Privacyvoorwaarden & cookiebeleid

Raadpleeg hieronder onze privacyvoorwaarden & ons cookiebeleid. 
Beschik je over een account op het Waer Waters portaal en wens je jouw gegevens aan te passen? 

Klik hier om jouw gegevens aan te passen

Privacy voorwaarden

PRIVACY POLICY

1.PRIVACYBELEID (versie 10.02.2021)

1.1.ALGEMEEN

Waer Waters vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens verkrijgen, hoe u deze kunt aanpassen, en wat uw rechten zijn. 

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/676 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door Waer Waters worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

1.2.GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt, kan Waer Waters navolgende persoonsgegevens van u verwerken:

Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.

 

1.3.DE WIJZE WAAROP WIJ GEGEVENS VERZAMELEN

Rechtstreeks van u:

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Waer Waters jou enkel diensten aanbieden indien bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld met Waer Waters. De persoonsgegevens die we verzamelen ontvangen we steeds rechtstreeks van u.

 Wanneer u Waer Waters bezoekt kunnen wij uw identiteitskaart vragen. Via het automatisch inlezen van de identiteitskaart kunnen wij enkel persoonsgegevens verzamelen waarvoor geen pincode of andere authenticatie vereist is, m.n.: uw naam en adresgegevens.

Wenst u bij uw bezoek liever niet uw identiteitskaart te laten inlezen, dan is dat voor ons geen probleem. Eén van onze medewerkers kan uw persoonsgegevens handmatig ingeven. Wel zal onze medewerker de door u verstrekte gegevens (identiteit) controleren met die op de identiteitskaart.

Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en wij naar uw persoonlijke gegevens - die voor de desbetreffende situatie noodzakelijk zijn - vragen. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Tijdens uw bezoek aan Waer Waters worden een aantal van jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een RFID-bandje. Bij binnenkomst ontvangt u een RFID-bandje waarmee u een locker kan kiezen en bedienen, eten en drinken kan bestellen in de faciliteiten van Waer Waters, en indien gewenst ook toegang krijgt tot de wellness of de fitness. De poortjes en tourniquets worden voorzien van een RFID-lezer. Die checken het polsbandje op geldigheid alvorens te openen en geven ons weer of u zich in onze wellnessfaciliteiten, een restaurant of de fitnessruimte bevindt.

Alles wat u tijdens uw bezoek aan Waer Waters verbruikt, wordt gedurende uw bezoek op uw RFID-bandje gescand. Wanneer u Waer Waters verlaat wordt uw RFID-bandje gescand en wordt uw afrekening gemaakt.

Na uw bezoek aan Waer Waters wordt het RFID-bandje ontkoppeld van uw persoonsgegevens, zodat het RFID bandje kan gekoppeld worden aan een nieuwe bezoeker.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we cookies. Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient deze privacy policy in samenhang te worden gelezen met onze cookie policy.

Via cameratoezicht:

Bij Waer Waters wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Waer Waters doet dit om de veiligheid van haar bezoekers te waarborgen.

Onze camerabewaking wordt duidelijk aangegeven door zichtbare stickers in en op de faciliteiten.

Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen het wettelijke kader, ter beschikking worden gesteld van politie en justitie ter ondersteuning van de aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

 

1.4.SOCIALE NETWERKEN

Wij kunnen u vragen of we uw persoonsgegevens mogen delen met sociale netwerken met als doel om gepersonaliseerde advertenties van Waer Waters op het desbetreffende sociale netwerk te tonen. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met deze sociale netwerken delen indien wij hiervoor uw schriftelijke toestemming verkrijgen.

De knoppen van sociale netwerken op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale netwerken zoals Instagram, Facebook en YouTube. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale netwerk. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sociale netwerken. Om meer te weten over hoe deze sociale netwerken omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij u door naar de respectievelijke privacy policies van deze sociale netwerken.

 

1.5.MARKETING

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming geeft.

Het uitsturen van onze nieuwsbrieven, enquêtes of acties is dus steeds gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zenden u maximaal 12 nieuwsbrieven per jaar.

Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief of via e-mail naar info@waerwaters.com. We verwijderen uw gegevens dan meteen van onze nieuwsbrief adressenlijst.

 

1.6.DOELEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Waer Waters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

1.7.RECHTSGRONDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Waer Waters steunt op volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Toestemming: Wanneer we voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming vroegen en u ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking.

Uitvoering van een de overeenkomst: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door Waer Waters noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Wettelijke verplichting: Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Waer Waters rust.

Gerechtvaardigde belangen: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Waer Waters.

 

1.8.BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Waer Waters neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Persoonsgegevens: Waer Waters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat Waer Waters uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode. Het voorgaande is niet van toepassing indien Waer Waters gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Camerabeelden: Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. Camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident.

 

1.9.VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

We geven of verkopen uw persoonsgegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening, zulks wettelijk verplicht is, of wij daarvoor schriftelijk uw toestemming verkrijgen.

Met organisaties die in opdracht van Waer Waters uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij steeds een verwerkersovereenkomst, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we ervoor dat ook zij veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

 

1.10.UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U beschikt in dat verband over navolgende rechten.

Recht op inzage: U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de persoonsgegevens die wij over u beschikbaar hebben.

Recht op correctie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw persoonsgegevens verwerkt. Bovendien kunt u dit recht van bezwaar eveneens laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar wordt het gebruik ervan beperkt. Wanneer u om een beperking van de verwerking heeft verzocht, mag de verwerkingsverantwoordelijke enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren en u aldus ook geen gebruik meer zal kunnen maken van de dienstverlening van Waer Waters.

Recht om vergeten te worden: U heeft het recht om ons te verzoeken om alle persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Waer Waters u enkel diensten aanbieden indien u akkoord bent om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan u ons op eenvoudige wijze contacteren door een e-mail te sturen met uw verzoek aan info@waerwaters.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart. De foto op uw identiteitskaart mag u verbergen.

Ook bieden wij u de mogelijkheid om zelf uw persoonsgegevens te bekijken, te beheren, te corrigeren of te verwijderen door in te loggen op het portaal op onze website via navolgende link: https://waerwaters.xplanonline.com/portaal.

 

1.11.KLACHTEN

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op.

U beschikt ook over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 351, 1000 BRUSSEL, contact@apd-gba.be.

1.12.VRAGEN

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacybeleid, kan u contact opnemen via e-mail naar info@waerwaters.com of per post naar Waer Waters, Rodenberg 21, 1702 Groot-Bijgaarden.

COOKIEBELEID

1.COOKIEBELEID (versie 10.02.2021)

WAER WATERS maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring van zijn website en voor de verzameling van statistische gegevens onder de bezoekers van zijn website.

1.1.WAT ZIJN COOKIES

Waer Waters maakt als beheerder van haar website gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om de gebruikservaring van haar website te verbeteren en om statistische gegevens over het gebruik van haar website et verzamelen.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd. 

Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die wordt bepaald door de website.

Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient dit cookiebeleid in samenhang te worden gelezen met onze privacy policy die u eveneens kan raadplegen op onze website. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

1.2.WELKE COOKIES GEBRUIKT WAER WATERS

Essentiële cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken en er de goede werking van te verzekeren. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om de verschillende onderdelen van de website te bezoeken of bijvoorbeeld formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert, zal de website niet of niet optimaal werken. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

Analytische cookies: Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen we continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke items het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken we cookies, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

Cookies voor advertenties: Om advertenties zo relevant mogelijk te maken voor u, gebruiken we cookies om op basis van uw klikgedrag op onze websites een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

Cookies voor sociale media: Dankzij deze Cookies kan je inloggen op jouw accounts bij sociale mediasites zoals Instagram, en Facebook of bepaalde inhoud van WAER WATERS delen op sociale media (functies zoals share, like etc.). Deze Cookies geven ons geen toegang tot jouw sociale media accounts of de gegevens die je daarbinnen bewaart. Voor de cookies die de sociale media netwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie:

 

1.3.UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan de website zal u verzocht worden om cookies te aanvaarden of te weigeren.

Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden. 

Indien u toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze instelling te allen tijde wijzigen en worden de reeds geïnstalleerde cookies verwijderd.

Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en dat van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

1.4.VRAGEN

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons cookiebeleid, kan u contact opnemen via e-mail naar info@waerwaters.com of per post naar Waer Waters, Rodenberg 21, 1702 Groot-Bijgaarden.