Algemene voorwaarden Waer Waters voor de leden en houders van een WWC kaart

Artikel 1. ALGEMEENHEDEN

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna “algemene voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op alle abonnementen en houders van een WWC kaart, voorgesteld door BV ADVANCE, gekend onder de commerciële benaming “Waer Waters”, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Groot-Bijgaarden, Rodenberg 21 en geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0890.943.218 (hierna genoemd “Waer Waters”), aan de consumenten en professionelen waarvan de vestiging of maatschappelijke zetel zich in België of het buitenland bevind.
 2. Bij het aanvinken van “ik aanvaard de algemene voorwaarden” bij de procedure van reservering op de internetsite van Waer waters, verklaart het lid of de WWC kaarthouder, expliciet kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden die op hem van toepassing zijn en deze onherroepelijk en ook voor de toekomst te aanvaarden.
 3. Waer waters behoudt zich het recht de algemene voorwaarden op elk ogenblik aan te passen en op eigen initiatief. De wijzigingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op de eerste dag van de volgende maand.
 4. De algemene voorwaarden kunnen vrij geraadpleegd worden op de internet site (www.waerwaters.com ) of op eenvoudige aanvraag aan de receptie van Waer waters.
 5. Indien er een clausule van de algemene voorwaarden deels of integraal onwettelijk, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar zou worden verklaard,  heeft dit geen implicatie op de andere clausules of bepalingen van de algemene voorwaarden. Partijen verbinden er zich in deze hypothese toe binnen de kortst mogelijke termijn een nieuwe clausule ter vervanging van de clausule in kwestie voor te stellen en te aanvaarden welke hetzelfde doel en finaliteit heeft, dan wel een clausule welke hier zo dicht mogelijk bij aanleunt.
 6. Indien Waer Waters niet verwijst naar een voorgestelde bepaling van de algemene voorwaarden, betekent dit niet dat Waer Waters afstand neemt van die bepaling in de toekomst.
 7. Bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden, verbindt het lid of de houder van een WWC kaart ertoe zich te conformeren aan het huis reglement van Waer Waters. Het huis reglement is ter beschikking aan de receptie van Waer Waters, in de verschillende installatie als op de internet site van Waer Waters, (www.waerwaters.com )
 8. Het niet navolgen door een lid van het huis reglement, laat Waer Waters toe het lid de toegang te weigeren of een eind te stellen aan zijn abonnement, zonder dat Waer Waters enige vergoeding of terugbetaling verschuldigd kan zijn en met voorbehoud van het recht van Waer Waters om desgevallend een schadevergoeding te vorderen. Waer Waters behoudt zich het recht het huis reglement te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Artikel 2. DEFINITIES

 1. “Lid” of “leden” : natuurlijke of rechtspersonen die een abonnement onderschreven hebben bij Waer Waters.
 2. Houder van een WWC kaart (of WWC, Waer Waters Card) : natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een Waer Waters kaart bij Waer Waters.
 3. “Abonnement of abonnementen” : de formules voorgesteld door Waer Waters : Sport-Luxe-Infinite
 4. “Huis reglement” : de gedragsregels die het lid dient te respecteren wanneer hij gebruik maakt van de installaties van Waer Waters.
 5. “Waer Waters kaart” : een betaalwijze uitsluitend gereserveerd aan het Waer Waters complex

 

Artikel 3. AANVANG - DUURTIJD - VERLENGING ABONNEMENT

 1. Het Abonnement heeft een duurtijd van 3 maanden, met stilzwijgende verlenging en wordt maandelijks (+/- 5de dag van de maand) betaald via een SEPA Europese domiciliëring. Het bedrag van de aflossing, varieert naargelang het door het lid gekozen type van abonnement. Na de periode van 3 maanden, kan het abonnement maandelijks opgezegd worden, via aangetekend schrijven of Email, naar   info@waerwaters.com. De stopzetting van het abonnement zal uitgevoerd worden op het einde van de lopende maand.
 2. Het Abonnement treedt - behoudens afwijkend akkoord tussen Waer Waters en het Lid - in werking vanaf de eerste dag van de volgende maand.
 3. Indien het Lid onmiddellijk bij afsluiting van de Abonnement gebruik wenst te maken van de faciliteiten van Waer Waters zal een aanvullende vergoeding aangerekend worden pro rata het aantal extra dagen, voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Abonnement. Deze aanvullende vergoeding dient onmiddellijk bij de afsluiting van het Abonnement te worden betaald.
 4. Bij gebrek aan schriftelijke kennisgeving aan Waer Waters en dit uiterlijk 10 dagen voor het verstrijken van de duurtijd van het abonnement dat het Lid het abonnement afgesloten heeft voor een bepaalde duur van 3 maand, niet wenst verder te zetten na het verstrijken van de initieel overeengekomen duurtijd, zal de duurtijd van het abonnement automatisch stilzwijgend verlengd worden met periodes van telkens 1 maand.

 

Artikel 4. EIGENSCHAPPEN ABONNEMENT

 1. Elk Abonnement wordt ter beschikking gesteld aan het Lid in de vorm van een blauwe armband. De armband blijft eigendom van Waer Waters en dient na het verstrijken van de gebruiksperiode terugbezorgd te worden aan Waer Waters. Bij niet teruggave zal een vergoeding van 10,00 euro verschuldigd zijn.
 2. Elk Abonnement is strikt persoonlijk en kan slechts mits goedkeuring van Waer Waters overgedragen worden, rekening houdend met de bepalingen voorzien in art. 6.2 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 3. Waer Waters kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Waer Waters armband/lidkaart. Bij verlies van de armband en niet-teruggave na de gebruiksperiode zal een administratieve kost van  €10,00 aangerekend worden.
 4. Waer Waters behoudt zich het recht voor om ten allen tijde aan haar Leden te verzoeken om hun armband en identiteitskaart voor te leggen. Indien het Lid niet in staat is om het lidmaatschap op afdoende wijze te bewijzen heeft Waer Waters het recht om het Lid de toegang tot de faciliteiten van Waer Waters te ontzeggen.
 5. Kortingen en voordelen voortvloeiend uit het gebruik van het Abonnement zijn niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en voordelen.
 6. Waer Waters behoudt zich het recht het abonnement te annuleren, met inbegrip het gebruik van de Waer Waters armband, in geval van niet betaling van geconsumeerde goederen of betalende diensten die hij heeft gebruikt. Dit ontslaat het lid niet van diens verplichting om de armband te restitueren.

 

Artikel 5. BEEINDIGING ABONNEMENT

 1. Indien een Lid wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft het Lid het recht om zijn Abonnement op te zeggen, ingaand op de eerste dag van de maand waarin de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Bij gebreke aan beëindiging gaat het Lid uitdrukkelijk akkoord met de aangebracht wijzigingen.
 2. Het Lid heeft het recht om het Abonnement ten allen tijde op te zeggen mits het respecteren van opzegperiode van 1 maand. De opzegperiode gaat in op de eerste dag van de volgende maand na schriftelijke kennisgeving van de opzeg.
 3. Een abonnement afgesloten voor 3 maand, met automatische verlenging vanaf de 3de maand, is maandelijks kosteloos opzegbaar na de drie eerste maanden, mits het respecteren van een opzegperiode van 1 maand. De opzeg dient uiterlijk 10 dagen voor het einde van de lopende maand aan Waer Waters betekend te worden en de opzegtermijn vangt aan de eerste van de maand volgend op de betekening. Indien niet 10 dagen voor het einde van de maand opgezegd werd, zal de opzegtermijn slechts aan vangen de eerste van de 2e maand volgend op de opzeg.
 4. Opzegprocedure : Alle  opzeggingen moeten schriftelijk ingediend worden per aangetekend schrijven naar Waer waters of per mail naar info@waerwaters.com. Iedere andere vorm van opzegging wordt als ongeldig beschouwd.
 5. Kosten bij opzeg:
 6. Abonnementen via domiciliëring en nog geen stilzwijgende verlenging : Indien er sprake was van betaling via SEPA Europese domiciliëring van het abonnement, zal bij opzegging van het abonnement een administratieve kost worden aangerekend van 50,00% van de restwaarde van het 3 maandelijks abonnement. Het saldo zal worden omgezet in een WWC-saldo ten gunste van de klant.
 7. Het Lid heeft het recht om zijn abonnement, ongeacht of deze voor bepaalde duur of onbepaalde duur werd afgesloten, zonder opzeg en zonder enige vorm van vergoeding te beëindigen, en dit in het geval dat Waer Waters wijzigingen aanbrengt aan de modaliteiten van het abonnement die kennelijk in het nadeel zijn van het Lid, m.n. :
  • wanneer Waer Waters de openingsuren dermate wijzigt dat het voor het Lid onmogelijk is geworden om zijn abonnement verder te zetten;
 8. wanneer Waer Waters de essentiële voorwaarden van het abonnement eenzijdig heeft gewijzigd.
 9. Het Lid heeft eveneens het recht om zijn abonnement, ongeacht of deze voor bepaalde duur of onbepaalde duur werd afgesloten, zonder opzeg en zonder enige vorm van vergoeding te beëindigen, in het geval dat het lid een medische blessure heeft opgelopen waardoor hij/zij langer dan 6 maanden niet kan sporten of gebruik kan maken van de wellnessfaciliteiten. Het medisch letsel en de definitieve onmogelijkheid om te sporten of gebruik te maken van de wellnessfaciliteiten, dient door het Lid met een omstandig medisch verslag te worden gestaafd. De opzeg zal slechts uitwerking krijgen na voorlegging van het omstandig medisch verslag en abonnementskosten die betrekking hebben op de periode van voor de voorlegging van dit verslag kunnen in geen geval teruggevorderd worden. 
 10. Waer Waters heeft het recht om het abonnement met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van vergoeding te beëindigen indien er in hoofde van het Lid sprake is van niet-naleving van haar verplichtingen verbonden aan het abonnement of schending van de huisregels van Waer Waters.
 11. Het opheffen van een abonnement door een lid, behalve voor medische redenen (overeenkomstig artikel 5.7), brengt het verlies van de inschrijvingskost met zich mee. De inschrijvingskost zal weer van toepassing zijn bij een nieuwe toekomstige inschrijving.
 12. Indien een lid wenst gebruik te maken van een promotionele actie voorzien voor nieuwe leden, zal hij al minstens 3 maanden voor de promotie zijn abonnement opgeheven of niet verlengd moeten hebben.

 

Artikel 6. OVERDRACHT - WIJZIGING ABONNEMENT

Elk Lid heeft het recht om, mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Waer Waters, het abonnement om te zetten in een Waer Waters Card. De Waer Waters Card zal - indien mogelijk - worden opgeladen met het resterend saldo van het abonnement.

Elk Lid heeft tevens het recht om, mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Waer Waters, het abonnement over te dragen aan een derde persoon. De overdracht van een abonnement treedt pas in werking op de eerste dag van de volgende maand na overdracht. Overdracht van het abonnement door het Lid geeft geen recht op terugbetaling van inschrijvingsgelden. Indien er sprake was van integrale betaling bij afsluiting van het Abonnement zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na overdracht worden terugbetaald. Bij overdracht van het abonnement zal een administratieve kost van 100 EUR aangerekend worden.

Het is onmogelijk voor het Lid om zijn abonnement te downgraden (lees : goedkoper abonnement aanschaffen) tijdens de 3 contractuele maanden. Indien het Lid zijn abonnement wenst te upgraden (lees : duurder abonnement aanschaffen) zal het bestaande abonnement worden stopgezet op het einde van de maand. Het nieuwe abonnement neemt een aanvang op de eerste dag van de volgende maand. Elke wijziging in de formule van het nieuwe abonnement zal pas mogelijk zijn na de contractuele 3 maanden.

 

Artikel 7. GEBRUIK DIENSTEN - FACILITEITEN WAER WATERS

Fitness

 1. Reservatie : Voorafgaandelijke reservatie is steeds verplicht bij voedingsadvies (diëtiste), voor groepslessen en personal coaching.
  In geval van afwezigheid  - zonder annulatie - op de gemaakte afspraak (hierna genoemd “no show”) verbindt het Lid of de WWC-kaarthouder zich er toe om Waer Waters hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het Lid of de WWC-kaarthouder verbindt zich er toe om steeds stipt op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, zijnde minstens 10 minuten op voorhand. Een reservatie is enkel geldig na schriftelijke bevestiging door Waer Waters.
 2. No-show en annulatie personal coaching en voedingsadvies : Bij reservering van één of meerdere sessies dient het volledige bedrag onmiddellijk en integraal te worden betaald bij de aanvang van de eerste sessie. Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid zal het bedrag van de sessie integraal worden aangerekend, doch zal enkel de resterende duurtijd worden benut. Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk en kosteloos tot 24uur voorafgaand aan het plaatsvinden van de sessie. Bij annulatie binnen de 24uur voorafgaand aan de aanvang van de sessie zal het bedrag van de sessie aangerekend worden aan het Lid of de WWC-kaarthouder.
 3. No show groepslessen: In geval van drie no shows tijdens dezelfde maand bij groepslessen zal een administratieve kost van 12 EUR aangerekend worden aan het Lid of de WWC-kaarthouder. Waer Waters heeft het recht om het bedrag van 12 EUR te debiteren van de credits voorzien op de Waer Waters Card. Een Lid zal voor de eerstvolgende groepsles waaraan wordt deelgenomen de toegangsprijs van 12 EUR moeten betalen. Voornoemde administratieve kost dient te worden betaald voorafgaandelijk aan de volgende deelname aan groepslessen. Bij gebrek aan voorafgaandelijke betaling heeft Waer Waters het recht om het Lid of WWC-kaarthouder de deelname aan de door hem gekozen faciliteit te weigeren.
  Lichaamsbehandelingen
 4. Reservatie: Een reservatie van een lichaamsbehandeling is enkel geldig na het maken van een reservatie via de website, het ontvangen van een bevestigingsmail van Waer Waters en de registratie van een garantie. De reservering van een behandeling of arrangement is pas finaal bevestigd wanneer er een garantie wordt geregistreerd. Deze garantie bedraagt 100,00% van de totale behandelingskost. De garantie dient te worden gegeven onder de vorm van een cadeaubon of een voorschot betaald via online banking.
 5. Annulering : Een reservatie voor een massage of behandeling kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit schriftelijk (info@waerwaters.com) gebeurt vóór 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling. Bij laattijdige annulatie d.w.z. na 11.00 uur op de dag voorafgaand op de dag van de geplande behandeling, zal u een annulatie-kost aangerekend worden. Deze bedraagt 100% van de totale behandelingskost. Met doktersattesten en onverwachte omstandigheden worden geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.
  Algemeen
 6. Verplichte melding : Bij een reservatie is het Lid of de WWC-kaarthouder verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid bij de deelname aan of het beroep doen op één van de faciliteiten van Waer Waters.
 7.  Annulatie door Waer Waters : Annulatie door Waer Waters van een reservatie geeft aanleiding tot terugbetaling aan het Lid of de WWC-kaarthouder van de eventuele reeds betaalde voorschotten of tarieven. Het Lid of de WWC-kaarthouder heeft bij annulatie door Waer Waters geen recht op enige andere vergoeding of compensatie.
 8. Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden. De arrangementen zijn niet cumuleerbaar met andere acties.
 9. Alle reserveringen aangegaan door een tussenpersoon (reisbureaus, andere sauna-, beauty-, horecabedrijven, etc.) en al dan niet in naam van de begunstigde, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Deze tussenpersonen zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten. Waer Waters is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Waer Waters opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Waer Waters zich hierdoor in de onmogelijkheid bevind om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn zowel Waer Waters en het Lid of de WWC-kaarthouder beide bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie.
 11. Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Waer Waters tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

 

Artikel 8. WAER WATERS CARD

 1. De Waer Waters Card wordt ter beschikking gesteld aan het Lid in de vorm van een herlaadkaart. De herlaadkaart blijft eigendom van Waer Waters en dient na het verstrijken van de gebruiksperiode terugbezorgd te worden aan Waer Waters.
 2. Waer Waters kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Waer Waters Card. Bij verlies van de Waer Waters Card en niet-teruggave na de gebruiksperiode zal een administratieve kost van 10,00 EUR aangerekend worden ten einde de kosten voor verlies te dekken of ten einde de kaarthouder te voorzien in een nieuwe Waer Waters Card.
 3. Een Waer Waters Card heeft een beperkte geldigheidsduur van 1 jaar.
 4. De eerste oplaadbeurt van een Waer Waters Card bedraagt minstens 300,00 EUR. De Waer Waters Card is steeds herlaadbaar aan de receptie van Waer Waters. De herlaadwaarde van de Waer Waters Card is niet terug betaalbaar aan de houder van de Waer Waters Card.
 5. Bij het verlaten van het complex van Waer Waters zal het aantal gebruikte credits gedebiteerd worden van de Waer Waters Card.
 6. Bij vaststelling van een ontoereikend of geen saldo op het ogenblik van gebruik van de Waer Waters Card is de houder van de Waer Waters Card verplicht om ofwel de Waer Waters Card onmiddellijk te herladen ofwel het bij te passen/te betalen bedrag via een andere betalingsmiddel te voldoen (debet kaart, kredietkaart, cash, etc.).
 7. Waer Waters maakt voorbehoud om het gebruik van de Waer Waters Card te weigeren bij ontoereikend saldo.
 8. De houder van de Waer Waters Card kan ten allen tijde aan de receptie informatie verkrijgen omtrent het beschikbaar saldo. Dit saldo is bindend en niet vatbaar voor betwisting.
 9. De houder van de Waer Waters Card heeft het recht om zijn/haar kaart op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid ter beschikking te stellen aan derden.
 10. Kortingen en voordelen verbonden aan de Waer Waters Card zijn niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen en voordelen. De korting wordt toegepast op maximaal 4 personen per bezoek.
 11. Tijdelijke opschorting van het gebruik of de geldigheidsduur van de Waer Waters Card overeenkomstig artikel 10 is niet mogelijk.

 

Artikel 9. DOMICILIËRING - BETALING

 1. Abonnementsgelden worden maandelijks via SEPA Europese domiciliëring. De eerste maand van het Abonnement is niet onderworpen aan domiciliëring en dient onmiddellijk bij afsluiting van het Abonnement samen met de inschrijvingsgelden te worden betaald. Bij weigering om over te gaan tot onmiddellijke betaling van inschrijvingsgelden of de eerste maand behoudt Waer Waters zich het recht voor om de afsluiting van een Abonnement te weigeren.
 2. SEPA Europese domicilieringen worden telkens de vijfde dag van de maand ten voordele van Waer Waters uitgevoerd.
 3. Bij niet-uitvoerbaarheid van een SEPA Europese domiciliëring, om welke reden dan ook, wordt het verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar bij het eerstvolgende bezoek van het Lid aan Waer Waters. Indien het Lid het verschuldigde bedrag heeft betaald voor de 25ste van de maand waarop het verschuldigde bedrag van toepassing is, worden er geen bijkomende kosten aangerekend.
 4. Niet-betaling van de maandelijkse SEPA Europese domiciliering ten voordele van Waer Waters vóór de 25e van de maand waarop zij toepassing heeft, leidt automatisch tot de definitieve beëindiging van het abonnement en het verlies van het abonnementsgeld en het maandtarief.
 5. Bij niet-betaling door het Lid van achterstallen behoudt Waer Waters zich het recht voor om het Lid de toegang te ontzeggen tot het complex tot op datum van integrale betaling van de achterstallen.
 6. Bij niet-betaling van achterstallen binnen de dertig dagen na de vervaldag behoudt Waer Waters zich het recht voor om alle (gerechtelijke) maatregelen te nemen noodzakelijk voor de invordering van deze achterstallen. Invordering van achterstallen geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het verschuldigd zijn door het Lid van een conventionele nalatigheidsintrest van 10,00% en een forfaitair schadebeding van 10,00% . Wanneer het lid uit hoofde van een creditnota over een te goed zou beschikken en Waer Waters zou nalaten dit binnen de 30 dagen terug te betalen, dan wel te compenseren op facturen welke in deze periode vervielen of vervallen waren, heeft het lid recht op dezelfde interesten en hetzelfde schadebeding.
 7. Waer Waters behoudt zich het recht het abonnement te schorsen in geval van herhaaldelijke niet-betalingen van de domiciliëring.

 

Artikel 10. ZIEKTE - LETSEL - BEVRIEZING

 1. In geval van tijdelijke ziekte of letsel kan het Lid mits schriftelijke toestemming van Waer Waters het abonnement, voor een minimale periode van 1 maand en een maximum periode van 6 maanden, opschorten. Na de opschortingsperiode moet het abonnement minstens 3 maanden actief zijn alvorens het opnieuw voor een nieuwe periode kan worden opgeschort. De Schorsing van een abonnement met een medisch attest is kosteloos. Opschorting van het Abonnement is enkel mogelijk mits voorlegging door het Lid van een gedetailleerd doktersattest of gelijkaardig medisch getuigschrift. De schorsing vangt pas aan na voorlegging van het omstandig medisch attest. Rekening houdend met de bepalingen van artikel 5.7 van deze Algemene Voorwaarden. 
 2. In geval van een tijdelijke schorsing van het abonnement zonder medisch attest wordt een administratiekost van 15,00 EUR per maand aangerekend.  Schorsing zonder certificaat is toegestaan voor een minimumperiode van 1 maand en een maximumperiode van 2 maanden. Dit moet schriftelijk worden meegedeeld via info@waerwaters.com uiterlijk op de 25e van de voorgaande maand. Na de opschortingsperiode moet het abonnement minstens 3 maanden actief zijn alvorens het opnieuw voor een nieuwe periode kan worden opgeschort.
 3. Gedurende de tijdelijke opschorting worden alle rechten en plichten verbonden aan het abonnement opgeschort.
 4. Retroactieve opschorting van het Abonnement is niet mogelijk, noch worden reeds betaalde inschrijvings- of abonnementsgelden terugbetaald. Het medisch attest dat moet aanleiding geven tot opschorting, moet per mail verstuurd worden naar info@waerwaters.com. Slechts na ontvangst hiervan vangt de schorsing aan. De schorsingen dienen binnen de 15 dagen vanaf de datum van het medische attest overgemaakt te worden, bij gebreke waaraan de schorsing wordt geacht opgehouden te zijn op de einddatum van het vorig attest en eventueel een nieuwe schorsing kan aanvatten op datum van overmaking van het nieuwe attest.
 5. Re-activatie van het Abonnement, met de daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen, gebeurd - behoudens afwijkend akkoord van Waer Waters - automatisch na het verstrijken van de periode van opschorting. De duur van het Abonnement met de daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen wordt verlengd, overeenkomstig de periode van opschorting.
 6. In geval van ongeval of ziekte met een duur van meer dan 6 maanden, heeft het lid het recht het Abonnement kosteloos en met onmiddellijke ingang op te zeggen per aangetekende brief of per e-mail aan info@waerwaters.com , op voorwaarde dat Waer Waters binnen acht dagen na de ontdekking ervan op de hoogte werd gebracht van het bestaan van de ziekte of het blijvende ongeval door middel van een omstandig medisch attest of een gelijkaardig medisch attest.
 7. In geval van twijfel in hoofde van Waer Waters omtrent de waarachtigheid van de tijdelijke of permanente ziekte/letsel van het Lid, behoudt Waer Waters zich het recht voor om bijkomende staving stukken te vragen aan het Lid.

 

Artikel 11. PRIVACYBELEID

 1. ALGEMEEN
  Waer Waters vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.
  Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens verkrijgen, hoe u deze kunt aanpassen, en wat uw rechten zijn.
  De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/676 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door Waer Waters worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.
 2. ​GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
  Afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt, kan Waer Waters navolgende persoonsgegevens van u verwerken: 
  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Camerabeelden;
  • Kredietkaartgegevens (dit gebeurt enkel bij een hotelboeking);
  • Geboortedatum (dit gebeurt steeds vrijwillig);
  • Telefoonnummer (dit gebeurt steeds vrijwillig).
   Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.
 3. DE WIJZE WAAROP WIJ GEGEVENS VERZAMELEN
  Rechtstreeks van u:
  Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Waer Waters jou enkel diensten aanbieden indien bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld met Waer Waters. De persoonsgegevens die we verzamelen ontvangen we steeds rechtstreeks van u.
  Wanneer u Waer Waters bezoekt kunnen wij uw identiteitskaart vragen. Via het automatisch inlezen van de identiteitskaart kunnen wij enkel persoonsgegevens verzamelen waarvoor geen pincode of andere authenticatie vereist is, m.n.: uw naam en adresgegevens.
  Wenst u bij uw bezoek liever niet uw identiteitskaart te laten inlezen, dan is dat voor ons geen probleem. Eén van onze medewerkers kan uw persoonsgegevens handmatig ingeven. Wel zal onze medewerker de door u verstrekte gegevens (identiteit) controleren met die op de identiteitskaart.
  Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en wij naar uw persoonlijke gegevens - die voor de desbetreffende situatie noodzakelijk zijn - vragen. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
  Tijdens uw bezoek aan Waer Waters worden een aantal van jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een RFID-bandje. Bij binnenkomst ontvangt u een RFID-bandje waarmee u een locker kan kiezen en bedienen, eten en drinken kan bestellen in de faciliteiten van Waer Waters, en indien gewenst ook toegang krijgt tot de wellness of de fitness. De poortjes en tourniquets worden voorzien van een RFID-lezer. Die checken het polsbandje op geldigheid alvorens te openen en geven ons weer of u zich in onze wellnessfaciliteiten, een restaurant of de fitnessruimte bevindt.
  Alles wat u tijdens uw bezoek aan Waer Waters verbruikt, wordt gedurende uw bezoek op uw RFID-bandje gescand. Wanneer u Waer Waters verlaat wordt uw RFID-bandje gescand en wordt uw afrekening gemaakt.
  Na uw bezoek aan Waer Waters wordt het RFID-bandje ontkoppeld van uw persoonsgegevens, zodat het RFID bandje kan gekoppeld worden aan een nieuwe bezoeker.
  We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we cookies. Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient deze privacy policy in samenhang te worden gelezen met onze cookie policy.
  Via cameratoezicht:
  Bij Waer Waters wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Waer Waters doet dit om de veiligheid van haar bezoekers te waarborgen.
  Onze camerabewaking wordt duidelijk aangegeven door zichtbare stickers in en op de faciliteiten.
  Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen het wettelijke kader, ter beschikking worden gesteld van politie en justitie ter ondersteuning van de aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.
 4. SOCIALE NETWERKEN
  Wij kunnen u vragen of we uw persoonsgegevens mogen delen met sociale netwerken met als doel om gepersonaliseerde advertenties van Waer Waters op het desbetreffende sociale netwerk te tonen. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met deze sociale netwerken delen indien wij hiervoor uw schriftelijke toestemming verkrijgen.
  De knoppen van sociale netwerken op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale netwerken zoals Instagram, Facebook en YouTube. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale netwerk. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sociale netwerken. Om meer te weten over hoe deze sociale netwerken omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij u door naar de respectievelijke privacy policies van deze sociale netwerken.
 5. MARKETING
  Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming geeft.
  Het uitsturen van onze nieuwsbrieven, enquêtes of acties is dus steeds gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zenden u maximaal 12 nieuwsbrieven per jaar.
  Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief of via e-mail naar info@waerwaters.com. We verwijderen uw gegevens dan meteen van onze nieuwsbrief adressenlijst.
 6. DOELEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
  Waer Waters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Klantenadministratie (reservering en afhandeling van de betaling);
  • Het leveren van onze diensten aan de klanten;
  • De veiligheid van onze klanten die zich op ons domein bevinden (vb. hulpverlening en evacuatie)
 7. RECHTSGRONDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
  Waer Waters steunt op volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
  Toestemming: Wanneer we voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming vroegen en u ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking.
  Uitvoering van een de overeenkomst: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door Waer Waters noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  Wettelijke verplichting: Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Waer Waters rust.
  Gerechtvaardigde belangen: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Waer Waters.
 8. BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
  Waer Waters neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  Persoonsgegevens: Waer Waters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat Waer Waters uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode. Het voorgaande is niet van toepassing indien Waer Waters gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.
  Camerabeelden: Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. Camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident.
 9. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN
  We geven of verkopen uw persoonsgegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening, zulks wettelijk verplicht is, of wij daarvoor schriftelijk uw toestemming verkrijgen.
  Met organisaties die in opdracht van Waer Waters uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij steeds een verwerkersovereenkomst, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we ervoor dat ook zij veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.
 10. UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS
  U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U beschikt in dat verband over navolgende rechten.
  Recht op inzage: U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de persoonsgegevens die wij over u beschikbaar hebben.
  Recht op correctie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
  Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw persoonsgegevens verwerkt. Bovendien kunt u dit recht van bezwaar eveneens laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.
  Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar wordt het gebruik ervan beperkt. Wanneer u om een beperking van de verwerking heeft verzocht, mag de verwerkingsverantwoordelijke enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren en u aldus ook geen gebruik meer zal kunnen maken van de dienstverlening van Waer Waters.
  Recht om vergeten te worden: U heeft het recht om ons te verzoeken om alle persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Waer Waters u enkel diensten aanbieden indien u akkoord bent om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen.
  Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan u ons op eenvoudige wijze contacteren door een e-mail te sturen met uw verzoek aan info@waerwaters.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart. De foto op uw identiteitskaart mag u verbergen.
  Ook bieden wij u de mogelijkheid om zelf uw persoonsgegevens te bekijken, te beheren, te corrigeren of te verwijderen door in te loggen op het portaal op onze website via navolgende link: https://waerwaters.xplanonline.com/portaal.
 11. KLACHTEN
  U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op.
  U beschikt ook over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 351, 1000 BRUSSEL, contact@apd-gba.be.
 12. VRAGEN
  Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacybeleid, kan u contact opnemen via e-mail naar info@waerwaters.com of per post naar Waer Waters, Rodenberg 21, 1702 Groot-Bijgaarden.

 

Artikel 12. VARIA

 1. De door Waer Waters gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Waer Waters heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking op de eerste dag van de volgende maand en zijn raadpleegbaar via de website www.waerwaters.com of aan de receptie van Waer Waters. De prijs van de abonnementen zal jaarlijks worden geïndexeerd.
 2. De Waer Waters behoudt zich het recht voor om abonnementen stop te zetten en de inhoud en prijs van abonnementen te wijzigen. Tariefwijzigingen gaan in op de eerste dag van de volgende maand en zijn te vinden op de website www.waerwaters.com of bij de receptie van Waer Waters.
 3. Om de rust en ontspanning te kunnen blijven garanderen, kan de toegang tot het wellness complex geweigerd worden indien het totale aantal bezoekers de vooropgestelde maximumcapaciteit heeft bereikt.
 4. Ten einde alle bezoekers van Waer Waters een zorgeloos gebruik en genot van de faciliteiten te kunnen verzekeren is het gebruik door het Lid of de WWC-kaarthouder van de faciliteiten van Waer Waters beperkt tot een maximum van 300 keer.
 5. Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Waer Waters maakt tevens voorbehoud om haar openingsuren tijdelijk of permanent te wijzigen. Sluitingsdagen of wijzigingen in de openingsuren worden steeds voorafgaandelijk aangekondigd via de receptie of website van Waer Waters.
 6. Waer Waters behoudt zich het recht voor om het complex geheel of gedeeltelijk exclusief ter beschikking te stellen aan organisatoren van evenementen met exclusieve toegang voor de gasten van het evenement. Mededelingen omtrent het plaatsvinden evenementen met exclusieve toegang worden gecommuniceerd via de website of receptie van Waer Waters.
 7. Waer Waters behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten ten einde herstellings- of onderhoudswerken uit te kunnen voeren. De niet-beschikbaarheid van faciliteiten van Waer Waters wegens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken geen aanleiding in hoofde van Waer Waters tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding of compensatie t.o.v. haar Leden of WWC-kaarthouders.

 

Artikel 13. OVERMACHT

 1. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Waer Waters tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 2.  In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Waer Waters opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Waer Waters zich hierdoor in de onmogelijkheid bevind om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn zowel Waer Waters als het Lid/de WWC-kaarthouder beide bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie. Indien er sprake is van integrale of gedeeltelijke betaling bij het maken van een reservatie of een herlaadbeurt van de Waer Waters Card, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door Waer Waters worden teruggestort.

 

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Elk Lid of WWC-kaarthouder maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Waer Waters. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op haar terreinen bij het gebruik maken door het Lid of de WWC-kaarthouder van de aangeboden faciliteiten.
 2. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke goederen die eigendom zijn van het Lid of de WWC-kaarthouder.
 3. Waer Waters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden of andere Leden of WWC-kaarthouders tijdens het gebruik door het Lid of de WWC-kaarthouder van de  door Waer Waters aangeboden faciliteiten.

 

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 1. Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Bij geschillen zijn enkel de Nederlandstalige Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd en de Vrederechter van het kanton Lennik, gezien de meest kenschetsende prestatie van huidige overeenkomst in Dilbeek wordt gepresteerd