WAER WATERS Privacy terms & cookie policy

Consult our privacy terms & our cookie policy below.
Do you have an account on the Waer Waters portal and would you like to change your details? 

Privacy terms and conditions

PRIVACY POLICY

WAER WATERS vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Wanneer je onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens verkrijgen, hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn. 

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/676 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door WAER WATERS worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Afhankelijk van welke dienst je gebruik maakt, kan WAER WATERS volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Pasfoto;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • Camerabeelden;
 • Geboorteplaats- en datum;
 • Persoonlijke voorkeuren;
 • Bepaalde medische gegevens die bij het boeken van een behandeling van belang kunnen zijn (dit gebeurt steeds vrijwillig);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres en cookies).

Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.

HOE VERZAMELEN WE DEZE PERSOONSGEGEVENS?

1. Rechtstreeks van de klant

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan WAER WATERS jou enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om bepaalde persoonsgegevens te delen met WAER WATERS. De persoonsgegevens die we verzamelen ontvangen we steeds rechtstreeks van jou.

Wanneer je WAER WATERS bezoekt kunnen wij jouw identiteitskaart vragen. Via het automatisch inlezen van de identiteitskaart kunnen wij enkel persoonsgegevens verzamelen waarvoor geen pincode of andere authenticatie vereist is, m.n.: foto, naam, adresgegevens, geboorteplaats en –datum.

Wens je bij jouw bezoek liever niet jouw identiteitskaart te laten inlezen, dan is dat voor ons geen probleem. Eén van onze medewerkers kan jouw persoonsgegevens handmatig ingeven of je kan je persoonsgegevens zelf invullen via het formulier dat jou aan de balie ter beschikking wordt gesteld. Wel zal onze medewerker de door jou verstrekte gegevens (identiteit) controleren met die op de identiteitskaart.

Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en wij naar jouw persoonlijke gegevens - die voor de desbetreffende situatie noodzakelijk zijn - vragen. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. 

Tijdens je bezoek aan WAER WATERS worden een aantal van jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een RFID polsbandje. Bij binnenkomst krijg je een RFID polsbandje waarmee je een locker kan kiezen en bedienen, eten en drinken kan bestellen. En indien gewenst ook toegang krijgt tot de wellness of de fitness. De poortjes en tourniquets worden voorzien van een RFID lezer. Die checken het polsbandje op geldigheid alvorens te openen en geven ons weer of u zich in onze wellness, restaurant of fitness bevindt.

Alles wat je tijdens je bezoek aan WAER WATERS verbruikt, wordt gedurende uw bezoek op jouw RFID bandje gescand. Wanneer je WAER WATERS verlaat wordt jouw RFID bandje gescand en wordt jouw afrekening gemaakt.

Na jouw bezoek aan WAER WATERS wordt het RFID bandje ontkoppeld van jouw persoonsgegevens, zodat het RFID bandje kan gekoppeld worden aan een nieuwe klant.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we cookies. Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient deze privacy policy in samenhang te worden gelezen met onze cookie policy.

2. Via cameratoezicht

Bij WAER WATERS wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. WAER WATERS doet dit om de veiligheid van haar bezoekers te waarborgen.

Onze camerabewaking wordt duidelijk aangegeven door de zichtbare stickers in het gebouw.

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident. Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen het wettelijke kader, ter beschikking worden gesteld van politie en justitie ter ondersteuning van de aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

WAER WATERS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Klantenadministratie (reservering en afhandeling van de betaling);
 • Het leveren van onze diensten aan de klanten;
 • De veiligheid van onze klanten die zich op ons domein bevinden (vb. hulpverlening en evacuatie)

SOCIALE MEDIA

De sociale media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale netwerken zoals Instagram, Facebook en Youtube. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale netwerk.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door deze sociale netwerken.

Om te weten hoe deze sociale omgaat met jouw persoonsgegevens, verwijzen wij jou door naar de privacy policy van deze sociale netwerken.

MARKETING

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij jij daarvoor uitdrukkelijk jouw toestemming geeft.

Het uitsturen van onze nieuwsbrieven, enquêtes of acties is dus steeds gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. Onze nieuwsbrieven beperken zich tot maximaal 12 keer per jaar.

Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief of via e-mail naar info@waerwaters.be. We verwijderen je gegevens dan meteen van onze nieuwsbrief adressenlijst.

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

WAER WATERS steunt op volgende rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Toestemming: Wanneer we voor de verwerking van je persoonsgegevens je toestemming vroegen en je ons die gaf. Deze toestemming kan je steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking.
 • Uitvoering van een de overeenkomst: indien de verwerking van jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Wettelijke verplichting: indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op WAER WATERS rust.
 • Gerechtvaardigde belangen: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WAER WATERS.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

WAER WATERS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

WAER WATERS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat WAER WATERS je gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode.

Het voorgaande is niet van toepassing indien WAER WATERERS gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

We geven of verkopen je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is.

Met organisaties die in opdracht van WAER WATERS jouw gegevens verwerken, sluiten wij steeds een verwerkersovereenkomst, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

Als klant heeft u:

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die jouw gegevens verwerkt. Bovendien kunt je ook dit recht van bezwaar laten gelden als jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar wordt het gebruik ervan beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag de verwerkingsverantwoordelijke enkel nog jouw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met jouw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren en je aldus ook geen gebruik zal kunnen maken van de dienstverlening van WAER WATERS.

Recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Gelet op de aard van de dienstverlening, kan WAER WATERS jou enkel diensten aanbieden indien je akkoord ben om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen.

Om deze rechten uit te oefenen, kan je op eenvoudige wijze een e-mail sturen met jouw verzoek aan info@waerwaters.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart. De foto op jouw identiteitskaart mag je verbergen.

Ook bieden wij jou de mogelijkheid om zelf je persoonsgegevens te bekijken, te beheren, te corrigeren of te verwijderen door in te loggen op  https://waerwaters.xplanonline.com/portaal.

KLACHTEN?

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact met ons op.

Je beschikt ook over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 351, 1000 BRUSSEL, contact@apd-gba.be.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop WAER WATERS met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: info@waerwaters.be of via schrijven gericht aan WAER WATERS, Rodenberg 21, 1702 Groot-Bijgaarden. We helpen je graag.

COOKIE POLICY

COOKIE POLICY

WAER WATERS uses cookies to enhance the user experience on its website and to collect statistical data about visitors to its website.

1. What are cookies?

WAER WATERS, as the site administrator, uses so-called ‘cookies’. Cookies are small data or text files that store certain types of user information, and are installed on a computer or mobile device when you visit a website or use a (mobile) application. Cookie files contain unique codes that, for example, enable your browser to recognise you during your visit to our website, which helps improve your user experience. 

Cookies may have an expiration date, depending on whether they are session cookies or persistent cookies. Session cookies contain information that is used during your current browser session. These cookies are automatically deleted when you close your browser. Persistent cookies are used to store information in between different visits to the website. This data enables the website to recognise you as a returning visitor and to respond accordingly, for example, by saving your language preferences.  Persistent cookies have a longer lifespan, which is determined by the website.

Since cookies are a type of personal data, this cookie policy should be read in conjunction with our privacy policy, which you can also consult on our website. The processing of personal data is subject to the European Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as the Law of 30 July 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

2. What type of cookies does WAER WATERS use?

2.1 Essential cookies

This type of cookies is essential to enable you to visit the website and to guarantee the correct functioning of the website. For example, these cookies may allow you to visit different areas of the website, or fill in forms. If you refuse these cookies the website will work suboptimally, or not at all.

Below is a list of the cookies we use in this category: 

 • Typekit by Adobe
 • Google Tag Manager

2.2. Non-essential cookies

Analytical cookies:

We continually measure how many visitors are using our website and which items are the most frequently viewed, as this allows us to determine which parts of our website are the most interesting to our visitors. To do this, we use cookies, so we can measure the performance of our website and improve it. They help us to see which pages are the most and least popular and how visitors navigate through our website.

Below is a list of the cookies we use in this category:

 • Doubleclick
 • Facebook Custom Audiences
 • Atlas

Cookies for advertisements:

To ensure that advertisements are as relevant to you as possible, we use cookies based on your click behaviour on our websites to gain an insight into your potential interests.

Below is a list of the cookies we use in this category:

 • Google Analytics
 • GA Audiences
 • Hotjar

Cookies for social media:

Thanks to these cookies, you can log in to your accounts on social media sites, such as Instagram or Facebook, or share content from WAER WATERS on social media (functions such as share, like etc.). These cookies do not give us access to your social media accounts, or the data stored in these accounts.

For information about the cookies that social media networks place and the data they collect, we refer you to the statements made by these parties on their websites.

Below is a list of the cookies we use in this category:

 • Facebook Connect

3. Turning off and deleting cookies

During your first visit to the website, you will be asked to accept or refuse cookies.

All the most commonly-used browsers allow you to select which cookies you want to allow in their settings or options. If you cannot find these settings, you can consult the help section of your browser. In your browser, you can view and delete the current cookies on your computer and indicate that you do not wish to accept them in the future. 

If you have given your consent to use non-functional cookies, you can reverse this decision at any time and the previously installed cookies will be deleted.

If you turn off cookies, certain parts of the website may perform suboptimally and you may not be able to use certain functionalities and services.

4. Contact

If you have any questions or comments regarding our cookie policy, you can contact us by email at: info@waerwaters.com , or by post at: WAER WATERS, 1702 Dilbeek, Rodenberg 21.

waerwaters.com uses cookies to improve your user experience. More information

Choose your cookie options. Read more about our cookie policy.

To continue, you must accept the essential cookies