WAER WATERS Conditions générales

Consultez nos conditions générales ci-dessous.

Conditions générales

ALGEMENE VOORWAARDEN WAER WATERS (niet-leden)

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle reservaties van bezoeken, behandelingen en arrangementen aangeboden door de BVBA ADVANCE, gekend onder de handelsnaam “Waer Waters”, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (hierna genoemd “Waer Waters”) aan consumenten en professionelen met woonplaats of maatschappelijke zetel in en buiten België.

1.2      Door het aanvinken van de knop “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gedurende de reservatieprocedure op de website van Waer Waters begrijpt verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden/Privacy/Huisregels/Annulatievoorwaarden die op hem/haar van toepassing zijn.

1.3       Waer Waters behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking op de eerste dag van de volgende maand.

1.4     De Algemene Voorwaarden zijn steeds vrij consulteerbaar op de website (www.waerwaters.com) of  steeds vrij verkrijgbaar op eerste verzoek aan de receptie van Waer Waters.

1.5      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.6      Het zich niet beroepen door Waer Waters op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.7       Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbindt de Klant zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de huisregels van Waer Waters. De huisregels zijn beschikbaar aan de receptie, aan de diverse faciliteiten en op de website van Waer Waters. Niet respecteren door de Klant  van de huisregels geeft Waer Waters het recht om het Klant de toegang tot Waer Waters te ontzeggen. Waer Waters behoudt zich het recht voor om de huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Artikel 2. GEBRUIK DIENSTEN – FACILITEITEN WAER WATERS

Wellness

2.1       Reservatie: Een bezoek aan het wellnesscomplex is enkel mogelijk mits schriftelijke reservatie (via de website of receptie Waer Waters) en kan steeds kosteloos geannuleerd worden.

Fitness

2.2      Reservatie : Voorafgaandelijke reservatie is steeds verplicht bij voedingsadvies (diëtiste), voor groepslessen (spinning, aquagym, small group training) en personal coaching. In geval van afwezigheid  - zonder annulatie - op de gemaakte afspraak (hierna genoemd “no show”) verbindt de Klant zich er toe om Waer Waters hiervan onverwijld in kennis te stellen. De Klant verbindt zich er toe om steeds stipt op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, zijnde minstens 10 minuten op voorhand. Een reservatie is enkel geldig na schriftelijke bevestiging door Waer Waters.

2.3     No-show en annulatie personal coaching en voedingsadvies : Bij reservering van één of meerdere sessies dient het volledige bedrag onmiddellijk en integraal te worden betaald bij de aanvang van de eerste sessie. Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid zal het bedrag van de sessie integraal worden aangerekend, doch zal enkel de resterende duurtijd worden benut. Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk en kosteloos tot 24uur voorafgaand aan het plaatsvinden van de sessie. Bij annulatie binnen de 24uur voorafgaand aan de aanvang van de sessie zal het bedrag van de sessie aangerekend worden aan de Klant.

2.4              No show groepslessen (spinning, aquagym, small group training) : In geval van drie no shows tijdens dezelfde maand bij groepslessen, spinning, aquagym en small group training zal een administratieve kost van 8,50 EUR aangerekend worden aan de Klant. Voornoemde administratieve kost dient te worden betaald voorafgaandelijk aan de volgende deelname aan groepslessen (spinning, aquagym en small group training). Bij gebrek aan voorafgaandelijke betaling heeft Waer Waters het recht om de Klant de deelname aan de door hem gekozen faciliteit te weigeren.

Lichaamsbehandelingen

2.5       Reservatie: Een reservatie van een lichaamsbehandeling is enkel geldig na het maken van een reservatie via de website, ontvangen van een bevestigingsmail van Waer Waters en registratie van een garantie. De reservering van een lichaamsbehandeling is pas finaal bevestigd wanneer er een garantie wordt geregistreerd. Deze garantie bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. De garantie dient te worden gegeven onder de vorm van een cadeaubon of een voorschot betaald via online banking.

2.6      Annulering : Een reservatie voor een massage of behandeling kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit schriftelijk (info@waerwaters.com) gebeurt vóór 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling. Bij laattijdige annulatie d.w.z. na 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling, zal u een annulatiekost aangerekend worden. Deze bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

Hotel

2.7       Reservatie: Een reservatie van een hotelovernachting is enkel geldig na het maken van een reservatie via de website, ontvangen van een bevestigingsmail van Waer Waters en registratie van een garantie of betaling. De reservering van een hotelovernachting is pas finaal bevestigd wanneer er een garantie wordt geregistreerd. Deze garantie bedraagt 100,00% van de totale overnachtingskost. De garantie dient te worden gegeven onder de vorm van een cadeaubon of een voorschot betaald via online banking of een registratie van een kredietkaart via bevestigingsmail.

2.8      Annulering : Een reservatie van een hotelkamer kan kosteloos gebeuren tot 7 dagen voor de aankomstdatum. Een annulatie is enkel geldig wanneer deze via mail is verstuurd en wanneer u een bevestiging hiervan hebt ontvangen. Nadien gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.

  • Minder dan 7 dagen voor datum: 35%
  • Minder dan 48u voor datum: 100%

Speciale voorwaarden (Groepen*)

  • Tussen 7 en 0 Dag(en): 100.00 %
  • Tussen 21 en 8 Dag(en): 50.00 %
  • Meer dan 3 weken: 25.00 EUR

(*) Groepen: Elke boeking vanaf 3 kamers

Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie.

Wanneer u nog niet bent ingecheckt om 20h (zonder verwittiging van uwentwege) kan de kamer opnieuw worden vrijgegeven.

Algemeen

2.9      Verplichte melding : Bij een reservatie is de Klant verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid bij de deelname aan of het beroep doen op één van de faciliteiten van Waer Waters.

2.10      Annulatie door Waer Waters : Annulatie door Waer Waters van een reservatie geeft aanleiding tot terugbetaling aan de Klant van de eventuele reeds betaalde voorschotten of tarieven. Het Klant heeft bij annulatie door Waer Waters geen recht op enige andere vergoeding of compensatie.

2.11   Indien een factuur wordt gezonden is Waer Waters ten allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2,00% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de Klant de factuur binnen de 8 dagen voldoet.

2.12     Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden.

2.13       Alle reserveringen aangegaan door een tussenpersoon (reisbureaus, andere sauna-, beauty-, horecabedrijven, etc.) al dan niet in naam van de begunstigde, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Deze tussenpersonen zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten. Waer Waters is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.14    Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Waer Waters tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 3. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY – COOKIE BELEID

Zie privacy voorwaarden en Cookiebeleid

Artikel 4. VARIA

4.1       De door Waer Waters gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Waer Waters heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking op de eerste dag van de volgende maand en zijn raadpleegbaar via de website (www.waerwaters.com) of aan de receptie van Waer Waters.

4.2       Om de rust en ontspanning te kunnen blijven garanderen, kan de toegang tot het wellnesscomplex geweigerd worden indien het totale aantal bezoekers de vooropgestelde maximumcapaciteit heeft bereikt.

4.3       Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Waer Waters maakt tevens voorbehoud om haar openingsuren tijdelijk of permanent te wijzigen. Sluitingsdagen of wijzigingen in de openingsuren worden steeds voorafgaandelijk aangekondigd via de receptie of website van Waer Waters.

4.4       Waer Waters behoudt zich het recht voor om het complex geheel of gedeeltelijk exclusief ter beschikking te stellen aan organisatoren van evenementen met exclusieve toegang voor de gasten van het evenement. Mededelingen omtrent het plaatsvinden evenementen met exclusieve toegang worden gecommuniceerd via de website of receptie van Waer Waters.

4.5      Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten ten einde herstellings- of onderhoudswerken uit te kunnen voeren. De niet-beschikbaarheid van faciliteiten van Waer Waters wegens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken geeft in hoofde van Waer Waters geen aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding of compensatie t.o.v. haar Klanten.

4.6       Waer Waters accepteert volgende betalingsmiddelen : contante betaling, debetkaarten, kredietkaarten (Visa – Mastercard). American Express wordt niet geaccepteerd door Waer Waters.

4.7        Waer Waters heeft het recht om cadeaubonnen of arrangementen te weigeren die werden aangekocht of uitgedeeld via andere elektronische platformen en websites dan deze van de Verkoper.

3.3      Bonnen, gratis toegangen, … en allerhande vouchers die worden aangeboden zijn niet omwisselbaar voor geld. Deze worden enkel aangeboden zolang de voorraad strekt. En deze zijn niet cumuleerbaar met andere acties. De voorwaarden vermeld op deze bon of voucher is strikt van toepassing.  Deze kunnen ook niet worden doorverkocht.

Artikel 5. KLACHTEN

Klachten aangaande de faciliteiten van Waer Waters dienen binnen de 48 uur schriftelijk te worden gemeld aan Waer Waters. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de faciliteiten van Waer Waters geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe Waer Waters zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

Artikel 6. OVERMACHT

6.1      Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Waer Waters tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

6.2          In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Waer Waters opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Waer Waters zich hierdoor in de onmogelijkheid bevind om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn zowel Waer Waters als de Klant beide bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie. Indien er sprake is van integrale of gedeeltelijke betaling bij het maken van de reservatie, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door Waer Waters worden teruggestort.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1       Elke Klant maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Waer Waters. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op haar terreinen bij het gebruik maken door het Klant van de aangeboden faciliteiten.

7.2      Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke goederen die eigendom zijn van de Klant.

7.3       Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden, andere Klanten, Leden of WWC-kaarthouders tijdens het gebruik door de Klant van de door Waer Waters aangeboden faciliteiten. 

Artikel 8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Bij geschillen zijn de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

Algemene voorwaarden Waer Waters – online aankopen

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de online aankoop van cadeaubonnen of arrangementen via de website www.waerwaters.com (hierna genoemd “de Website”), aangeboden door de BVBA ADVANCE, gekend onder de handelsnaam Waer Waters, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (hierna genoemd “de Verkoper”) aan consumenten en beroepsmatige gebruikers (hierna genoemd “de Koper”) met woonplaats of maatschappelijke zetel in België.

1.2      Door het aanvinken van de knop “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gedurende de bestelprocedure en voorafgaand aan de betaling van de cadeaubon of arrangement, begrijpt en verklaart de Koper uitdrukkelijk kennis te hebben genomen onderhavige Algemene Voorwaarden. De Koper is op de hoogte van het feit dat onderhavige Algemene Voorwaarden steeds raadpleegbaar zijn op de Website van de Verkoper of aan de receptie van het wellnesscomplex Waer Waters.

1.3      De Verkoper behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aangebracht aan de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de reeds aangekochte cadeaubonnen of arrangementen, voorafgaand aan de wijziging.

1.4      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.5      Het zich niet beroepen door de Verkoper op een bepaling voorzien in onderhavige Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe. 

1.6       Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbindt de klant zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de huisregels van Waer Waters. De huisregels zijn beschikbaar aan de receptie, aan de diverse faciliteiten en op de website van Waer Waters. Niet respecteren door de klant  van de huisregels geeft Waer Waters het recht om de Klant de toegang tot Waer Waters te ontzeggen. Waer Waters behoudt zich het recht voor om de huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Artikel 2. CADEAUBONNEN – ARRANGEMENTEN

2.1      De door de Verkoper op de Website aangeboden cadeaubonnen en arrangementen omvatten een omschrijving van de aankoopprijs (exclusief kosten verbonden aan het gebruik maken van online financiële diensten voor de aankoop) alsmede de belangrijkste activiteiten, arrangementen en vouchers waarop de Koper of gebruiker recht heeft bij het verzilveren van de aangekochte cadeaubon of arrangement.

2.2      Tenzij de instructies weergegeven op de Website anders bepalen, zijn de prijzen geldig de dag van de raadpleging van de Website.

2.3      De cadeaubonnen en arrangementen worden zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw omschreven. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen bij de beschrijving van de cadeaubonnen of arrangementen.

Artikel 3. AANKOOP

3.1      De cadeaubonnen en arrangementen worden enkel te koop aangeboden (hierna genoemd “de Aankoop”) via de Website van de Verkoper. Ten einde een Aankoop te kunnen doen, dient de Koper de instructies op de Website te volgen.

3.2      De Verkoper heeft het recht om cadeaubonnen of arrangementen te weigeren die werden aangekocht via andere elektronische platformen en websites dan deze van de Verkoper.

3.3      De cadeaubonnen en arrangementen worden aangeboden en aangekocht zolang de voorraad strekt. Indien een Aankoop niet meer in voorraad is, wordt de Koper hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Bij uitputting van de voorraad heeft de Koper het recht om terugbetaling te vragen aan de Verkoper of om de Aankoop te vervangen door een andere nog in voorraad zijnde cadeaubon of arrangement van hetzelfde prijsgamma. De Verkoper zorgt voor terugbetaling van de cadeaubon of het arrangement binnen de 30 dagen. Kosten eigen aan het gebruik maken van online financiële diensten voor de Aankoop, worden niet terugbetaald. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een cadeaubon of arrangement.

3.4      De Aankoop door de Koper komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door de Verkoper en na validering door de Verkoper van de betaling de Koper.

3.5      De Verkoper houdt zich het recht voor om een Aankoop door de Koper te weigeren in geval van:

              - minderjarigheid van de Koper;

              - vermelding van foutieve of onvolledige gegevens door de Koper;

- intentie van de Koper om de Aankoop door te verkopen of aan te wenden voor commerciële  doeleinden.

Artikel 4. BETALING

4.1      Cadeaubonnen en arrangementen worden door de Koper online aangekocht via kredietkaart of debetkaart. American Express wordt niet aanvaard.

4.2      De Koper dient bij de Aankoop zijn of haar gegevens correct te vermelden. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen voortvloeiend uit de foutieve vermeldingen door de Koper.

4.3       Indien de betalingstransactie voortijdig wordt beëindigd wordt de Aankoop onmiddellijk geannuleerd.

4.4      Bij online betaling via debetkaart of kredietkaart ontvangt de Koper onmiddellijk een e-mail met als inhoud een beschrijving van de Aankoop en een refertenummer.

4.5      Bij betaling via overschrijving wordt de Aankoop naar de Koper verzonden nadat de Verkoper de verschuldigde geldsom op zijn bankrekening heeft ontvangen. Bij verzending van de Aankoop naar de Koper dient rekening gehouden te worden met een wachttermijn van minstens 7 werkdagen. Verzendingskosten van de Aankoop vallen ten laste van de Koper.

4.5      De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-correcte of gebrekkige werking van de online financiële diensten waarop de Koper beroep doet. 

Artikel 5. RECHT VAN HERROEPING CONSUMENT

5.1      Overeenkomstig artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht heeft de Koper het recht om van zijn Aankoop af te zien en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden. Het recht van herroeping is enkel en alleen geldig voor aankopen via de Website van Verkoper.

5.2      Het recht van herroeping dient te worden uitgeoefend binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de levering van de Aankoop aan de Koper. Onder levering aan de Koper wordt gelijkgesteld, de dag waarop de Koper zijn Aankoop per materiële of elektronische drager heeft ontvangen. Na het verstrijken van voornoemde termijn kan de Koper niet meer afzien van zijn Aankoop.

5.3      De Verkoper verbindt er zich toe om – in geval van correcte uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper – om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper binnen de 14 dagen die volgen op de datum van herroeping. De terugbetaling zal geschieden door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de Koper heeft opgegeven op het ogenblik van herroeping.

5.4      De terugbetaling van de aankoopprijs is exclusief de kosten verbonden aan het gebruik door de Koper van online financiële diensten bij de Aankoop.

5.5      In het geval dat de Koper de Aankoop per post heeft ontvangen, dient de Aankoop eveneens per post teruggezonden te worden naar de Verkoper op het adres: BVBA ADVANCE (Waer Waters), 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21. De kosten voor het terugzenden van de Aankoop vallen ten laste van de Koper.

5.6      Kennisgeving van de herroeping dient schriftelijk te gebeuren op het adres : Waer Waters, 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21of via e-mail (info@waerwaters.com), waarbij melding moet worden gemaakt van volgende gegevens:

            - een beschrijving van de cadeaubonnen of arrangementen die de Koper heeft aangekocht;

            - het refertenummer verkregen van de Verkoper;

            - het bankrekeningnummer waarop de terugbetaling mag worden verricht.

5.7      De teruggezonden Aankoop mag niet in gebruik zijn genomen en dient – ingeval van toezending per post - zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de ontvangst per post. Al de meegezonden documentatie en het verpakkingsmateriaal dienen te worden gevoegd bij de terugzending door de Koper. De Verkoper houdt zich het recht voor om terugbetaling van de Aankoop te weigeren indien de Aankoop bij terugzending gebrekkig is en/of niet meer aan voornoemde vereisten voldoet.

5.8      Onderhavig artikel is niet van toepassing op beroepsmatige gebruikers.

Artikel 6. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

6.1      De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerker van gegevens overeenkomstig voornoemde Wet dient te worden beschouwd : BVBA ADVANCE, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218, NV Villas Fantasia met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  0439.580.244 en NV Brussels Waerboom Event, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0460.822.848.

6.2       Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de uitvoering van rechten en verplichtingen verbonden aan de reservatie.

6.3      Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijke toestemming aan Waer Waters om zijn gegevens te verwerken in een interne databank, ten einde marktstudies uit te kunnen voeren, de Klant te infomeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes te laten plaatsvinden door Waer Waters.

6.4      De Klant heeft ten allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in de zijn persoonlijke gegevens waarover Waer Waters beschikt, en heeft het recht deze kosteloos te wijzigen. De Klant heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van zijn gegevens met het oog op marketingdoeleinden te verzetten.

6.5      Wijzigingen in de persoonlijke situatie van de Klant (adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummer, etc.) dienen onverwijld en schriftelijk doorgegeven te worden aan de receptie van Waer Waters, per post (BVBA ADVANCE (Waer Waters), 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21), of per e-mail : info@waerwaters.com.

6.6      Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van de Klant.

6.8      Waer Waters behoudt zich het recht voor om de gegevens van de Klanten te verwerken en aan te wenden indien noodzakelijk voor :

- de nakoming door Waer Waters van een verplichting waaraan men onderworpen is krachten een wet, decreet of ordonnantie;

- de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan Waer Waters;

- de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Waer Waters.

Artikel 7. KLACHTEN

Klachten omtrent de aankoop dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te worden gericht aan de Verkoper. Onder levering aan de Koper wordt gelijkgesteld, de dag waarop de Koper zijn Aankoop per materiële of elektronische drager heeft ontvangen. Bij verstrijken van voornoemde termijn verklaart de Koper dat de door hem gedane Aankoop in overeenstemming is met zijn verwachtingen.

Artikel 8. OVERMACHT

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige algemene voorwaarden, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van de Verkoper tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1      De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch verantwoordelijk worden geacht voor foutmeldingen of problemen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik door de Koper van het internet of enige ander communicatiemiddel bij het doorlopen van de aankoopprocedure op de Website van de Verkoper en de daarop volgende betaling door de Koper.

9.2      De Verkoper geeft de Koper op geen enkel vlak enige garantie omtrent de veiligheid van de betaling en/of de behoorlijke aflevering van de Aankoop per materiële of elektronische drager.

Artikel 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

waerwaters.com utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'informations

Choisissez vos options de cookies. Plus d'informations

Pour continuer, vous devez accepter les cookies essentiels