. De duur van het Abonnement met de daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen wordt verlengd overeenkomstig de periode van opschorting.

 

11.4    Bij tijdelijke opschorting van het Abonnement zal een administratieve kost van 15,00 EUR aangerekend worden.

 

11.5   Indien een Lid  zijn Abonnement dat deel uitmaakt van een Duo-formule wenst op te schorten, zal het tarief van het Abonnement van het andere Lid dat gebruik maakt van de Duo-formule van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving omgezet worden met een individueel Abonnement.

 

11.6   In geval van permanente ziekte of letsel heeft het Lid het recht om kosteloos het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen middels aangetekend schrijven, op voorwaarde dat Waer Waters binnen de acht dagen na vaststelling van de permanente ziekte of letsel via gedetailleerd doktersattest of gelijkaardig medisch getuigschrift in kennis werd gesteld van het bestaan van deze ziekte of letsel. Indien er sprake is van integrale betaling van het Abonnement bij afsluiting, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van schriftelijke beëindiging worden terugbetaald door Waer Waters. Na verstrijken van voornoemde termijn van acht dagen kan het Lid niet langer beroep doen op onderhavig subartikel.

 

11.7    In geval van twijfel in hoofde van Waer Waters omtrent de waarachtigheid van de tijdelijke of permanente ziekte/letsel van het Lid, behoudt Waer Waters zich het recht voor om bijkomende stavingsstukken te vragen aan het Lid.

 

11.8    De artikelen 11.1 t.e.m. 11.7 zijn niet van toepassing op fitnessabonnementen. Het fitnessabonnement kan door het Lid worden opgeschort gedurende de periode vastgesteld in een medisch attest dat bepaalt dat het Lid niet mag fitnessen/sporten gedurende een periode van minstens één maand. Tijdens deze periode van opschorting zal een administratieve kost van 15,00 EUR worden aangerekend. Behoudens voornoemde administratieve kost is er geen enkele vergoeding verschuldigd. Na het verstrijken van de periode van opschorting zal het fitnessabonnement, met de daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen, behoudens afwijkend akkoord van Waer Waters, automatisch gereactiveerd worden. De duur van het Abonnement met de daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen wordt verlengd overeenkomstig de periode van opschorting. Het verzoek om opschorting van het fitnessabonnement overeenkomstig de bepalingen van onderhavig subartikel kan schriftelijk of aan de receptie van Waer Waters geschieden.

 

Artikel 12. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

 

12.1   De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerker van gegevens overeenkomstig voornoemde Wet dient te worden beschouwd : BVBA ADVANCE, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218, NV Villas Fantasia met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  0439.580.244 en NV Brussels Waerboom Event, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0460.822.848.

 

12.2    Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft het Lid of de WWC-kaarthouder uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de uitvoering van rechten en verplichtingen verbonden aan de afsluiting van een Abonnement of Waer Waters Card.

 

12.3   Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft het Lid of de WWC-kaarthouder uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn gegevens te verwerken in een interne databank, ten einde marktstudies uit te kunnen voeren, het Lid of de WWC-kaarthouder te infomeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes te laten plaatsvinden door Waer Waters.

 

12.4   Het Lid of de WWC-kaarthouder heeft ten allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in de zijn persoonlijke gegevens waarover Waer Waters beschikt, en heeft het recht deze kosteloos te wijzigen. Het Lid of de WWC-kaarthouder heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van zijn gegevens met het oog op marketingdoeleinden te verzetten.

 

12.5   Wijzigingen in de persoonlijke situatie van het Lid of de WWc-kaarthouder (adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummer, etc.) dienen onverwijld en schriftelijk doorgegeven te worden aan de receptie van Waer Waters, per post (BVBA ADVANCE (Waer Waters), 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21), of per e-mail : info@waerwaters.com.

 

12.6   Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van het Lid of de WWC-kaarthouder.

12.7   Waer Waters heeft het recht om administratiekosten aan te rekenen aan het Lid of de WWC-kaarthouder wegens het eigenhandig moeten achterhalen van de gewijzigde persoonsgegevens van het Lid of de WWC-kaarthouder in het kader van de uitvoering van de rechten en verplichtingen gekoppeld aan het Abonnement of de Waer Waters Card.

 

12.8    Waer Waters behoudt zich het recht voor om de gegevens van de Leden en de WWC-kaarthouders te verwerken en aan te wenden indien noodzakelijk voor :

- de nakoming door Waer Waters van een verplichting waaraan men onderworpen is krachten een wet, decreet of ordonnantie;

- de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan Waer Waters;

- de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Waer Waters.

 

Artikel 13. VARIA

 

13.1    De door Waer Waters gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Waer Waters heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking op de eerste dag van de volgende maand en zijn raadpleegbaar via de website (www.waerwaters.com) of aan de receptie van Waer Waters.

 

13.2  &


Gelieve hieronder onze algemene voorwaarden terug te vinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN WAER WATERS – RESERVATIE BEZOEKEN - BEHANDELINGEN - ARRANGEMENTEN

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle reservaties van bezoeken, behandelingen en arrangementen aangeboden door de BVBA ADVANCE, gekend onder de handelsnaam “Waer Waters”, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (hierna genoemd “Waer Waters”) aan consumenten en professionelen met woonplaats of maatschappelijke zetel in en buiten België.

1.2      Door het aanvinken van de knop “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gedurende de reservatieprocedure op de website van Waer Waters begrijpt en verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen onderhavige algemene voorwaarden.

1.3       Waer Waters behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking op de eerste dag van de volgende maand.

1.4      De Algemene Voorwaarden zijn steeds vrij consulteerbaar op de website (www.waerwaters.com) of  steeds vrij verkrijgbaar op eerste verzoek aan de receptie van Waer Waters.

1.5      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.6      Het zich niet beroepen door Waer Waters op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.7    Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbindt de klant zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de huisregels van Waer Waters. De huisregels zijn beschikbaar aan de receptie, aan de diverse faciliteiten en op de website van Waer Waters. Niet respecteren door de klant  van de huisregels geeft Waer Waters het recht om het klant de toegang tot Waer Waters te ontzeggen. Waer Waters behoudt zich het recht voor om de huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

 

Artikel 2. GEBRUIK DIENSTEN – FACILITEITEN WAER WATERS

Wellness

2.1       Reservatie: Een bezoek aan het wellnesscomplex is enkel mogelijk mits schriftelijke reservatie (via de website of receptie Waer Waters) en kan steeds kosteloos worden geannuleerd.

Lichaamsbehandelingen

2.2       Reservatie: Een reservatie van een lichaamsbehandeling of arrangement is enkel geldig na het maken van een reservatie via de website, ontvangen van een bevestigingsmail van Waer Waters en registratie van een garantie. De reservering van een behandeling is of arrangement is pas finaal bevestigd wanneer er een garantie wordt geregistreerd. Deze garantie bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. De garantie dient te worden gegeven onder de vorm van een cadeaubon of een voorschot betaald via online banking.

2.3      Annulering : De annulatie dient steeds schriftelijk en gedateerd te geschieden. Annulatie van een gereserveerde lichaamsbehandeling is enkel mogelijk tot 11.00uur s’ochtends op de dag voorafgaand aan de dag van de geplande lichaamsbehandeling. Bij laattijdige annulatie d.w.z. na 11u op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling, zal u een annulatiekost aangerekend worden. Deze bedraagt 100% van de totale behandelingskost. Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

Algemeen

2.4       Verplichte melding : Bij een reservatie is de Klant verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid bij de deelname aan of het beroep doen op één van de faciliteiten van Waer Waters.

2.5      Annulatie door Waer Waters : Annulatie door Waer Waters van een reservatie geeft aanleiding tot terugbetaling aan de Klant van de eventuele reeds betaalde voorschotten of tarieven. Het Klant heeft bij annulatie door Waer Waters geen recht op enige andere vergoeding of compensatie.

2.6   Indien een factuur wordt gezonden is Waer Waters ten allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2,00% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de Klant de factuur binnen de 8 dagen voldoet.

2.7      Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden.

2.8       Alle reserveringen aangegaan door een tussenpersoon (reisbureaus, andere sauna-, beauty-, horecabedrijven ed.) al dan niet in naam van de begunstigde, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Deze tussenpersonen zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten. Waer Waters is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.9     In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Waer Waters opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Waer Waters zich hierdoor in de onmogelijkheid bevind om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn zowel Waer Waters als de Klant beide bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie.

2.10    Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Waer Waters tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 3. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

3.1      De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerker van gegevens overeenkomstig voornoemde Wet dient te worden beschouwd : BVBA ADVANCE, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218, NV Villas Fantasia met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  0439.580.244 en NV Brussels Waerboom Event, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0460.822.848.

3.2       Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de uitvoering van rechten en verplichtingen verbonden aan de reservatie.

3.3      Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn gegevens te verwerken in een interne databank, ten einde marktstudies uit te kunnen voeren, de Klant te infomeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes te laten plaatsvinden door Waer Waters.

3.4      De Klant heeft ten allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in de zijn persoonlijke gegevens waarover Waer Waters beschikt, en heeft het recht deze kosteloos te wijzigen. De Klant heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van zijn gegevens met het oog op marketingdoeleinden te verzetten.

3.5      Wijzigingen in de persoonlijke situatie van de Klant (adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummer, etc.) dienen onverwijld en schriftelijk doorgegeven te worden aan de receptie van Waer Waters, per post (BVBA ADVANCE (Waer Waters), 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21), of per e-mail : info@waerwaters.com.

3.6      Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van de Klant.

3.8      Waer Waters behoudt zich het recht voor om de gegevens van de Klanten te verwerken en aan te wenden indien noodzakelijk voor :

- de nakoming door Waer Waters van een verplichting waaraan men onderworpen is krachten een wet, decreet of ordonnantie;

- de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan Waer Waters;

- de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Waer Waters.

Artikel 4. VARIA

4.1       De door Waer Waters gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Waer Waters heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking op de eerste dag van de volgende maand en zijn raadpleegbaar via de website (www.waerwaters.com) of aan de receptie van Waer Waters.

4.2       Om de rust en ontspanning te kunnen blijven garanderen, kan de toegang tot het wellnesscomplex geweigerd worden indien het totale aantal bezoekers de vooropgestelde maximumcapaciteit heeft bereikt.

4.3       Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Waer Waters maakt tevens voorbehoud om haar openingsuren tijdelijk of permanent te wijzigen. Sluitingsdagen of wijzigingen in de openingsuren worden steeds voorafgaandelijk aangekondigd via de receptie of website van Waer Waters.

4.4       Waer Waters behoudt zich het recht voor om het complex geheel of gedeeltelijk exclusief ter beschikking te stellen aan organisatoren van evenementen met exclusieve toegang voor de gasten van het evenement. Mededelingen omtrent het plaatsvinden evenementen met exclusieve toegang worden gecommuniceerd via de website of receptie van Waer Waters.

4.5      Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten ten einde herstellings- of onderhoudswerken uit te kunnen voeren. De niet-beschikbaarheid van faciliteiten van Waer Waters wegens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken geen aanleiding in hoofde van Waer Waters tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding of compensatie t.o.v. haar klanten.

4.6       Waer Waters accepteert volgende betalingsmiddelen : contante betaling, debetkaarten, creditkaarten (Visa – Mastercard). American Express wordt niet geaccepteerd door Waer Waters.

Artikel 5. KLACHTEN

Klachten aangaande de faciliteiten van Waer Waters dienen binnen de 48 uur schriftelijk te worden gemeld aan Waer Waters. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de faciliteiten van Waer Waters geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe Waer Waters zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

Artikel 6. OVERMACHT

6.1      Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Waer Waters tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

6.2      Indien Waer Waters in geval van overmacht gedurende een termijn van 1 maand niet in staat is om haar verplichtingen t.a.v. haar Klanten na te komen, hebben zowel Waer Waters als de Klant het recht om de reservatie met onmiddellijke ingang en kosteloos te beëindigen. Indien er sprake is van integrale of gedeeltelijke betaling bij het maken van de reservatie, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door Waer Waters worden teruggestort.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1       Elke Klant maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Waer Waters. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op haar terreinen bij het gebruik maken door het Klant van de aangeboden faciliteiten.

7.2      Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke goederen die eigendom zijn van het Klant.

7.3       Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden, andere Klanten, Leden of WWC-kaarthouders tijdens het gebruik door de Klant van de  door Waer Waters aangeboden faciliteiten. 

Artikel 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Bij geschillen zijn de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN WAER WATERS – ABONNEMENTEN – WWC-KAARTHOUDERS

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Abonnementen en WWC-kaarthouders aangeboden door de BVBA ADVANCE, gekend onder de handelsnaam “Waer Waters”, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (hierna genoemd “Waer Waters”) aan consumenten en professionelen met woonplaats of maatschappelijke zetel in en buiten België.

1.2      Waer Waters behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking op de eerste dag van de volgende maand.

1.3      De Algemene Voorwaarden zijn steeds vrij consulteerbaar op de website (www.waerwaters.com) of  steeds vrij verkrijgbaar op eerste verzoek aan de receptie van Waer Waters.

1.4      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.5      Het zich niet beroepen door Waer Waters op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.6     Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbindt het Lid en de WWC-kaarthouder zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de Huisregels van Waer Waters. De Huisregels zijn beschikbaar aan de receptie, aan de diverse faciliteiten en op de website van Waer Waters. Niet respecteren door het Lid of de WWC-kaarthouder van de Huisregels geeft Waer Waters het recht om het Lid of de WWC-kaarthouder de toegang tot Waer Waters te ontzeggen of overeenkomstig artikel 5.4 het Abonnement te beëindigen. Waer Waters behoudt zich het recht voor om de Huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Artikel 2. DEFINITIES

2.1      “Lid” of “Leden”: elke natuurlijke persoon die een Abonnement heeft aangeschaft bij Waer Waters.

2.2       “WWC-kaarthouder: elke natuurlijke persoon die een WWC-kaart heeft aangeschaft bij Waer Waters.

2.3      “Abonnement” of “Abonnementen”: de door Waer Waters aangeboden formules “Resort”, “Wellness”, “Sports” en “Racquet”.

2.4      “Huisregels” : de gedragscodes waaraan het Lid en de WWC-kaarthouder zich dient te houden bij het gebruik maken van de faciliteiten van Waer Waters.

2.5       “Waer Waters Card” : betalingsinstrument voor exclusief gebruik binnen het complex Waer Waters.

2.6       “Duo-Formule” : formule waarbij twee personen op hetzelfde tijdstip hetzelfde Abonnement aanschaffen tegen gunstigere voorwaarden.

2.7       “Peterschap” : het Lid die een derde-persoon of derde-personen laat kennismaken met Waer Waters via uitnodiging of aanbeveling.

2.8       “Petekind” : derde-persoon die via een bestaand Lid kennismaakt met Waer Waters. 

Artikel 3. AANVANG - DUURTIJD ABONNEMENT

3.1      Het Abonnement heeft een duurtijd van 1,6 of 12 maand, afhankelijk van de door het Lid gekozen termijn.

3.2      Het Abonnement treedt – behoudens afwijkend akkoord tussen Waer Waters en het Lid - in werking vanaf de eerste dag van de volgende maand.

3.3     Indien het Lid onmiddellijk bij afsluiting van de Abonnement gebruik wenst te maken van de faciliteiten van Waer Waters zal een aanvullende vergoeding aangerekend worden pro rata het aantal dagen extra dagen, voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Abonnement. Deze aanvullende vergoeding dient onmiddellijk bij de afsluiting van het Abonnement te worden betaald.

Artikel 4. EIGENSCHAPPEN ABONNEMENT

4.1      Elk Abonnement wordt ter beschikking gesteld aan het Lid in de vorm van een lidkaart. De lidkaart blijft eigendom van Waer Waters en dient na het verstrijken van de gebruiksperiode terugbezorgd te worden aan Waer Waters.

4.2      Elk Abonnement is strikt persoonlijk en kan slechts mits goedkeuring van Waer Waters overgedragen worden, rekening houdend met de bepalingen voorzien in art. 6.2 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

4.3      Waer Waters kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de lidkaart. Bij verlies van de lidkaart en niet-teruggave na de gebruiksperiode zal een administratieve kost van 10,00 EUR aangerekend worden.

4.4      Waer Waters behoudt zich het recht voor om ten allen tijde aan haar Leden te verzoeken om hun lidkaart voor te leggen. Indien het Lid niet in staat is om het lidmaatschap op afdoende wijze te bewijzen heeft Waer Waters het recht om het Lid de toegang tot de faciliteiten van Waer Waters te ontzeggen.

4.5       Kortingen en voordelen voortvloeiend uit het gebruik van het Abonnement zijn niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en voordelen.

Artikel 5. BEEINDIGING ABONNEMENT

5.1     Indien een Lid wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft het Lid het recht om zijn Abonnement op te zeggen, ingaand op de eerste dag van de maand waarin de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Bij gebreke aan beëindiging gaat het Lid uitdrukkelijk akkoord met de aangebracht wijzigingen.

5.2              Elk Lid heeft het recht het Abonnement ten allen tijde op te zeggen mits het respecteren van opzegperiode van 1 maand (bij Abonnement 6 maand) of 2 maand (bij Abonnement 12 maand). De opzegperiode gaat in op de eerste dag van de volgende maand na schriftelijke kennisgeving van de opzeg.

5.3      Elke opzeg dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een opzegformulier dat aan de receptie van Waer Waters verkrijgbaar is of via aangetekend schrijven. Het opzegformulier dient ingevuld en ondertekend te worden afgegeven aan de receptie van Waer Waters, waarna een kopie ter beschikking zal worden gesteld als bewijs van opzegging. Alle andere wijzen van opzegging worden beschouwd als ongeldig.  Bij opzegging van het Abonnement zal een administratieve kost van 50,00 EUR aangerekend worden.

5.4      Bij opzegging van het Abonnement zal het resterend saldo - indien er sprake was van integrale betaling van het Abonnement bij afsluiting - door Waer Waters worden terugbetaald binnen de 30 dagen na het verstrijken van de opzegperiode voorzien in artikel 5.2. Het Lid heeft de mogelijkheid om het resterend saldo terug te krijgen onder de vorm van een Waer Waters Card.

5.5     Bij opzegging van het Abonnement - indien er sprake was van betaling via SEPA Europese domiciliëring van het Abonnement  - zal er een administratieve kost worden aangerekend van 50,00 EUR.

5.5       Waer Waters heeft het recht om het Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van vergoeding te beëindigen indien er in hoofde van het Lid sprake is van niet-naleving van haar verplichtingen verbonden aan het Abonnement of schending van de huisregels van Waer Waters.

Artikel 6. OVERDRACHT - WIJZIGING ABONNEMENT

6.1      Elk Lid heeft het recht om, mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Waer Waters, het Abonnement om te zetten in een Waer Waters Card. De Waer Waters Card zal – indien mogelijk - worden opgeladen met het resterend saldo van het Abonnement, vermeerderd met de opleg noodzakelijk om aan de minimum oplaadbeurt van 300,00 EUR te komen voorzien in artikel 9.2.

6.2      Elk Lid heeft tevens het recht om, mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Waer Waters, het Abonnement over te dragen aan een derde persoon. De overdracht van een Abonnement treedt pas in werking op de eerste dag van de volgende maand na overdracht. Overdracht van het Abonnement door het Lid geeft geen recht op terugbetaling van inschrijvingsgelden. Indien er sprake was van integrale betaling bij afsluiting van het Abonnement zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na overdracht worden terugbetaald. Bij overdracht van het Abonnement zal een administratieve kost van 50,00 EUR aangerekend worden.

6.3      Elk Lid heeft het recht om zijn Duo-formule Abonnement om te zetten in een individueel Abonnement. Elk lid zal hiertoe verplicht worden door Waer Waters wanneer de voorwaarden van een Duo-formule niet meer voldaan zijn. De tarieven en voorwaarden van toepassing bij een individueel Abonnement treden in werking op de eerste dag van de volgende maand na omzetting en zijn van toepassing voor beide Leden van de Duo-formule. Indien er sprake is van een resterend saldo wegens integrale betaling bij afsluiting van een Duo-formule, zal dit aangewend worden om het individueel Abonnement mee te bekostigen.

6.4       In geval van overdracht door een Lid van zijn Abonnement dat deel uitmaakt van een Duo-formule, dient naast uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Waer Waters tevens goedkeuring van het andere Lid van de Duo-formule bekomen te worden. Het tarief en de voorwaarden van het Abonnement van het niet-overdragende Lid zal bij gebrek aan goedkeuring door het niet-overdragende Lid van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving gelijkgesteld worden met de tarieven en voorwaarden van een individueel Abonnement.

6.5       Het is onmogelijk voor het Lid om zijn Abonnement te downgraden (lees : goedkoper Abonnement aanschaffen). Indien het Lid zijn Abonnement wenst te upgraden (lees : duurder Abonnement aanschaffen) zal het bestaande Abonnement worden stopgezet op het einde van de maand. Het resterend saldo van het Abonnement zal worden aangewend om het nieuwe Abonnement te bekostigen. Het nieuwe Abonnement neemt een aanvang op de eerste dag van de volgende maand.

Artikel 7. GEBRUIK DIENSTEN – FACILITEITEN WAER WATERS

Wellness

7.1       Reservatie: Een bezoek aan het wellnesscomplex is enkel mogelijk mits schriftelijke reservatie (via de website of receptie Waer Waters) en kan steeds kosteloos worden geannuleerd.

Fitness

7.2      Reservatie : Voorafgaandelijke reservatie is steeds verplicht bij voedingsadvies (diëtiste), voor groepslessen, spinning, aquagym, small group training en personal coaching. In geval van afwezigheid  - zonder annulatie - op de gemaakte afspraak (hierna genoemd “no show”) verbindt het Lid of de WWC-kaarthouder zich er toe om Waer Waters hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het Lid of de WWC-kaarthouder verbindt zich er toe om steeds stipt op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, zijnde minstens 10 minuten op voorhand. Een reservatie is enkel gelding na schriftelijke bevestiging door Waer Waters.

7.3     No-show en annulatie personal coaching en voedingsadvies : Bij reservering van één of meerdere sessies dient het volledige bedrag onmiddellijk en integraal te worden betaald bij de aanvang van de eerste sessie. Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid zal het bedrag van de sessie integraal worden aangerekend, doch zal enkel de resterende duurtijd worden benut. Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk en kosteloos tot 24uur voorafgaand aan het plaatsvinden van de sessie. Bij annulatie binnen de 24uur voorafgaand aan de aanvang van de sessie zal het bedrag van de sessie aangerekend worden aan het Lid of de WWC-kaarthouder.

7.4              No show groepslessen : In geval van drie no shows bij groepslessen, spinning, aquagym en small group training zal een administratieve kost van 8,50 EUR aangerekend worden aan het Lid of de WWC-kaarthouder. Waer Waters heeft het recht om het bedrag van 8,50 EUR te debiteren van de credits voorzien op de Waer Waters Card. Voornoemde administratieve kost dient te worden betaald voorafgaandelijk aan de volgende deelname aan groepslessen, spinning, aquagym en small group training. Bij gebrek aan voorafgaandelijke betaling heeft Waer Waters het recht om het Lid of WWC-kaarthouder de deelname aan de door hem gekozen faciliteit te weigeren.

Lichaamsbehandelingen

7.5       Reservatie: Een reservatie van een lichaamsbehandeling of arrangement is enkel geldig na het maken van een reservatie via de website, het ontvangen van een bevestigingsmail van Waer Waters en de registratie van een garantie. De reservering van een behandeling of arrangement is pas finaal bevestigd wanneer er een garantie wordt geregistreerd. Deze garantie bedraagt 25,00% van de totale behandelingskost, met een minimum van 30,00 EUR. De garantie dient te worden gegeven onder de vorm van een cadeaubon of een voorschot betaald via online banking.

7.6      Annulering : De annulatie dient steeds schriftelijk en gedateerd te geschieden. Annulatie van een gereserveerde lichaamsbehandeling is enkel mogelijk tot 11.00uur s’ochtends op de dag voorafgaand aan de dag van de geplande lichaamsbehandeling. Bij laattijdige annulatie zal de totale behandelingskost aangerekend worden. Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

Algemeen

7.7       Verplichte melding : Bij een reservatie is het Lid of de WWC-kaarthouder verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid bij de deelname aan of het beroep doen op één van de faciliteiten van Waer Waters.

7.8      Annulatie door Waer Waters : Annulatie door Waer Waters van een reservatie geeft aanleiding tot terugbetaling aan het Lid of de WWC-kaarthouder van de eventuele reeds betaalde voorschotten of tarieven. Het Lid of de WWC-kaarthouder heeft bij annulatie door Waer Waters geen recht op enige andere vergoeding of compensatie.

7.9   Indien een factuur wordt gezonden is Waer Waters ten allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2,00% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien het Lid of de WWC-kaarthouder de factuur binnen de 8 dagen voldoet.

7.10    Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden.

7.11    Alle reserveringen aangegaan door een tussenpersoon (reisbureaus, andere sauna-, beauty-, horecabedrijven ed.) en al dan niet in naam van de begunstigde, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Deze tussenpersonen zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten. Waer Waters is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.12  In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Waer Waters opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Waer Waters zich hierdoor in de onmogelijkheid bevind om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn zowel Waer Waters en het Lid of de WWC-kaarthouder beide bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie.

7.13    Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Waer Waters tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 8. PETERSCHAP

8.1      Ten einde een Peterschap tot stand te brengen, dient het Petekind samen met het Lid een peterschapsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is beschikbaar aan de receptie van Waer Waters.

8.2      Het bewijs van peterschap dient door het Lid te worden bewaard. In geval van betwisting dient het Lid het Peterschap te bewijzen.

8.3      In geval van afsluiting van een Abonnement door een Petekind, heeft de Peter recht op één maand gratis Abonnement per nieuw Lid. De gratis maand treedt van rechtswege in werking – zonder afbreuk te doen aan de bestaande rechten en verplichtingen van het Abonnement – op eerste dag na het verstrijken van de duurtijd van het Abonnement. Indien de Peter houder is van een duo-Formule zal diens duo-Formule voor twee weken worden verlengd van beide Leden.

8.4      Een Lid kan het Peterschap van een onbeperkt aantal personen op zich nemen, doch heeft recht op maximum zes maanden (individueel Abonnement) of 12 weken (Duo-Formule) Abonnement.

8.5      Het Peterschap is slechts geldig voor Resort Abonnementen. Houders van een Waer Waters Card zijn tevens uitgesloten van het Peterschap.

8.6      Het Peterschap is niet van toepassing bij de omzetting door een Lid van een individueel Abonnement naar een Duo-formule.

Artikel 9. WAER WATERS CARD

9.1       Een Waer Waters Card heeft een beperkte geldigheidsduur van 1 jaar.

9.2       De eerste oplaadbeurt van een Waer Waters Card bedraagt minstens 300,00 EUR. De Waer Waters Card is steeds herlaadbaar aan de receptie van Waer Waters. De herlaadwaarde van de Waer Waters Card is niet terugbetaalbaar aan de houder van de Waer Waters Card.

9.3      Bij het verlaten van het complex van Waer Waters zal het aantal gebruikte credits gedebiteerd worden van de Waer Waters Card.

9.4      Bij vaststelling van een ontoereikend of geen saldo op het ogenblik van gebruik van de Waer Waters Card is de houder van de Waer Waters Card verplicht om ofwel de Waer Waters Card onmiddellijk te herladen ofwel het bij te passen/te betalen bedrag via een andere betalingsmiddel te voldoen (debetkaart, kredietkaart, cash, etc.).

9.5      Waer Waters maakt voorbehoud om het gebruik van de Waer Waters Card te weigeren bij ontoereikend saldo.

9.6      De houder van de Waer Waters Card kan ten allen tijde aan de receptie informatie verkrijgen omtrent het beschikbaar saldo. Dit saldo is bindend en niet vatbaar voor betwisting.

9.7      De houder van de Waer Waters Card heeft het recht om zijn/haar kaart op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid ter beschikking te stellen aan derden. Waer Waters kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Waer Waters Card. Bij verlies van de Waer Waters Card zal een administratieve kost van 10,00 EUR aangerekend worden ten einde de houder te voorzien van een nieuwe Waer Waters Card.

9.8      Kortingen en voordelen verbonden aan de Waer Waters Card zijn niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en voordelen.

9.9       Tijdelijke opschorting van het gebruik of de geldigheidsduur van de Waer Waters Card overeenkomstig artikel 11 is niet mogelijk.

Artikel 10. DOMICILIËRING – BETALING

10.1   Abonnementsgelden worden – bij afwezigheid van integrale betaling bij afsluiting van het Abonnement - maandelijks via SEPA Europese domiciliëring of overschrijving vooruitbetaald. De eerste maand van het Abonnement is niet onderworpen aan domiciliëring of overschrijving en dient onmiddellijk bij afsluiting van het Abonnement samen met de inschrijvingsgelden te worden betaald. Bij weigering om over te gaan tot onmiddellijke betaling van inschrijvingsgelden of de eerste maand behoudt Waer Waters zich het recht voor om de afsluiting van een Abonnement te weigeren.

10.2    Waer Waters biedt Leden de mogelijkheid om de Abonnementsgelden in één keer te betalen.

10.3   SEPA Europese domicilieringen worden telkens de vijfde dag van de maand ten voordele van Waer Waters uitgevoerd.

10.4   Bij niet-uitvoerbaarheid van een SEPA Europese domiciliëring, om welke reden dan ook, wordt het verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar bij het eerstvolgende bezoek van het Lid aan Waer Waters.  

10.5   Niet-uitvoerbaarheid van de maandelijkse SEPA Europese domiciliering ten voordele van Waer Waters, geeft van rechtswege aanleiding tot aanrekening van een administratieve kost aan het Lid ten bedrage van 15,00 EUR.

10.6   Waer Waters houdt zich het recht voor om achterstallen, vergoedingen, compensaties en administratieve kosten via SEPA Europese domiciliëring in te vorderen.

10.7   Bij niet-betaling door het Lid van achterstallen behoudt Waer Waters zich het recht voor om het Lid de toegang te ontzeggen tot het complex tot op datum van integrale betaling van de achterstallen.

10.8   Bij niet-betaling van achterstallen binnen de dertig dagen na de vervaldag behoudt Waer Waters zich het recht voor om alle (gerechtelijke) maatregelen te nemen noodzakelijk voor de invordering van deze achterstallen. Invordering van achterstallen geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het verschuldigd zijn door het Lid van een conventionele nalatigheidsintrest van 10,00% en een forfaitair schadebeding van 15,00%.

10.9   Bij niet-betaling of achterstallige betaling in hoofde van een Lid waarbij zijn Abonnement deel uitmaakt van een Duo-formule, behoudt Waer Waters zich het recht voor om de Duo-formule om te zetten in individuele Abonnementen, waarbij het tarief en de voorwaarden van een individueel Abonnement van toepassing zal worden verklaard voor beide Leden van de Duo-formule.

Artikel 11. ZIEKTE - LETSEL

11.1    In geval van tijdelijke ziekte of letsel kan het Lid mits schriftelijke toestemming van Waer Waters het Abonnement, voor een maximumperiode van zes maanden, opschorten. Opschorting van het Abonnement is enkel mogelijk mits voorlegging door het Lid van een gedetailleerd doktersattest of gelijkaardig medisch getuigschrift.

11.2    Gedurende de tijdelijke opschorting worden alle rechten en plichten verbonden aan het Abonnement opgeschort. Retroactieve opschorting van het Abonnement is niet mogelijk, noch worden reeds betaalde inschrijvings- of abonnementsgelden terugbetaald.

11.3    Reactivatie van het Abonnement, met de daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen, gebeurd – behoudens afwijkend akkoord van Waer Waters – automatisch na het verstrijken van de periode van opschorting. De duur van het Abonnement met de daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen wordt verlengd overeenkomstig de periode van opschorting.

11.4    Bij tijdelijke opschorting van het Abonnement zal een administratieve kost van 15,00 EUR aangerekend worden.

11.5   Indien een Lid  zijn Abonnement dat deel uitmaakt van een Duo-formule wenst op te schorten, zal het tarief van het Abonnement van het andere Lid dat gebruik maakt van de Duo-formule van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving omgezet worden met een individueel Abonnement.

11.6   In geval van permanente ziekte of letsel heeft het Lid het recht om kosteloos het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen middels aangetekend schrijven, op voorwaarde dat Waer Waters binnen de acht dagen na vaststelling van de permanente ziekte of letsel via gedetailleerd doktersattest of gelijkaardig medisch getuigschrift in kennis werd gesteld van het bestaan van deze ziekte of letsel. Indien er sprake is van integrale betaling van het Abonnement bij afsluiting, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van schriftelijke beëindiging worden terugbetaald door Waer Waters. Na verstrijken van voornoemde termijn van acht dagen kan het Lid niet langer beroep doen op onderhavig subartikel.

11.7    In geval van twijfel in hoofde van Waer Waters omtrent de waarachtigheid van de tijdelijke of permanente ziekte/letsel van het Lid, behoudt Waer Waters zich het recht voor om bijkomende stavingsstukken te vragen aan het Lid.

Artikel 12. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

12.1   De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerker van gegevens overeenkomstig voornoemde Wet dient te worden beschouwd : BVBA ADVANCE, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218, NV Villas Fantasia met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  0439.580.244 en NV Brussels Waerboom Event, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0460.822.848.

12.2    Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft het Lid of de WWC-kaarthouder uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de uitvoering van rechten en verplichtingen verbonden aan de afsluiting van een Abonnement of Waer Waters Card.

12.3   Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft het Lid of de WWC-kaarthouder uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn gegevens te verwerken in een interne databank, ten einde marktstudies uit te kunnen voeren, het Lid of de WWC-kaarthouder te infomeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes te laten plaatsvinden door Waer Waters.

12.4   Het Lid of de WWC-kaarthouder heeft ten allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in de zijn persoonlijke gegevens waarover Waer Waters beschikt, en heeft het recht deze kosteloos te wijzigen. Het Lid of de WWC-kaarthouder heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van zijn gegevens met het oog op marketingdoeleinden te verzetten.

12.5   Wijzigingen in de persoonlijke situatie van het Lid of de WWc-kaarthouder (adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummer, etc.) dienen onverwijld en schriftelijk doorgegeven te worden aan de receptie van Waer Waters, per post (BVBA ADVANCE (Waer Waters), 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21), of per e-mail : info@waerwaters.com.

12.6   Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van het Lid of de WWC-kaarthouder.

12.7   Waer Waters heeft het recht om administratiekosten aan te rekenen aan het Lid of de WWC-kaarthouder wegens het eigenhandig moeten achterhalen van de gewijzigde persoonsgegevens van het Lid of de WWC-kaarthouder in het kader van de uitvoering van de rechten en verplichtingen gekoppeld aan het Abonnement of de Waer Waters Card.

12.8    Waer Waters behoudt zich het recht voor om de gegevens van de Leden en de WWC-kaarthouders te verwerken en aan te wenden indien noodzakelijk voor :

- de nakoming door Waer Waters van een verplichting waaraan men onderworpen is krachten een wet, decreet of ordonnantie;

- de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan Waer Waters;

- de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Waer Waters.

Artikel 13. VARIA

13.1    De door Waer Waters gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Waer Waters heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking op de eerste dag van de volgende maand en zijn raadpleegbaar via de website (www.waerwaters.com) of aan de receptie van Waer Waters.

13.2    Om de rust en ontspanning te kunnen blijven garanderen, kan de toegang tot het wellnesscomplex geweigerd worden indien het totale aantal bezoekers de vooropgestelde maximumcapaciteit heeft bereikt.

13.3    Ten einde alle bezoekers van Waer Waters een zorgeloos gebruik en genot van de faciliteiten te kunnen verzekeren is het gebruik door het Lid of de WWC-kaarthouder van de faciliteiten van Waer Waters beperkt tot een maximum van 300 keer.

13.4    Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Waer Waters maakt tevens voorbehoud om haar openingsuren tijdelijk of permanent te wijzigen. Sluitingsdagen of wijzigingen in de openingsuren worden steeds voorafgaandelijk aangekondigd via de receptie of website van Waer Waters.

13.5    Waer Waters behoudt zich het recht voor om het complex geheel of gedeeltelijk exclusief ter beschikking te stellen aan organisatoren van evenementen met exclusieve toegang voor de gasten van het evenement. Mededelingen omtrent het plaatsvinden evenementen met exclusieve toegang worden gecommuniceerd via de website of receptie van Waer Waters.

13.6   Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten ten einde herstellings- of onderhoudswerken uit te kunnen voeren. De niet-beschikbaarheid van faciliteiten van Waer Waters wegens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken geen aanleiding in hoofde van Waer Waters tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding of compensatie t.o.v. haar Leden of WWC-kaarthouders.

Artikel 14. KLACHTEN

Klachten aangaande de faciliteiten van Waer Waters dienen binnen de 48 uur schriftelijk te worden gemeld aan Waer Waters. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de faciliteiten van Waer Waters geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe Waer Waters zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van het Lid of de WWC-kaarthouder.

Artikel 15. OVERMACHT

15.1   Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Waer Waters tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

15.2   Indien Waer Waters in geval van overmacht gedurende een termijn van 1 maand niet in staat is om haar verplichtingen t.a.v. haar Leden na te komen, hebben zowel Waer Waters als het Lid het recht om het Abonnement met onmiddellijke ingang en kosteloos te beëindigen. Indien er sprake is van integrale betaling bij afsluiting van het Abonnement, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door Waer Waters worden teruggestort.

Artikel 16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1    Elk Lid of WWC-kaarthouder maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Waer Waters. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op haar terreinen bij het gebruik maken door het Lid of de WWC-kaarthouder van de aangeboden faciliteiten.

16.2   Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke goederen die eigendom zijn van het Lid of de WWC-kaarthouder.

16.3    Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden of andere Leden of WWC-kaarthouders tijdens het gebruik door het Lid of de WWC-kaarthouder van de  door Waer Waters aangeboden faciliteiten. 

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Bij geschillen zijn de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN WAER WATERS – ONLINE AANKOPEN CADEAUBONNEN - ARRANGEMENTEN

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de online aankoop van cadeaubonnen of arrangementen via de website www.waerwaters.com (hierna genoemd “de Website”), door de BVBA ADVANCE, gekend onder de handelsnaam Waer Waters, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (hierna genoemd “de Verkoper”) aan consumenten en beroepsmatige gebruikers (hierna genoemd “de Koper”) met woonplaats of maatschappelijke zetel in België.

1.2      Door het aanvinken van de knop “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gedurende de bestelprocedure en voorafgaand aan de betaling van de cadeaubon of arrangement, begrijpt en verklaart de Koper uitdrukkelijk kennis te hebben genomen onderhavige Algemene Voorwaarden. De Koper is op de hoogte van het feit dat onderhavige Algemene Voorwaarden steeds raadpleegbaar zijn op de Website van de Verkoper.

1.3      De Verkoper behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aangebracht aan de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de reeds aangekochte cadeaubonnen of arrangementen, voorafgaand aan de wijziging.

1.4      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4      Het zich niet beroepen door de Verkoper op een bepaling voorzien in onderhavige Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe. 

Artikel 2. CADEAUBONNEN - ARRANGEMENTEN

2.1      De door de Verkoper op de Website aangeboden cadeaubonnen en arrangementen omvatten een omschrijving van de aankoopprijs (exclusief kosten verbonden aan het gebruik maken van online financiële diensten voor de aankoop) alsmede de belangrijkste activiteiten, arrangementen en vouchers waarop de Koper of gebruiker recht heeft bij het verzilveren van de aangekochte cadeaubon of arrangement.

2.2      Tenzij de instructies weergegeven op de Website anders bepalen, zijn de prijzen geldig de dag van de raadpleging van de Website.

2.3      De cadeaubonnen en arrangementen worden zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw omschreven. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen bij de beschrijving van de cadeaubonnen of arrangementen.

Artikel 3. AANKOOP

3.1      De cadeaubonnen en arrangementen worden enkel te koop aangeboden (hierna genoemd “de Aankoop”) via de Website van de Verkoper. Ten einde een Aankoop te kunnen doen, dient de Koper de instructies op de Website te volgen.

3.2      De Verkoper heeft het recht om cadeaubonnen of arrangementen te weigeren die werden aangekocht via andere elektronische platformen en websites dan deze van de Verkoper.

3.3      De cadeaubonnen en arrangementen worden aangeboden en aangekocht zolang de voorraad strekt. Indien een Aankoop niet meer in voorraad is, wordt de Koper hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Bij uitputting van de voorraad heeft de Koper het recht om terugbetaling te vragen aan de Verkoper of om de Aankoop te vervangen door een andere nog in voorraad zijnde cadeaubon of arrangement van hetzelfde prijsgamma. De Verkoper zorgt voor terugbetaling van de cadeaubon of het arrangement binnen de 30 dagen. Kosten eigen aan het gebruik maken van online financiële diensten voor de Aankoop, worden niet terugbetaald. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een cadeaubon of arrangement.

3.4      De Aankoop door de Koper komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door de Verkoper en na validering door de Verkoper van de betaling de Koper.

3.5      De Verkoper houdt zich het recht voor om een Aankoop door de Koper te weigeren in geval van:

              - minderjarigheid van de Koper;

              - vermelding van foutieve of onvolledige gegevens door de Koper;

              - intentie van de Koper om de Aankoop door te verkopen of aan te wenden voor commerciële doeleinden.

Artikel 4. BETALING

4.1      Cadeaubonnen en arrangementen worden door de Koper online aangekocht via kredietkaart of debetkaart. American Express wordt niet aanvaard.

4.2      De Koper dient bij de Aankoop zijn of haar gegevens correct te vermelden. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen voortvloeiend uit de foutieve vermeldingen door de Koper.

4.3       Indien de betalingstransactie voortijdig wordt beëindigd wordt de Aankoop onmiddellijk geannuleerd.

4.4      Bij online betaling via debetkaart of kredietkaart ontvangt de Koper onmiddellijk een e-mail met als inhoud een beschrijving van de Aankoop en een refertenummer.

4.5      Bij betaling via overschrijving wordt de Aankoop naar de Koper verzonden nadat de Verkoper de verschuldigde geldsom op zijn bankrekening heeft ontvangen. Bij verzending van de Aankoop naar de Koper dient rekening gehouden te worden met een wachttermijn van minstens 7 werkdagen. Verzendingskosten van de Aankoop vallen ten laste van de Koper.

4.5      De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-correcte of gebrekkige werking van de online financiële diensten waarop de Koper beroep doet. 

Artikel 5. RECHT VAN HERROEPING CONSUMENT

5.1      Overeenkomstig artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht heeft de Koper het recht om van zijn Aankoop af te zien en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden. Het recht van herroeping is enkel en alleen geldig voor aankopen via de Website van Verkoper.

5.2      Het recht van herroeping dient te worden uitgeoefend binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de levering van de Aankoop aan de Koper. Onder levering aan de Koper wordt gelijkgesteld, de dag waarop de Koper zijn Aankoop per materiële of elektronische drager heeft ontvangen. Na het verstrijken van voornoemde termijn kan de Koper niet meer afzien van zijn Aankoop.

5.2      De Verkoper verbindt er zich toe om – in geval van correcte uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper – om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper binnen de 14 dagen die volgen op de datum van herroeping. De terugbetaling zal geschieden door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de Koper heeft opgegeven op het ogenblik van herroeping.

5.3      De terugbetaling van de aankoopprijs is exclusief de kosten verbonden aan het gebruik door de Koper van online financiële diensten bij de Aankoop.

5.4      In het geval dat de Koper de Aankoop per post heeft ontvangen, dient de Aankoop eveneens per post teruggezonden te worden naar de Verkoper op het adres: BVBA ADVANCE (Waer Waters), 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21. De kosten voor het terugzenden van de Aankoop vallen ten laste van de Koper.

5.5      Kennisgeving van de herroeping dient schriftelijk te gebeuren op het adres : Waer Waters, 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21of via e-mail (info@waerwaters.com), waarbij melding moet worden gemaakt van volgende gegevens:

            - een beschrijving van de cadeaubonnen of arrangementen die de Koper heeft aangekocht;

            - het refertenummer verkregen van de Verkoper;

            - het bankrekeningnummer waarop de terugbetaling mag worden verricht.

5.6      De teruggezonden Aankoop mag niet in gebruik zijn genomen en dient – ingeval van toezending per post - zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de ontvangst per post. Al de meegezonden documentatie en het verpakkingsmateriaal dienen te worden gevoegd bij de terugzending door de Koper. De Verkoper houdt zich het recht voor om terugbetaling van de Aankoop te weigeren indien de Aankoop bij terugzending gebrekkig is en/of niet meer aan voornoemde vereisten voldoet.

5.7      Onderhavig artikel is niet van toepassing op beroepsmatige gebruikers.

Artikel 6. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

6.1      De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerker van gegevens overeenkomstig voornoemde Wet dient te worden beschouwd : BVBA ADVANCE, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218, NV Villas Fantasia met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  0439.580.244 en NV Brussels Waerboom Event, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0460.822.848.

6.2       Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de uitvoering van rechten en verplichtingen verbonden aan de reservatie.

6.3      Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn gegevens te verwerken in een interne databank, ten einde marktstudies uit te kunnen voeren, de Klant te infomeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes te laten plaatsvinden door Waer Waters.

6.4      De Klant heeft ten allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in de zijn persoonlijke gegevens waarover Waer Waters beschikt, en heeft het recht deze kosteloos te wijzigen. De Klant heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van zijn gegevens met het oog op marketingdoeleinden te verzetten.

6.5      Wijzigingen in de persoonlijke situatie van de Klant (adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummer, etc.) dienen onverwijld en schriftelijk doorgegeven te worden aan de receptie van Waer Waters, per post (BVBA ADVANCE (Waer Waters), 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21), of per e-mail : info@waerwaters.com.

6.6      Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van de Klant.

6.8      Waer Waters behoudt zich het recht voor om de gegevens van de Klanten te verwerken en aan te wenden indien noodzakelijk voor :

- de nakoming door Waer Waters van een verplichting waaraan men onderworpen is krachten een wet, decreet of ordonnantie;

- de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan Waer Waters;

- de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Waer Waters.

Artikel 7. KLACHTEN

              Klachten omtrent de aankoop dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te worden gericht aan de Verkoper. Onder levering aan de Koper wordt gelijkgesteld, de dag waarop de Koper zijn Aankoop per materiële of elektronische drager heeft ontvangen. Bij verstrijken van voornoemde termijn verklaart de Koper dat de door hem gedane Aankoop in overeenstemming is met zijn verwachtingen.

Artikel 8. OVERMACHT

              De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige algemene voorwaarden, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van de Verkoper tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1      De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch verantwoordelijk worden geacht voor foutmeldingen of problemen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik door de Koper van het internet of enige ander communicatiemiddel bij het doorlopen van de aankoopprocedure op de Website van de Verkoper en de daarop volgende betaling door de Koper.

9.2      De Verkoper geeft de Koper op geen enkel vlak enige garantie omtrent de veiligheid van de betaling en/of de behoorlijke aflevering van de Aankoop per materiële of elektronische drager.

Artikel 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

              Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.


Acties