WAER WATERS Privacy

Raadpleeg hieronder onze algemene voorwaarden & ons cookiebeleid.
Beschik je over een account op het Waer Waters portaal en wens je jouw gegevens aan te passen? 

Algemene voorwaarden

Een annulatie kan altijd voorvallen. Maar wat gebeurt er dan Hier zijn de verschillende opties :

Wellness

Een reservatie voor een wellnessbezoek kan steeds kosteloos geannuleerd worden. Wij stellen het op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt.

Beauty

Een reservatie voor een massage of behandeling kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit schriftelijk (info@waerwaters.com) gebeurt vóór 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling. Bij laattijdige annulatie d.w.z. na 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling, zal u een annulatiekost aangerekend worden. Deze bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

Sport/groepslessen

Voor de groepslessen werken we uitsluitend met reservaties. Wij stellen het dan ook op prijs om op de hoogte te worden gehouden ingeval van verhindering.

Ingeval van 3 no-shows tijdens dezelfde maand zal een boete t.w.v. 1 groepsles oftewel 8,50 EUR verhaald worden op de deelnemer. Bij een WWC-kaarthouder zal de boete gedebiteerd worden van de credits op zijn/haar Waer Waters Card. Een Lid zal voor de eerstvolgende groepsles waaraan wordt deelgenomen de boete van 8,50 EUR moeten betalen. Zoniet eigent Waer Waters zich het recht toe de toegang tot de groepslessen te weigeren.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen kunnen ingeruild worden voor de tijdelijke actie met vervaldatum. Na deze datum kan enkel nog de waarde gebruikt worden van deze bon. De nominale waarde van de cadeaubon blijft dus onbeperkt geldig. Indien het volledige bedrag van de bon niet werd opgebruikt, wordt het resterende bedrag overgemaakt op een nieuwe cadeaubon. De bon is niet inwisselbaar tegen geld. De cadeaubon wordt finaal gedebiteerd bij fysieke aanmelding met de cadeaubon in het complex. 

Deze bon bevat mogelijks een behandeling. We vragen deze tijdig te reserveren via www.waerwaters.com. Waer Waters kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er geen plaats meer is voor de behandeling binnen de geldigheidsduur van de bon. Het nummer van deze bon zal dienen als garantie en bevestiging van jouw reservatie. Deze bon is niet inwisselbaar tegen geld. Bij laattijdige annulatie of no-show zal een annulatiekost van 100% in rekening worden gebracht. Kosteloze annulatie dient schriftelijk te gebeuren vóór 11u op de dag voorafgaand aan de reservatie.

Gelieve hieronder onze algemene voorwaarden terug te vinden

ALGEMENE VOORWAARDEN WAER WATERS VOOR EENMALIGE BEZOEKERS DIE GEEN LID OF WWC-KAARTHOUDER ZIJN

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle reservaties van bezoeken, behandelingen en arrangementen aangeboden door de BV ADVANCE, gekend onder de handelsnaam “Waer Waters”, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (hierna genoemd “Waer Waters”) aan consumenten en professionelen met woonplaats of maatschappelijke zetel in en buiten België.

1.2 Door het aanvinken van de knop “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” gedurende de reservatieprocedure op de website van Waer Waters begrijpt verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die op hem/haar van toepassing zijn.

1.3 Waer Waters behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking op de eerste dag van de volgende maand.

1.4 De Algemene Voorwaarden zijn steeds vrij consulteerbaar op de website (www.waerwaters.com) of steeds vrij verkrijgbaar op eerste verzoek aan de receptie van Waer Waters.

1.5 Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.6 Het zich niet beroepen door Waer Waters op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.7 Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbindt de Klant zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de huisregels van Waer Waters. De huisregels zijn beschikbaar aan de receptie, aan de diverse faciliteiten en op de website van Waer Waters. Niet respecteren door de Klant van de huisregels geeft Waer Waters het recht om het Klant de toegang tot Waer Waters te ontzeggen. Waer Waters behoudt zich het recht voor om de huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 2. GEBRUIK DIENSTEN – FACILITEITEN WAER WATERS

Wellness

2.1 Reservatie: Een bezoek aan het wellnesscomplex is enkel mogelijk mits schriftelijke reservatie (via de website of receptie Waer Waters) en kan steeds kosteloos geannuleerd worden.

Fitness 2.2 Reservatie : Voorafgaandelijke reservatie is steeds verplicht bij voedingsadvies (diëtiste), voor groepslessen (spinning, aquagym, small group training) en personal coaching. In geval van afwezigheid - zonder annulatie - op de gemaakte afspraak (hierna genoemd “no show”) verbindt de Klant zich er toe om Waer Waters hiervan onverwijld in kennis te stellen. De Klant verbindt zich er toe om steeds stipt op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, zijnde minstens 10 minuten op voorhand. Een reservatie is enkel geldig na schriftelijke bevestiging door Waer Waters.

Groepen binnen de wellness zijn beperkt tot 4 personen. Reservatieaanvragen voor meer dan 4 personen mogen worden verstuurd naar info@waerwaters.com. Waer Waters behoudt zich het recht om toegang te weigeren aan groepen van meer dan 4 personen zonder reservatieaanvraag en aan personen van dezelfde groep die verschillende boekingen hebben ingevoerd die het aantal geaccepteerde personen overschrijden. 

2.3 No-show en annulatie personal coaching en voedingsadvies : Bij reservering van één of meerdere sessies dient het volledige bedrag onmiddellijk en integraal te worden betaald bij de aanvang van de eerste sessie. Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid zal het bedrag van de sessie integraal worden aangerekend, doch zal enkel de resterende duurtijd worden benut. Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk en kosteloos tot 24uur voorafgaand aan het plaatsvinden van de sessie. Bij annulatie binnen de 24uur voorafgaand aan de aanvang van de sessie zal het bedrag van de sessie aangerekend worden aan de Klant.

2.4 No show groepslessen (spinning, aquagym, small group training) : In geval van drie no shows tijdens dezelfde maand bij groepslessen, spinning, aquagym en small group training zal een administratieve kost van 8,50 EUR aangerekend worden aan de Klant. Voornoemde administratieve kost dient te worden betaald voorafgaandelijk aan de volgende deelname aan groepslessen (spinning, aquagym en small group training). Bij gebrek aan voorafgaandelijke betaling heeft Waer Waters het recht om de Klant de deelname aan de door hem gekozen faciliteit te weigeren.

Lichaamsbehandelingen

2.5 Reservatie: Een reservatie van een lichaamsbehandeling is enkel geldig na het maken van een reservatie via de website, ontvangen van een bevestigingsmail van Waer Waters en registratie van een garantie. De reservering van een lichaamsbehandeling is pas finaal bevestigd wanneer er een garantie wordt geregistreerd. Deze garantie bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. De garantie dient te worden gegeven onder de vorm van een cadeaubon of een voorschot betaald via online banking.

2.6 Annulering : Een reservatie voor een massage of behandeling kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit schriftelijk (info@waerwaters.com) gebeurt vóór 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling. Bij laattijdige annulatie d.w.z. na 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling, zal u een annulatiekost aangerekend worden. Deze bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut. Algemeen

2.7 Verplichte melding : Bij een reservatie is de Klant verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid bij de deelname aan of het beroep doen op één van de faciliteiten van Waer Waters.

2.8 Annulatie door Waer Waters : Annulatie door Waer Waters van een reservatie geeft aanleiding tot terugbetaling aan de Klant van de eventuele reeds betaalde voorschotten of tarieven. Het Klant heeft bij annulatie door Waer Waters geen recht op enige andere vergoeding of compensatie.

2.9 Indien een factuur wordt gezonden is Waer Waters ten allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2,00% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de Klant de factuur binnen de 8 dagen voldoet.

2.10 Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden.

2.11 Alle reserveringen aangegaan door een tussenpersoon (reisbureaus, andere sauna-, beauty-, horecabedrijven, etc.) al dan niet in naam van de begunstigde, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Deze tussenpersonen zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten. Waer Waters is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.12 Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Waer Waters tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 3. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

U heeft vast al iets horen waaien over de General Data Protection Regulation of GDPR.

Ook wij bij Waerboom-groep zijn verplicht om tegen eind mei deze nieuwe Europese regels voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens te respecteren, en maar goed ook!

De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In het kader van die verordening zijn te beschouwen als verwerkingsverantwoordelijken :

NV VILLAS FANTASIA met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0439.580.244

NV BRUSSELS WAERBOOM EVENT (uitbatingsvennootschap voor de onderneming met commerciële naam: WAERBOOM), met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, J.-Mertensstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0460.822.848.

BV ADVANCE, met maatschappelijke zetel te 1702 GROOT-BIJGAARDEN, Rodenberg 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (uitbatingsvennootschap voor de onderneming met commerciële naam: WAER WATERS)

Hierna allen samen genoemd “WAERBOOM-groep”

WAERBOOM-groep hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid, van toepassing op de websites van de WAERBOOM-groep en de bedrijven die geassocieerd worden met de WAERBOOM-groep, geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van de WAERBOOM-groep of via een ander kanaal van de WAERBOOM-groep en is in lijn met de toepasselijke Europese wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de WAERBOOM-groep niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De WAERBOOM-groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden door de WAERBOOM-groep verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Het gebruik van onze diensten:

Communicatie.

Gebruik van onze diensten

 

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen; naam, voornaam, telefoon, adres, taal, e-mailadres en kredietkaartgarantie. De gegevens worden gebruikt om de dienst/reservering op een correcte manier te kunnen uitvoeren met de daaraan verbonden rechten en plichten . De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de WAERBOOM-groep of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Gevoelige gegevens, waaronder kredietkaart gegevens zijn enkel consulteerbaar door de directie in geval van het nalaten van betaling bij het verlaten van de zaak, na het genoten hebben van een dienst (gerechtvaardigd belang).

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoon, adres, taal, geboortedatum en e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de WAERBOOM-groep of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om marktstudies uit te kunnen voeren, de Klant te infomeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes van de WAERBOOM-groep of uitzonderlijke gebeurtenissen van andere ondernemingen behorende tot onze groep. Deze nieuwsbrieven beperken zich tot maximaal 12 keer per jaar.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de WAERBOOM-groep, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Met uitzondering van onderstaande:

- de nakoming door de WAERBOOM-groep van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie;
- de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan de WAERBOOM-groep;
Derden

We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De WAERBOOM-groep geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal de WAERBOOM-groep de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Persoonsgegevens en de bescherming

De WAERBOOM-groep bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op marketingdoeleinden (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de WAERBOOM-groep te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

De WAERBOOM-groep streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de WAERBOOM-groep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

De WAERBOOM-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van de Klant.

Vragen en Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen:

BRUSSELS WAERBOOM EVENT NV
Jozef Mertensstraat 140
+32 2 463 15 00
info@waerboom.com

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@waerwaters.com

Om uw gegevens te bekijken of aan te passen kan u dit doen via: https://waerwaters.xplanonline.com/portaal

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

https://www.privacycommission.be/nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

De WAERBOOM-groep houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

De pagina is voor het laatst aangepast op 24/05/2018.

Artikel 4. VARIA

4.1 De door Waer Waters gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Waer Waters heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking op de eerste dag van de volgende maand en zijn raadpleegbaar via de website (www.waerwaters.com) of aan de receptie van Waer Waters.

4.2 Om de rust en ontspanning te kunnen blijven garanderen, kan de toegang tot het wellnesscomplex geweigerd worden indien het totale aantal bezoekers de vooropgestelde maximumcapaciteit heeft bereikt.

4.3 Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Waer Waters maakt tevens voorbehoud om haar openingsuren tijdelijk of permanent te wijzigen. Sluitingsdagen of wijzigingen in de openingsuren worden steeds voorafgaandelijk aangekondigd via de receptie of website van Waer Waters.

4.4 Waer Waters behoudt zich het recht voor om het complex geheel of gedeeltelijk exclusief ter beschikking te stellen aan organisatoren van evenementen met exclusieve toegang voor de gasten van het evenement. Mededelingen omtrent het plaatsvinden evenementen met exclusieve toegang worden gecommuniceerd via de website of receptie van Waer Waters.

4.5 Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten ten einde herstellings- of onderhoudswerken uit te kunnen voeren. De niet-beschikbaarheid van faciliteiten van Waer Waters wegens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken geeft in hoofde van Waer Waters geen aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding of compensatie t.o.v. haar Klanten.

4.6 Waer Waters accepteert volgende betalingsmiddelen : contante betaling, debetkaarten, kredietkaarten (Visa – Mastercard). American Express wordt niet geaccepteerd door Waer Waters.

Artikel 5. KLACHTEN

Klachten aangaande de faciliteiten van Waer Waters dienen binnen de 48 uur schriftelijk te worden gemeld aan Waer Waters. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de faciliteiten van Waer Waters geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe Waer Waters zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

Artikel 6. OVERMACHT

6.1 Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Waer Waters tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

6.2 In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Waer Waters opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Waer Waters zich hierdoor in de onmogelijkheid bevind om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn zowel Waer Waters als de Klant beide bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie. Indien er sprake is van integrale of gedeeltelijke betaling bij het maken van de reservatie, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door Waer Waters worden teruggestort.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Elke Klant maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Waer Waters. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op haar terreinen bij het gebruik maken door het Klant van de aangeboden faciliteiten.

7.2 Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke goederen die eigendom zijn van de Klant.

7.3 Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden, andere Klanten, Leden of WWC-kaarthouders tijdens het gebruik door de Klant van de door Waer Waters aangeboden faciliteiten.

Artikel 8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Bij geschillen zijn de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

COOKIEBELEID

WAER WATERS maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring van zijn website en voor de verzameling van statistische gegevens onder de bezoekers van zijn website.

1. Wat zijn cookies?

WAER WATERS maakt als beheerder van deze website gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd. 

Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die wordt bepaald door de website.

Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient dit cookiebeleid in samenhang te worden gelezen met onze privacy policy die u eveneens kan raadplegen op onze website. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Welke cookies gebruikt WAER WATERS?

  • Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken en er de goede werking van te verzekeren. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om de verschillende onderdelen van de website te bezoeken of bijvoorbeeld formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert, zal de website niet of niet optimaal werken.

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:
- Typekit by Adobe
- Google Tag Manager

  • Niet-essentiële cookies

Analytische cookies:

Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen we continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke items het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken we cookies, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:
- Doubleclick
- Facebook Custom Audiences
- Atlas

Cookies voor advertenties:

Om advertenties zo relevant mogelijk te maken voor u, gebruiken we cookies om op basis van uw klikgedrag op onze websites een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses.

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:
- Google Analytics
- GA Audiences
- Hotjar

Cookies voor sociale media:

Dankzij deze Cookies kan je inloggen op jouw accounts bij sociale mediasites zoals Instagram, en Facebook of bepaalde inhoud van WAER WATERS delen op sociale media (functies zoals share, like etc.). Deze Cookies geven ons geen toegang tot jouw sociale media accounts of de gegevens die je daarbinnen bewaart.

Voor de cookies die de sociale media netwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:
- Facebook Connect

3. Uitzetten en verwijderen van cookies

Bij uw eerste bezoek aan de website zal u verzocht worden om cookies te aanvaarden of te weigeren.

Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke  cookies u toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden. 

Indien u toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze instelling te allen tijde wijzigen en worden de reeds geïnstalleerde cookies verwijderd.

Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en is het mogelijk dat van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

4. Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons cookiebeleid,  kan u contact opnemen via e-mail naar info@waerwaters.com of per post naar WAER WATERS, 1702 Dilbeek, Rodenberg 21.

 

 

waerwaters.com maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.

Kies je cookie opties. Lees meer over ons cookiebeleid.

Om verder te gaan, dien je de essentiële cookies te accepteren