WAER WATERS Privacyvoorwaarden & cookiebeleid

Raadpleeg hieronder onze algemene voorwaarden & ons cookiebeleid.
Beschik je over een account op het Waer Waters portaal en wens je jouw gegevens aan te passen? 

Privacy voorwaarden

PRIVACY POLICY

WAER WATERS vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Wanneer je onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens verkrijgen, hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn. 

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/676 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door WAER WATERS worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Afhankelijk van welke dienst je gebruik maakt, kan WAER WATERS volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Pasfoto;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • Camerabeelden;
 • Geboorteplaats- en datum;
 • Persoonlijke voorkeuren;
 • Bepaalde medische gegevens die bij het boeken van een behandeling van belang kunnen zijn (dit gebeurt steeds vrijwillig);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres en cookies).

Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.

HOE VERZAMELEN WE DEZE PERSOONSGEGEVENS?

1. Rechtstreeks van de klant

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan WAER WATERS jou enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om bepaalde persoonsgegevens te delen met WAER WATERS. De persoonsgegevens die we verzamelen ontvangen we steeds rechtstreeks van jou.

Wanneer je WAER WATERS bezoekt kunnen wij jouw identiteitskaart vragen. Via het automatisch inlezen van de identiteitskaart kunnen wij enkel persoonsgegevens verzamelen waarvoor geen pincode of andere authenticatie vereist is, m.n.: foto, naam, adresgegevens, geboorteplaats en –datum.

Wens je bij jouw bezoek liever niet jouw identiteitskaart te laten inlezen, dan is dat voor ons geen probleem. Eén van onze medewerkers kan jouw persoonsgegevens handmatig ingeven of je kan je persoonsgegevens zelf invullen via het formulier dat jou aan de balie ter beschikking wordt gesteld. Wel zal onze medewerker de door jou verstrekte gegevens (identiteit) controleren met die op de identiteitskaart.

Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en wij naar jouw persoonlijke gegevens - die voor de desbetreffende situatie noodzakelijk zijn - vragen. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. 

Tijdens je bezoek aan WAER WATERS worden een aantal van jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een RFID polsbandje. Bij binnenkomst krijg je een RFID polsbandje waarmee je een locker kan kiezen en bedienen, eten en drinken kan bestellen. En indien gewenst ook toegang krijgt tot de wellness of de fitness. De poortjes en tourniquets worden voorzien van een RFID lezer. Die checken het polsbandje op geldigheid alvorens te openen en geven ons weer of u zich in onze wellness, restaurant of fitness bevindt.

Alles wat je tijdens je bezoek aan WAER WATERS verbruikt, wordt gedurende uw bezoek op jouw RFID bandje gescand. Wanneer je WAER WATERS verlaat wordt jouw RFID bandje gescand en wordt jouw afrekening gemaakt.

Na jouw bezoek aan WAER WATERS wordt het RFID bandje ontkoppeld van jouw persoonsgegevens, zodat het RFID bandje kan gekoppeld worden aan een nieuwe klant.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we cookies. Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient deze privacy policy in samenhang te worden gelezen met onze cookie policy.

2. Via cameratoezicht

Bij WAER WATERS wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. WAER WATERS doet dit om de veiligheid van haar bezoekers te waarborgen.

Onze camerabewaking wordt duidelijk aangegeven door de zichtbare stickers in het gebouw.

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident. Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen het wettelijke kader, ter beschikking worden gesteld van politie en justitie ter ondersteuning van de aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

WAER WATERS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Klantenadministratie (reservering en afhandeling van de betaling);
 • Het leveren van onze diensten aan de klanten;
 • De veiligheid van onze klanten die zich op ons domein bevinden (vb. hulpverlening en evacuatie)

SOCIALE MEDIA

De sociale media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale netwerken zoals Instagram, Facebook en Youtube. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale netwerk.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door deze sociale netwerken.

Om te weten hoe deze sociale omgaat met jouw persoonsgegevens, verwijzen wij jou door naar de privacy policy van deze sociale netwerken.

MARKETING

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij jij daarvoor uitdrukkelijk jouw toestemming geeft.

Het uitsturen van onze nieuwsbrieven, enquêtes of acties is dus steeds gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. Onze nieuwsbrieven beperken zich tot maximaal 12 keer per jaar.

Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief of via e-mail naar info@waerwaters.be. We verwijderen je gegevens dan meteen van onze nieuwsbrief adressenlijst.

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

WAER WATERS steunt op volgende rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Toestemming: Wanneer we voor de verwerking van je persoonsgegevens je toestemming vroegen en je ons die gaf. Deze toestemming kan je steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking.
 • Uitvoering van een de overeenkomst: indien de verwerking van jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Wettelijke verplichting: indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op WAER WATERS rust.
 • Gerechtvaardigde belangen: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WAER WATERS.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

WAER WATERS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

WAER WATERS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat WAER WATERS je gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode.

Het voorgaande is niet van toepassing indien WAER WATERERS gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

We geven of verkopen je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is.

Met organisaties die in opdracht van WAER WATERS jouw gegevens verwerken, sluiten wij steeds een verwerkersovereenkomst, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

Als klant heeft u:

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die jouw gegevens verwerkt. Bovendien kunt je ook dit recht van bezwaar laten gelden als jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar wordt het gebruik ervan beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag de verwerkingsverantwoordelijke enkel nog jouw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met jouw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren en je aldus ook geen gebruik zal kunnen maken van de dienstverlening van WAER WATERS.

Recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Gelet op de aard van de dienstverlening, kan WAER WATERS jou enkel diensten aanbieden indien je akkoord ben om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen.

Om deze rechten uit te oefenen, kan je op eenvoudige wijze een e-mail sturen met jouw verzoek aan info@waerwaters.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart. De foto op jouw identiteitskaart mag je verbergen.

Ook bieden wij jou de mogelijkheid om zelf je persoonsgegevens te bekijken, te beheren, te corrigeren of te verwijderen door in te loggen op  https://waerwaters.xplanonline.com/portaal.

KLACHTEN?

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact met ons op.

Je beschikt ook over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 351, 1000 BRUSSEL, contact@apd-gba.be.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop WAER WATERS met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: info@waerwaters.be of via schrijven gericht aan WAER WATERS, Rodenberg 21, 1702 Groot-Bijgaarden. We helpen je graag.

COOKIEBELEID

POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES

WAER WATERS utilise des cookies pour améliorer l’expérience des utilisateurs de son site web ainsi que pour la collecte de données statistiques parmi les visiteurs de son site web.

1. Que sont les cookies ?

En tant qu’administrateur de ce site web, WAER WATERS utilise des « cookies ». Les cookies sont de petits fichiers de données ou de texte qui sont installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous consultez un site web ou utilisez une application (mobile) afin d’enregistrer certaines informations sur l’utilisateur. Les fichiers des cookies contiennent des codes uniques, qui permettent par exemple à votre navigateur de vous reconnaître lorsque vous consultez notre site web afin d’améliorer votre expérience d’utilisateur. 

Les cookies ont une date d’expiration selon qu’il s’agit de cookies de session ou de cookies permanents. Les cookies de session contiennent des informations qui sont utilisées au cours de la session actuelle de votre navigateur. Ces cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Les cookies permanents sont utilisés pour stocker des informations entre les visites sur notre site web. Ces données permettent au site web de vous reconnaître en tant que visiteur récurrent et donc de réagir en conséquence, par exemple en enregistrant vos préférences linguistiques. Les cookies permanents ont une durée de vie plus longue, qui est déterminée par le site web.

Étant donné que les cookies constituent également des données personnelles, la présente politique d’utilisation des cookies doit être lue conjointement avec notre politique de confidentialité, qui est également disponible sur notre site web. Le traitement des données personnelles est soumis au règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données ainsi qu’à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles.

2. Quels sont les cookies utilisés par WAER WATERS ?

2.1. Cookies essentiels

Ces cookies sont nécessaires pour la consultation du site web et en assurer le bon fonctionnement. Ils vous permettent par exemple de consulter les différentes parties du site ou de remplir des formulaires. Si vous refusez ces cookies, le site web ne fonctionnera pas ou ne fonctionnera pas de manière optimale.

Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous utilisons dans cette catégorie :

 • Typekit by adobe
 • Google tag manager

2.2. Cookies non essentiels

Cookies analytiques :

Afin de déterminer quelles parties du site web sont les plus intéressantes pour nos visiteurs, nous essayons en permanence de mesurer le nombre de visiteurs qui accèdent à notre site web et quels sont les éléments les plus consultés. À cet effet, nous utilisons des cookies permettant de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous indiquent quelles sont les pages les plus et les moins populaires ainsi que la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous utilisons dans cette catégorie :

 • Doubleclick
 • Facebook custom audiences
 • Atlas

Cookies pour la publicité :

Afin de rendre les publicités les plus pertinentes possible pour vous, nous utilisons des cookies qui nous aident à identifier vos intérêts probables en fonction de votre comportement sur nos sites web.

Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous utilisons dans cette catégorie :

 • Google analytics
 • GA audiences
 • Hotjar

Cookies pour les réseaux sociaux :

Ces cookies vous permettent de vous connecter à vos comptes sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram et de partager certains contenus WAER WATERS sur les réseaux sociaux (fonctionnalités telles que partager, aimer, etc.). Ces cookies ne nous donnent pas accès à vos comptes de réseaux sociaux, ni aux données que vous y stockez.

Pour les cookies placés par les réseaux sociaux et les éventuelles données qu’ils collectent, nous nous référons aux déclarations fournies par ces parties sur leurs propres sites web.

Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous utilisons dans cette catégorie :

 • Facebook connect

3. Désactivation et suppression des cookies

Lors de votre première visite sur le site, vous devrez accepter ou refuser l’utilisation des cookies.

Avec tous les navigateurs courants, vous pouvez vérifier les paramètres et les options ou indiquer quels cookies vous autorisez. Si vous ne trouvez pas ces paramètres, veuillez consulter la fonction d’aide de votre navigateur. Grâce à votre navigateur, vous pouvez afficher et supprimer les cookies installés sur votre ordinateur et choisir de ne plus les accepter à l’avenir. 

Si vous avez autorisé l’utilisation de cookies non fonctionnels, vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment et les cookies déjà installés seront supprimés.

En désactivant les cookies, certaines parties du site web peuvent ne pas fonctionner de manière optimale et certaines fonctionnalités ou certains services peuvent être inaccessibles.

4. Contact

Si vous avez des questions ou des remarques concernant notre politique d’utilisation des cookies, veuillez nous contacter par e-mail à info@waerwaters.com ou par courrier à WAER WATERS, 1702 Dilbeek, Rodenberg 21.

 

waerwaters.com utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'informations

Choisissez vos options de cookies. Plus d'informations

Pour continuer, vous devez accepter les cookies essentiels