Algemene voorwaarden

Raadpleeg hieronder onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Waer Waters

1.ALGEMENE VOORWAARDEN WAER WATERS (versie 10.02.2021)

 

1.1.ALGEMEEN

 1. Waer Waters is een concept van de besloten vennootschap Advance, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Rodenberg 21, met ondernemingsnummer 0890.943.218 (RPR Brussel).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door particulieren (“de klant, u, uw”) van alle door Waer Waters (“wij, ons, onze”) aangeboden faciliteiten, producten en diensten.
 3. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website (www.waerwaters.com) en worden tevens geafficheerd aan onze receptie. Een kopie van onze algemene voorwaarden is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers aan de receptie.
 4. Door gebruik te maken van onze faciliteiten, producten en diensten, verklaart u onze algemene voorwaarden te kennen, deze te aanvaarden, en zich bij het gebruik van onze faciliteiten, producten en diensten strikt naar deze algemene voorwaarden te zullen schikken.
 5. Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden te allen tijde éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen in onze algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking. De laatste versie vervangt alle vorige versies. In geval van conflict is enkel de laatste versie van kracht.
 6. Al onze verbintenissen zijn middelenverbintenissen en kunnen nooit worden opgevat als resultaatsverbintenissen in welke zin ook.

 

1.2.FACILITEITEN, PRODUCTEN, DIENSTEN

1.2.1.Bij het gebruik van onze faciliteiten, producten en diensten gelden onze huisregels. Onze huisregels zijn beschikbaar op onze website (www.waerwaters.com) en worden op talrijke plaatsen binnen onze faciliteiten geafficheerd. Een kopie van onze huisregels is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers aan de receptie.

1.2.2.Onze huisregels hebben tot doel de privacy, veiligheid, rust en hygiëne bij het gebruik van onze faciliteiten, producten en diensten te allen tijde en ten aanzien van al onze bezoekers te kunnen waarborgen. Door gebruik te maken van onze faciliteiten, producten en/of diensten, verbindt u zich ertoe zich te gedragen naar en overeenkomstig deze huisregels.

 1. Alle door Waer Waters gedane aanbiedingen van faciliteiten, producten en/of diensten zijn vrijblijvend en “zolang de voorraad/capaciteit strekt” en kunnen steeds door Waer Waters worden herroepen, ook indien de einddatum nog niet is verstreken. Wij behouden ons het recht voor ons gamma van faciliteiten, producten en diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden of te beperken.

 

1.3.RESERVEREN

 1. Van bepaalde faciliteiten, producten en diensten (zoals beauty, massage, arrangementen, wellness, sportlessen, personal coaching, voedingsadvies, …) kan slechts gebruik worden gemaakt mits voorafgaande reservatie. In voorkomend geval wordt dit aangegeven op onze website en in onze brochures, nieuwsbrieven en aanbiedingen.
 2. Reserveren kan per e-mail of via de website. Wij behouden ons het recht voor om bij reservatie een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen. Reservaties zijn pas definitief op het moment dat wij deze per e-mail hebben bevestigd, desgevallend na ontvangst van de gevraagde vooruitbetaling.
 3. Groepen binnen de wellness zijn beperkt tot 4 personen. Reservatieaanvragen voor groepen van meer dan 4 personen moeten uitsluitend schriftelijk worden gedaan via info@waerwaters.com. Waer Waters behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan groepen van meer dan 4 personen zonder voorafgaande reservatie.
 4. Alle reservaties aangegaan door een tussenpersoon (reisbureaus, andere sauna-, beauty-, horecabedrijven, etc.) al dan niet in naam van de uiteindelijke klant(en), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn aangegaan. Deze tussenpersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten. Waer Waters is aan tussenpersonen geen enkele vergoeding, commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

1.4.ANNULEREN EN NO-SHOW

 1. Zie annulatievoorwaarden
 2. In geval van laattijdige annulering of indien de klant niet komt opdagen (zgn. no-show), behoudt Waer Waters zich het recht voor om een annuleringskost aan te rekenen, gelijk aan de verkoopprijs van de gereserveerde dienst. Bij een laattijdige annulering of no-show blijft iedere vooruitbetaling hoe dan ook definitief en onherroepelijk verworven voor Waer Waters bij wijze van annuleringskost. De klant kan in voorkomend geval geen aanspraak maken op een terugbetaling.

1.5.AFREKENING EN BETALING

 1. Bij Waer Waters kan ter plekke contant, met betaalkaart of met kredietkaart worden betaald. Uit veiligheidsoverwegingen behoudt Waer Waters zich het recht voor om grote coupures cash geld te weigeren.
 2. Faciliteiten, producten en diensten die niet vooraf gereserveerd en vooruitbetaald zijn, dienen op de dag zelf onmiddellijk na het bezoek te worden betaald.

 

1.6.CADEAUBONNEN

 1. Cadeaubonnen kunnen op de volgende manieren besteld en betaald worden:
 1. De vervaldatum van de cadeaubon wordt vermeld op de cadeaubon. Indien de cadeaubon geldig is voor een bepaalde periode (zonder dat de exacte vervaldatum wordt vermeld), dient de periode te worden berekend vanaf de datum van uitgifte van de cadeaubon, en geldt de laatste dag van de periode als vervaldag. Na vervaldatum kan de cadeaubon niet meer ingewisseld worden en kan er geen financiële of andere compensatie meer worden geboden.
 2. Indien het volledige bedrag van de cadeaubon niet werd opgebruikt, wordt het resterende bedrag overgemaakt op een nieuwe cadeaubon.
 3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar tegen geld. 
 4. Indien de cadeaubon een behandeling bevat, raden wij u aan deze tijdig te reserveren. Waer Waters biedt geen garantie voor de uitvoering van de welbepaalde behandeling voor de vervaldatum van de cadeaubon (beschikbaarheden, uit het gamma, …).
 5. Cadeaubonnen voor specifieke arrangementen worden aangeboden “zo lang de voorraad/capaciteit strekt”. Bij uitputting van de voorraad voor de vervaldatum van de cadeaubon, kan de klant kiezen voor een arrangement van hetzelfde prijsgamma.

 

1.7.KINDEREN EN JEUGDIGE PERSONEN

 1. Bezoekers zijn toegelaten vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 2. Minderjarige bezoekers dienen steeds vergezeld te zijn van minstens één volwassen persoon die minstens de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 3. De volwassene die de minderjarige persoon tot de leeftijd van 18 jaar vergezelt, wordt geacht de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van voornoemde minderjarige persoon, minstens de veronderstelde toelating te hebben verkregen door diegene(-n) die over vernoemde persoon het ouderlijk gezag of daarmee gelijkgestelde rechten uitoefenen.
 4. Waer Waters is niet verplicht noch verondersteld daaromtrent voorafgaandelijke controle door te voeren.
 5. Indien een medewerker van Waer Waters het vermoeden heeft dat de voornoemde leeftijdsgrenzen niet zijn bereikt, behoudt Waer Waters zich het recht voor om de leeftijd van de betrokken personen te controleren en desgevallend de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen.

 

1.8.AANSPRAKELIJKHEID

 1. Al onze faciliteiten, producten en diensten voldoen aan de ter zake geldende normen en richtlijnen, en worden met de grootste zorg onderhouden.
 2. Het gebruik van onze faciliteiten, producten en diensten gebeurt volledig op eigen risico van de klant. Waer Waters wijst iedere aansprakelijkheid af voor de schade die voortvloeit uit gezondheidsrisico’s.
 3. Waer Waters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van Waer Waters of op de parking en de toegangswegen tot de faciliteiten van Waer Waters.
 4. Waer Waters is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief vandalisme, diefstal, onrechtmatig gebruik of verbruik.

 

1.9.OVERMACHT

 1. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering, indien deze vertraging of tekortkoming te wijten is aan overmacht.
 2. Onder overmacht vallen alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van Waer Waters waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verwacht, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Ingeval van overmacht is Waer Waters gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder recht op schadevergoeding of enige andere compensatie in hoofde van de klant.

 

1.10.NIETIGHEID EN VERZAKING

 1. Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Het feit dat Waer Waters zich op een gegeven moment, naar aanleiding van een tekortkoming van de klant, niet beroept op een bepaling voorzien in deze algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking door Waer Waters aan die bepaling voor toekomstige tekortkomingen.

 

1.11.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.
 2. Voor alle geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Waer Waters bevoegd zijn.

 

1.12.VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 1. Voor het aanbieden van haar faciliteiten, producten en diensten verzamelt en verwerkt Waer Waters persoonsgegevens.
 2. Voor meer informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar ons privacy beleid, dat beschikbaar is op onze website (www.waerwaters.com). Een kopie van ons privacy beleid is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers aan de receptie of via e-mail naar info@waerwaters.com.

 

2.LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN (SPORTFACILITEITEN EN -DIENSTEN) (versie 10.02.2021)

 

2.1.ALGEMEEN

 1. Deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die betrekking hebben op/toegang geven tot de sportfaciliteiten en -diensten van Waer Waters. Deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website (www.waerwaters.com) en worden tevens geafficheerd aan onze receptie. Een kopie van deze lidmaatschapsvoorwaarden is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers aan de receptie.
 2. Door gebruik te maken van onze sportfaciliteiten en -diensten, verklaart u deze lidmaatschapsvoorwaarden te kennen, deze te aanvaarden, en zich bij het gebruik van onze sportfaciliteiten en -diensten strikt naar deze lidmaatschapsvoorwaarden te zullen schikken.
 3. Wij behouden ons het recht voor om deze lidmaatschapsvoorwaarden te allen tijde éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen aan deze lidmaatschapsvoorwaarden treden onmiddellijk in werking. De laatste versie vervangt alle vorige versies. In geval van conflict is enkel de laatste versie van kracht.
 4. Deze lidmaatschapsvoorwaarden gelden naast de algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid hebben deze lidmaatschapsvoorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

 

2.2.LIDMAATSCHAP

 1. Waer Waters heeft verschillende lidmaatschapsformules waarvan u alle details (omtrent aanbiedingen, prijzen, periodes, lessen, aanvullende producten en diensten) terug kan vinden op onze website (www.waerwaters.com) of op aanvraag bij één van onze medewerkers aan de receptie van Waer Waters.
 2. Uw lidmaatschap is niet overdraagbaar, behoudens in geval van uitdrukkelijk akkoord van Waer Waters. In voorkomend geval kunnen wij hiervoor bijkomende administratieve kosten aanrekenen.
 3. Bij aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een blauwe armband. Deze blauwe armband geldt als lidkaart en is persoonlijk. Deze blauwe armband mag niet worden uitgeleend aan een andere persoon (die per definitie niet de abonnementhouder is).
 4. De blauwe armband blijft eigendom van Waer Waters en moet bij het verstrijken van de abonnementsperiode onmiddellijk worden terugbezorgd aan Waer Waters.
 5. U bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de blauwe armband. In geval van verlies of diefstal van de blauwe armband, dient zulks onmiddellijk te worden gemeld aan Waer Waters. In voorkomend geval dient u een nieuwe blauwe armband aan te kopen aan de receptie.

 

2.3.LIDMAATSCHAPSGELD

 1. Alle lidmaatschapsformules hebben hun eigen tarief en voorwaarden, dewelke u terug kan vinden op onze website (www.waerwaters.com) of op aanvraag bij één van onze medewerkers aan de receptie.
 2. Waer Waters kan inschrijvingsgeld aanrekenen. Indien u uw lidmaatschap heeft beëindigd, kan Waer Waters bij een latere nieuwe inschrijving opnieuw inschrijvingsgeld aanrekenen.
 3. Lidmaatschapsgeld is verschuldigd vanaf het moment van het aangaan van een lidmaatschap.Het lidmaatschapsgeld moet bij de inschrijving worden betaald.
 4. Indien u niet voldoet aan uw betalingsverplichting, kan Waer Waters naar eigen inzichten uw lidmaatschap schorsen of beëindigen. Waer Waters behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval administratieve kosten aan te rekenen.
 5. Indien u niet voldoet aan uw betalingsverplichting, heeft Waer Waters daarenboven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op nalatigheidsinteresten gelijk aan 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand bedrag, en dit vanaf de vervaldatum tot en met de datum van volledige betaling.
 6. Waer Waters behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden eenzijdig aan te passen. U wordt hiervan één maand op voorhand op de hoogte gebracht, waarna u de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos schriftelijk te beëindigen (per mail of per aangetekend schrijven), met ingang vanaf de eerstvolgende betaaldatum.

 

2.4.DUUR EN OPZEG

 1. Alle lidmaatschapsformules worden aangegaan voor een initiële duurtijd van 3 maanden. Indien u uw lidmaatschap niet uiterlijk één kalendermaand voor afloop van de initiële duurtijd schriftelijk opzegt, wordt uw lidmaatschap bij afloop van de initiële duurtijd automatisch verlengd voor onbepaalde duur (lees: van maand tot maand).
 2. Uw lidmaatschap dat voor onbepaalde duur is aangegaan kan steeds schriftelijk worden opgezegd, met een opzegtermijn van 4 weken. De opzegtermijn vangt aan vanaf de eerstvolgende betaaldatum. Leden moeten ten laatste 1 week voor het begin van de nieuwe maand een aanvraag indienen voor het invriezen van hun abonnement.
 3. Opzeggen dient steeds schriftelijk te gebeuren, hetzij per e-mail naar sales@waerwaters.com, hetzij per aangetekend schrijven naar Waer Waters, Dienst Abonnementen, Rodenberg 21, 1702 Groot-Bijgaarden.
 4. Waer Waters behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de algemene voorwaarden, de lidmaatschapsvoorwaarden, de huisregels en/of in andere gevallen van onaanvaardbaar gedrag door u, uw lidmaatschap onmiddellijk te schorsen gedurende een door Waer Waters naar eigen inzichten bepaalde periode, dan wel uw lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. In voorkomend geval heeft u geen recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapsgelden en/of andere bijdragen of kosten.

 

2.5.SCHORSING OF BEËINDIGING WEGENS MEDISCHE REDENEN

 1. Indien u om medische redenen langdurig niet meer zult kunnen sporten (voor een periode van 1 maanden of langer), zal Waer Waters uw lidmaatschap op uw verzoek voor een welbepaalde duur schorsen dan wel beëindigen, met ingang vanaf de eerstvolgende betaaldatum.
 2. Ieder verzoek tot schorsing of beëindiging wegens medische redenen moet schriftelijk gebeuren en moet voorzien zijn van een medisch attest.

3.WAER WATERS CARD VOORWAARDEN (versie 10.02.2021)

3.1.ALGEMEEN

 1. Deze Waer Waters Card voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Waer Waters Card (WWC). Deze WWC voorwaarden zijn beschikbaar op onze website (www.waerwaters.com) en worden tevens geafficheerd aan onze receptie. Een kopie van deze WWC voorwaarden is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers aan de receptie.
 2. Door gebruik te maken van de WWC, verklaart u deze WWC voorwaarden te kennen, deze te aanvaarden, en zich bij het gebruik van de WWC strikt naar deze WWC voorwaarden te zullen schikken.
 3. Wij behouden ons het recht voor om deze WWC voorwaarden te allen tijde éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen aan deze WWC voorwaarden treden onmiddellijk in werking. De laatste versie vervangt alle vorige versies. In geval van conflict is enkel de laatste versie van kracht.
 4. Deze WWC voorwaarden gelden naast de algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid hebben deze WWC voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

 

3.2.GEBRUIK WWC

 1. De Waer Waters Card is een betaalkaart die het mogelijk maakt om aankopen in de faciliteiten van Waer Waters te betalen. 
 2. U dient de Waer Waters Card vóór gebruik op te laden op de daartoe in de faciliteiten van Waer Waters voorziene oplaadpunten of aan de receptie. De minimum oplaadbeurt bij aanschaf bedraagt 300,00 EUR, nadien is oplading mogelijk met een bedrag naar keuze.
 3. Het opgeladen krediet blijft 1 jaar geldig. Het krediet op de Waer Waters Card is niet in geld recupereerbaar of terugbetaalbaar.
 4. De kaart is niet nominatief en kan voor alle faciliteiten van Waer Waters gebruikt worden.
 5. De Waer Waters Card blijft eigendom van Waer Waters en moet bij het verstrijken van de gebruiksperiode onmiddellijk worden terugbezorgd aan Waer Waters.
 6. U bent evenwel persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Waer Waters Card. In geval van verlies of diefstal van de Waer Waters Card, dient zulks onmiddellijk te worden gemeld aan Waer Waters. In voorkomend geval dient u een nieuwe Waer Waters Card aan te kopen aan de receptie.

4.HUISREGELS 

4.1.ALGEMEEN

 1. Bij het gebruik van onze faciliteiten, producten en diensten gelden de navolgende huisregels. Deze huisregels zijn beschikbaar op onze website (www.waerwaters.com) en worden op talrijke plaatsen binnen onze faciliteiten geafficheerd. Een kopie van onze huisregels is bovendien op aanvraag verkrijgbaar bij één van onze medewerkers aan de receptie.
 2. Deze huisregels hebben tot doel de privacy, veiligheid, rust en hygiëne bij het gebruik van onze faciliteiten, producten en/of diensten te allen tijde en ten aanzien van al onze bezoekers te kunnen waarborgen. Door gebruik te maken van onze faciliteiten, producten en/of diensten, verbindt u zich ertoe zich te gedragen naar en overeenkomstig deze huisregels.
 3. Eenieder die te gast is in één van onze faciliteiten wordt geacht voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van onze huisregels.
 4. Op de naleving van deze huisregels wordt stipt toegezien door de medewerkers van Waer Waters. Aanwijzingen van onze medewerkers dienen dan ook steeds stipt te worden opgevolgd.
 5. Het op enig moment niet respecteren van onze huisregels of veroorzaken van enige vorm van overlast, zal Waer Waters u vragen uw bezoek onmiddellijk te beëindigen, de verbruikte en/of gereserveerde producten en diensten te betalen aan de receptie, en de faciliteiten van Waer Waters onmiddellijk te verlaten en/of zal Waer Waters u de toegang tot de faciliteiten van Waer
 6. Elke vorm van intimiteit, gewenst en ongewenst, is ten strengste verboden en zal het verplicht verlaten van het complex tot gevolg hebben. 
 7. Waer Waters behoudt zich het recht om klanten die onder politietoezicht staan tijdelijk te weren uit het complex.
 8. Waters ontzeggen, dit alles zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.
 9. Wij behouden ons het recht voor om de huisregels te allen tijde éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen aan de huisregels treden onmiddellijk in werking. De laatste versie vervangt alle vorige versies. In geval van conflict is enkel de laatste versie van kracht.

4.2.ALGEMENE HUISREGELS

 1. De faciliteiten van Waer Waters dienen steeds te worden betreden met proper schoeisel (bijvoorbeeld zonder gravel van de tennisterreinen), en waar aangegeven zonder schoeisel of met aangepast schoeisel.
 2. Dieren zijn niet toegelaten op de terreinen en in de faciliteiten van Waer Waters.
 3. Op de terreinen en in de faciliteiten van Waer Waters geldt een rookverbod. Voor rokers is een specifieke rokersruimte voorzien.
 4. Het is verboden om in de faciliteiten eigen eten en drinken te nuttigen. In de faciliteiten zijn verschillende restaurants en bars beschikbaar. Eten en drinken mag enkel worden geconsumeerd in de daartoe voorziene ruimten. Consumpties worden bij het einde van het bezoek afgerekend. 
 5. Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van verdovende of spierversterkende middelen is ten strengste verboden. Het is tevens ten strengste verboden om wapens binnen te brengen in de faciliteiten van Waer Waters. In geval van overtreding zal Waer Waters de ordediensten oproepen.
 6. Persoonlijke bezittingen en waardevolle voorwerpen dienen altijd te worden opgeborgen in de daarvoor bestemde afsluitbare lockers. Het gebruik van de lockers is tijdelijk. Zij moeten op slot worden gedaan. Lockers moeten bij het einde van het bezoek worden leeggemaakt.  U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen en waardevolle voorwerpen. Waer Waters is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal.
 7. Om de rust en ontspanning van alle bezoekers te waarborgen, wordt u gevraagd om steeds de rust en sereniteit te bewaren bij het gebruik van onze faciliteiten (in het bijzonder in de stille ruimtes).
 8. Alvorens u toegang te verlenen tot de faciliteiten, kan Waer Waters aanvullende eisen stellen met betrekking tot uw persoonlijke hygiëne en/of kledij.
 9. Het verzorgen van de persoonlijke hygiëne (bijvoorbeeld tandenpoetsen, scheren, haar kleuren, etc.) is niet toegestaan in de faciliteiten van Waer Waters.

 

4.3.WELLNESS

 1. Het dragen van badkledij is verplicht in de wellnessfaciliteiten, met uitzondering van het naakt gedeelte. Voor heren is een korte, ‘aansluitende’ zwemshort in elastaan stof verplicht. Loszittende zwemshorts zijn niet toegelaten. Voor dames geldt een bikini of badpak zonder gesloten hals, mouwen en/of pijpen. Strings, burkini en monokini zijn niet toegelaten.
 2. De wellnessfaciliteiten betreden met schoenen, laarzen of enig ander schoeisel is verboden. Het dragen van anti-slip badslippers is verplicht bij het zich verplaatsen in de wellnessfaciliteiten. Sauna’s en baden betreedt u blootsvoets.
 3. Het dragen van een badjas in de lounge- en rustruimtes is verplicht.
 4. Badjassen en handdoeken worden te huur aangeboden aan de balie. Slippers zijn te koop, maar eigen slippers zijn toegestaan. Bij verlies van gehuurd badlinnen wordt een compensatie aangerekend: badjas € 50 en badhanddoek € 25.
 5. Iedere bezoeker dient zijn/haar lichaam grondig te reinigen in de daarvoor beschikbare ruimtes, alvorens de wellnessfaciliteiten te betreden en gebruik te maken van de wellnessfaciliteiten.
 6. Douchen is verplicht alvorens baden, sauna’s of stoombad te gebruiken. Douchen na gebruik van een warme ruimte is verplicht alvorens te baden.
 7. Het is verplicht om na ieder toiletbezoek de handen grondig te wassen met warm water en zeep.
 8. Voor ieders hygiëne is het verplicht om in de sauna’s en het voetbad met het volledige lichaam plaats te nemen op een handdoek.
 9. Iedere bezoeker krijgt tijdens het verblijf een polsbandje om zijn/haar locker te sluiten en waarmee alle bestedingen worden geregistreerd. Het is verplicht om het polsbandje tijdens het gehele bezoek te dragen. Bij verlies van het polsbandje zal een bedrag van € 250 aangerekend worden ter vergoeding van het verloren polsbandje. Ongeacht het verlies van het polsbandje, zijn de bestedingen gekoppeld aan het polsbandje onmiddellijk verschuldigd bij vertrek.
 10. Het gebruik van GSM-toestellen, smartphones, tablets, fototoestellen en laptops in de wellnessfaciliteiten (m.i.v. kleedkamers) is verboden. Bellen en het maken van foto’s of audio(visuele) opnames in de wellnessfaciliteiten (m.i.v. kleedkamers) is verboden.
 11. Stoelen en ligbedden bezet houden zonder ze te gebruiken is niet toegestaan.
 12. Het gebruik van draagtassen is niet toegestaan in de wellnessfaciliteiten. De bezoeker kan steeds een toegelaten doorzichtige plastieken draagtas vragen aan het personeel.
 13. Voor brandveiligheid is het ten strengste verboden zelf opgietingen te verrichten in de sauna. Een opgieting is uitsluitend toegestaan door medewerkers van Waer Waters. Het is verboden om handdoeken en/of ander textiel te laten drogen in de sauna.
 14. Het is verboden bij onweer (bliksem) de buitenbaden én de binnenbaden met verbinding naar buiten te betreden.
 15. Springen en duiken in de baden is verboden. Lopen op natte ondergrond is gevaarlijk en daarom ook niet toegestaan.
 16. Het is verboden om de wellnessfaciliteiten te betreden onder invloed van pijnstillende of geestverruimende middelen.
 17. Het gebruik van duikbrillen is niet toegestaan in de wellnessfaciliteiten.

 

4.4.SPORT & FITNESS

 1. Het dragen van correcte sportkledij is verplicht, meer bepaald aangepaste en propere sportschoenen, sportsokken, een propere short of trainingsbroek en een proper T-shirt of sweatshirt.
 2. Omwille van hygiënische redenen is het verplicht om een beschermende handdoek op de toestellen te plaatsen tijdens het gebruik ervan. Handdoeken kunnen gehuurd worden indien nodig.
 3. Fitnesstoestellen dienen na elk gebruik schoon te worden gemaakt met behulp van de hiertoe voorziene sprays en papier.
 4. Iedere bezoeker dient zijn afval op te ruimen in de daartoe bestemde vuilnisbak.
 5. Enkel sportdranken en water zijn toegelaten in de fitnessruimte. Het gebruik van glazen flessen is verboden. Het is verboden om eigen eten in de fitnessruimte te nuttigen.
 6. Elke nieuwe bezoeker die de fitnessruimte wil gebruiken zal fysiek geëvalueerd worden en krijgt een rondleiding in de fitness en een uitleg over (het correct gebruik van) de fitnesstoestellen door een medewerker van Waer Waters. Voor personen die dit wensen kan er een gepersonaliseerd trainingsprogramma worden opgesteld.
 7. Deelname aan de groepslessen verloopt op basis van een specifiek uurrooster. Dit uurrooster kan worden geraadpleegd op onze website (www.waerwaters.com) en wordt dagelijks geüpdatet. Wijzigingen in het uurrooster zijn steeds mogelijk. Controleer daarom dit uurrooster altijd alvorens uw bezoek.
 8. Het is niet toegelaten om fitnesstoestellen langer dan nodig bezet te houden.
 9. Alle materiaal moet na gebruik worden opgeruimd op de daartoe voorziene plaatsen.
 10. Het is verboden om de toestellen op een andere manier dan hun oorspronkelijke bedoeling te gebruiken. Het gebruik van de fitnessruimte en fitnesstoestellen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 11. Het gebruik van tablets, fototoestellen en laptops in de fitnessruimte (m.i.v. kleedkamers) is verboden. Bellen en het maken van foto’s of audio(visuele) opnames in de fitnessruimte (m.i.v. kleedkamers) is verboden. Mobiele audioapparatuur, met headphones om muziek te beluisteren, is wel toegestaan.

 

4.5.PARKING

 1. Bezoekers dienen hun voertuig te parkeren op de daartoe voorziene parkeerplaatsen op de terreinen van Waer Waters. Voorbehouden plaatsen (bijvoorbeeld voor mindervaliden of hulpdiensten) dienen niet te worden ingenomen door bezoekers voor wie zij niet bestemd zijn.
 2. Om de rust en veiligheid van andere bezoekers te garanderen geldt op de parking een maximumsnelheid van 10km per uur. Bezoekers dienen zich te allen tijde aan deze snelheidsbeperking te houden.
 3. Waer Waters is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of enige schade aan voertuigen of bezoekers door ongevallen, vandalisme of enige andere oorzaak.

5.PRIVACYBELEID 

5.1.ALGEMEEN

Waer Waters vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens verkrijgen, hoe u deze kunt aanpassen, en wat uw rechten zijn. 

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/676 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door Waer Waters worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

5.2.GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt, kan Waer Waters navolgende persoonsgegevens van u verwerken:

Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.

 

5.3.DE WIJZE WAAROP WIJ GEGEVENS VERZAMELEN

Rechtstreeks van u:

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Waer Waters jou enkel diensten aanbieden indien bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld met Waer Waters. De persoonsgegevens die we verzamelen ontvangen we steeds rechtstreeks van u.

 Wanneer u Waer Waters bezoekt kunnen wij uw identiteitskaart vragen. Via het automatisch inlezen van de identiteitskaart kunnen wij enkel persoonsgegevens verzamelen waarvoor geen pincode of andere authenticatie vereist is, m.n.: uw naam en adresgegevens.

Wenst u bij uw bezoek liever niet uw identiteitskaart te laten inlezen, dan is dat voor ons geen probleem. Eén van onze medewerkers kan uw persoonsgegevens handmatig ingeven. Wel zal onze medewerker de door u verstrekte gegevens (identiteit) controleren met die op de identiteitskaart.

Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en wij naar uw persoonlijke gegevens - die voor de desbetreffende situatie noodzakelijk zijn - vragen. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Tijdens uw bezoek aan Waer Waters worden een aantal van jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een RFID-bandje. Bij binnenkomst ontvangt u een RFID-bandje waarmee u een locker kan kiezen en bedienen, eten en drinken kan bestellen in de faciliteiten van Waer Waters, en indien gewenst ook toegang krijgt tot de wellness of de fitness. De poortjes en tourniquets worden voorzien van een RFID-lezer. Die checken het polsbandje op geldigheid alvorens te openen en geven ons weer of u zich in onze wellnessfaciliteiten, een restaurant of de fitnessruimte bevindt.

Alles wat u tijdens uw bezoek aan Waer Waters verbruikt, wordt gedurende uw bezoek op uw RFID-bandje gescand. Wanneer u Waer Waters verlaat wordt uw RFID-bandje gescand en wordt uw afrekening gemaakt.

Na uw bezoek aan Waer Waters wordt het RFID-bandje ontkoppeld van uw persoonsgegevens, zodat het RFID bandje kan gekoppeld worden aan een nieuwe bezoeker.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we cookies. Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient deze privacy policy in samenhang te worden gelezen met onze cookie policy.

Via cameratoezicht:

Bij Waer Waters wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Waer Waters doet dit om de veiligheid van haar bezoekers te waarborgen.

Onze camerabewaking wordt duidelijk aangegeven door zichtbare stickers in en op de faciliteiten.

Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen het wettelijke kader, ter beschikking worden gesteld van politie en justitie ter ondersteuning van de aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

5.4.SOCIALE NETWERKEN

Wij kunnen u vragen of we uw persoonsgegevens mogen delen met sociale netwerken met als doel om gepersonaliseerde advertenties van Waer Waters op het desbetreffende sociale netwerk te tonen. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met deze sociale netwerken delen indien wij hiervoor uw schriftelijke toestemming verkrijgen.

De knoppen van sociale netwerken op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale netwerken zoals Instagram, Facebook en YouTube. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale netwerk. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sociale netwerken. Om meer te weten over hoe deze sociale netwerken omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij u door naar de respectievelijke privacy policies van deze sociale netwerken.

 

5.5.MARKETING

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming geeft.

Het uitsturen van onze nieuwsbrieven, enquêtes of acties is dus steeds gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Om in aanmerking te komen voor de verjaardagskorting, moet uw inschrijving voor de nieuwsbrief minstens één dag vóór uw verjaardag zijn voltooid.

Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief of via e-mail naar info@waerwaters.com. We verwijderen uw gegevens dan meteen van onze nieuwsbrief adressenlijst.

5.6.DOELEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Waer Waters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

5.7.RECHTSGRONDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

 

Waer Waters steunt op volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

Toestemming: Wanneer we voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming vroegen en u ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking.

 

Uitvoering van een de overeenkomst: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door Waer Waters noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

Wettelijke verplichting: Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Waer Waters rust.

 

Gerechtvaardigde belangen: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Waer Waters.

 

5.8.BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

 

Waer Waters neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Persoonsgegevens: Waer Waters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat Waer Waters uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode. Het voorgaande is niet van toepassing indien Waer Waters gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

Camerabeelden: Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. Camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident.

 

5.9.VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

 

We geven of verkopen uw persoonsgegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening, zulks wettelijk verplicht is, of wij daarvoor schriftelijk uw toestemming verkrijgen.

Met organisaties die in opdracht van Waer Waters uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij steeds een verwerkersovereenkomst, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we ervoor dat ook zij veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

 

5.10.UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS

 

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U beschikt in dat verband over navolgende rechten.

 

Recht op inzage: U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de persoonsgegevens die wij over u beschikbaar hebben.

 

Recht op correctie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

 

Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw persoonsgegevens verwerkt. Bovendien kunt u dit recht van bezwaar eveneens laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

 

Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar wordt het gebruik ervan beperkt. Wanneer u om een beperking van de verwerking heeft verzocht, mag de verwerkingsverantwoordelijke enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren en u aldus ook geen gebruik meer zal kunnen maken van de dienstverlening van Waer Waters.

Recht om vergeten te worden: U heeft het recht om ons te verzoeken om alle persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Waer Waters u enkel diensten aanbieden indien u akkoord bent om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen.

 

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan u ons op eenvoudige wijze contacteren door een e-mail te sturen met uw verzoek aan info@waerwaters.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart. De foto op uw identiteitskaart mag u verbergen.

 

Ook bieden wij u de mogelijkheid om zelf uw persoonsgegevens te bekijken, te beheren, te corrigeren of te verwijderen door in te loggen op het portaal op onze website via navolgende link: https://waerwaters.xplanonline.com/portaal.

 

5.11.KLACHTEN

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op.

 

U beschikt ook over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 351, 1000 BRUSSEL, contact@apd-gba.be.

 

5.12.VRAGEN

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacybeleid, kan u contact opnemen via e-mail naar info@waerwaters.com of per post naar Waer Waters, Rodenberg 21, 1702 Groot-Bijgaarden.

 

6.COOKIEBELEID 

6.1.WAT ZIJN COOKIES

Waer Waters maakt als beheerder van haar website gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om de gebruikservaring van haar website te verbeteren en om statistische gegevens over het gebruik van haar website et verzamelen.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd. 

Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die wordt bepaald door de website.

 

Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient dit cookiebeleid in samenhang te worden gelezen met onze privacy policy die u eveneens kan raadplegen op onze website. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

6.2.WELKE COOKIES GEBRUIKT WAER WATERS

Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken en er de goede werking van te verzekeren. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om de verschillende onderdelen van de website te bezoeken of bijvoorbeeld formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert, zal de website niet of niet optimaal werken. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

Analytische cookies: Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen we continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke items het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken we cookies, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

Cookies voor advertenties: Om advertenties zo relevant mogelijk te maken voor u, gebruiken we cookies om op basis van uw klikgedrag op onze websites een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

Cookies voor sociale media: Dankzij deze Cookies kan je inloggen op jouw accounts bij sociale mediasites zoals Instagram, en Facebook of bepaalde inhoud van WAER WATERS delen op sociale media (functies zoals share, like etc.). Deze Cookies geven ons geen toegang tot jouw sociale media accounts of de gegevens die je daarbinnen bewaart. Voor de cookies die de sociale media netwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

6.3.UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan de website zal u verzocht worden om cookies te aanvaarden of te weigeren.

Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden. 

Indien u toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze instelling te allen tijde wijzigen en worden de reeds geïnstalleerde cookies verwijderd.

Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en dat van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

6.4.VRAGEN

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons cookiebeleid, kan u contact opnemen via e-mail naar info@waerwaters.com of per post naar Waer Waters, Rodenberg 21, 1702 Groot-Bijgaarden.